EFRROW 2014-2020

              

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ope­ra­cja pn. “Stwo­rze­nia inno­wa­cyj­ne­go cen­trum szko­le­nio­we­go dla insta­la­to­rów sys­te­mów grzew­czych, odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz insta­la­cji wod-kan oraz wpro­wa­dze­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w zakre­sie obsłu­gi klien­ta” mają­ca na celu zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej miesz­kań­ców poprzez prze­pro­wa­dze­nie szko­leń w zakre­sie insta­lo­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia nowo­cze­snych źró­deł pro­duk­cji ener­gii odna­wial­nej oraz stwo­rze­nie 24-godzin­ne­go ser­wi­su hydrau­licz­ne­go dla miesz­kań­ców obsza­ru LGD oraz stwo­rze­nie nowych miejsc pra­cy współ­fi­nan­so­wa­na jest ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach poddziałania:

Wspar­cie na wdra­ża­nie ope­ra­cji w ramach stra­te­gii roz­wo­ju lokal­ne­go kie­ro­wa­ne­go przez spo­łecz­ność” obję­te­go Pro­gra­mem Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020