Dni otwarte 2020

W dniu 04.03.2020 zapra­szamy na dzień otwarty do Firmy Badan. Tema­tyka dnia to “czy­ste powie­trze” – w godz. od 10:00-14:00 odbę­dzie się pre­lek­cja doty­czacę zasto­so­wa­nia kotłów na pelet. Zapra­szamy ser­decz­nie!