3 urodziny Studia firmowego Excellent

Salon o powierzchni eks­po­zy­cyj­nej ponad 400m² i nasze stu­dio w nim mie­ści się w Roczy­nach k/Andrychowa przy ul. Biel­skiej 55a.

Szu­kasz pomy­słu i inspi­ra­cji? Chęt­nie pomo­żemy! Umów się na wizu­ali­za­cję łazienki. Do końca marca 2018r. przy zaku­pie wypo­sa­że­nia łazienki na bazie pro­duk­tów Stu­dia Excel­lent 1 pro­dukt z koszyka pro­mo­cyj­nego za 1 zł ! O szcze­góły zapy­taj sprze­dawcę lub otrzy­maj infor­ma­cję pod nume­rem tele­fonu: 605-259-095.

Zapra­szamy w tygo­dniu od 9:00 - 18:00, a w soboty od 8:00 do 13:00.

 

Twoja łazienka, twoje marze­nie!