Dni otwarte – czyste powietrze

W dniu 06.03.2019 zapra­szamy na dzień otwarty do Firmy Badan. Tema­tyka dnia to “czy­ste powie­trze” – w godz. od 15:30 – 17:00 odbę­dzie się pre­lek­cja na temat sko­rzy­sta­nia z dofi­nan­so­wa­nia na wymianę kotła, docie­ple­nie domu itp. Z naszym doradcą i kon­sul­tan­tem poma­gamy przy stwo­rze­niu wnio­sku i reali­zu­jemy całość pro­gramu. Ilość miej­sce ogra­ni­czona – pro­simy o potwier­dze­nie przy­by­cia korzy­sta­jąc z numeru kon­tak­to­wego 605-259-095. Infor­mu­jemy, iż spo­tka­nia będą się odby­wać cyklicz­nie raz w mie­siącu – infor­ma­cje będą ogła­szane na stro­nie firmy Badan.