Centrum Szkoleniowe dla Instalatorów Pomp Ciepła

Reagu­jąc na dyna­micz­ny roz­wój ryn­ku pomp cie­pła fir­ma BADAN posta­no­wi­ła zaofe­ro­wać fir­mom insta­la­tor­skim moż­li­wość odby­cia szko­le­nia w nowym Cen­trum Szko­le­nio­wym poświę­co­nym w cało­ści tym roz­wią­za­niom. W dobie wal­ki ze smo­giem zasto­so­wa­nie pom­py cie­pła jako sys­te­mu ogrze­wa­nia jest alter­na­ty­wą dla tru­ją­cych nas paliw kopal­nych. Obec­nie moż­na sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wań, dzię­ki któ­rym zakup takie­go urzą­dze­nia nie jest już inwe­sty­cją kosz­tow­ną, jak to było kil­ka lat temu. Dodat­ko­wo, połą­cze­nie ukła­du z insta­la­cją foto­wol­ta­icz­ną zmi­ni­ma­li­zu­je wydat­ki na ener­gię elektryczną.

W cen­trum szko­le­nio­wym zbu­do­wa­ne zosta­ły sta­no­wi­ska testo­we urzą­dzeń fir­my Bude­rus. Są to spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia, mają­ce duży udział w ryn­ku pomp cie­pła. Bio­rąc udział w szko­le­niu w Cen­trum Szko­le­nio­wym, słu­cha­cze mają moż­li­wość spraw­dze­nia w jed­nym miej­scu dzia­ła­nie urzą­dzeń fir­my Bude­rus. Szko­le­nia podzie­lo­ne są na dwa eta­py: pierw­szy to część teo­re­tycz­na, dru­gi - część prak­tycz­na. Część teo­re­tycz­na to prze­kro­jo­we szko­le­nie obej­mu­ją­ce całą wie­dzę nie­zbęd­ną do popraw­ne­go dobo­ru urzą­dze­nia, jego zamon­to­wa­nia oraz póź­niej­sze­go ser­wi­so­wa­nia. Dobre dzia­ła­nie pom­py cie­pła zale­ży nie tyl­ko od popraw­ne­go mon­ta­żu same­go urzą­dze­nia, ale też od jako­ści wyko­na­nia czę­ści hydrau­licz­nej insta­la­cji. Dla­te­go w trak­cie szko­le­nia sze­ro­ko ana­li­zu­je się zagad­nie­nia peł­nej insta­la­cji hydrau­li­ki i jej wszyst­kich aspek­tów. Oma­wia­ne są rów­nież błę­dy, któ­rych trze­ba się wystrze­gać. Wła­ści­wy dobór urzą­dze­nia to rów­nie waż­ny etap, któ­re­mu poświę­ca się znacz­ną część spo­tka­nia. Słu­cha­cze zapo­zna­ją się z meto­da­mi dobo­ru pomp cie­pła, a tak­że pozna­ją pro­gra­my, któ­re sku­tecz­nie poma­ga­ją w dopa­so­wa­niu opty­mal­ne­go urzą­dze­nia do ist­nie­ją­cych warun­ków archi­tek­to­nicz­nych i potrzeb klien­ta. Pod­su­mo­wa­niem prze­ka­za­nej słu­cha­czom wie­dzy mery­to­rycz­nej jest prak­tycz­na część szko­le­nia, któ­ra w fir­mie BADAN jest moż­li­wa do prze­pro­wa­dze­nia dzię­ki temu, że wszyst­kie pom­py są pod­łą­czo­ne do insta­la­cji ogrze­wa­nia budyn­ku. Pod­czas tego eta­pu uczest­ni­cy szko­le­nia mogą prze­pro­wa­dzić pro­ce­du­rę pierw­sze­go uru­cho­mie­nia, pozmie­niać nasta­wy urzą­dze­nia, a tak­że zasy­mu­lo­wać i zneu­tra­li­zo­wać nie­któ­re błę­dy, któ­re mogą powsta­wać w trak­cie nor­mal­ne­go użytkowania.