Centrum Szkoleniowe dla Instalatorów Pomp Ciepła

Reagu­jąc na dyna­miczny roz­wój rynku pomp cie­pła firma BADAN posta­no­wiła zaofe­ro­wać fir­mom insta­la­tor­skim moż­li­wość odby­cia szko­le­nia w nowym Cen­trum Szko­le­nio­wym poświę­co­nym w cało­ści tym roz­wią­za­niom. W dobie walki ze smo­giem zasto­so­wa­nie pompy cie­pła jako sys­temu ogrze­wa­nia jest alter­na­tywą dla tru­ją­cych nas paliw kopal­nych. Obec­nie można sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wań, dzięki któ­rym zakup takiego urzą­dze­nia nie jest już inwe­sty­cją kosz­towną, jak to było kilka lat temu. Dodat­kowo, połą­cze­nie układu z insta­la­cją foto­wol­ta­iczną zmi­ni­ma­li­zuje wydatki na ener­gię elek­tryczną.

W cen­trum szko­le­nio­wym zbu­do­wane zostały sta­no­wi­ska testowe urzą­dzeń firmy Bude­rus. Są to spraw­dzone roz­wią­za­nia, mające duży udział w rynku pomp cie­pła. Bio­rąc udział w szko­le­niu w Cen­trum Szko­le­nio­wym, słu­cha­cze mają moż­li­wość spraw­dze­nia w jed­nym miej­scu dzia­ła­nie urzą­dzeń firmy Bude­rus. Szko­le­nia podzie­lone są na dwa etapy: pierw­szy to część teo­re­tyczna, drugi – część prak­tyczna. Część teo­re­tyczna to prze­kro­jowe szko­le­nie obej­mu­jące całą wie­dzę nie­zbędną do popraw­nego doboru urzą­dze­nia, jego zamon­to­wa­nia oraz póź­niej­szego ser­wi­so­wa­nia. Dobre dzia­ła­nie pompy cie­pła zależy nie tylko od popraw­nego mon­tażu samego urzą­dze­nia, ale też od jako­ści wyko­na­nia czę­ści hydrau­licz­nej insta­la­cji. Dla­tego w trak­cie szko­le­nia sze­roko ana­li­zuje się zagad­nie­nia peł­nej insta­la­cji hydrau­liki i jej wszyst­kich aspek­tów. Oma­wiane są rów­nież błędy, któ­rych trzeba się wystrze­gać. Wła­ściwy dobór urzą­dze­nia to rów­nie ważny etap, któ­remu poświęca się znaczną część spo­tka­nia. Słu­cha­cze zapo­znają się z meto­dami doboru pomp cie­pła, a także poznają pro­gramy, które sku­tecz­nie poma­gają w dopa­so­wa­niu opty­mal­nego urzą­dze­nia do ist­nie­ją­cych warun­ków archi­tek­to­nicz­nych i potrzeb klienta. Pod­su­mo­wa­niem prze­ka­za­nej słu­cha­czom wie­dzy mery­to­rycz­nej jest prak­tyczna część szko­le­nia, która w fir­mie BADAN jest moż­liwa do prze­pro­wa­dze­nia dzięki temu, że wszyst­kie pompy są pod­łą­czone do insta­la­cji ogrze­wa­nia budynku. Pod­czas tego etapu uczest­nicy szko­le­nia mogą prze­pro­wa­dzić pro­ce­durę pierw­szego uru­cho­mie­nia, pozmie­niać nastawy urzą­dze­nia, a także zasy­mu­lo­wać i zneu­tra­li­zo­wać nie­które błędy, które mogą powsta­wać w trak­cie nor­mal­nego użyt­ko­wa­nia.