Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Fir­ma BADAN reali­zu­je operacje :
-stwo­rze­nie inno­wa­cyj­ne­go cen­trum szko­le­nio­we­go dla insta­la­to­rów sys­te­mów grzewczych,odnawialnych źró­deł ener­gii oraz insta­la­cji wod­no-kana­li­za­cyj­nej oraz wpro­wa­dze­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań z zakre­sie obsłu­gi klienta.

Zada­nie reali­zo­wa­ne jest w ramach Stra­te­gii Roz­wo­ju Lokal­ne­go Kie­ro­wa­ne­go przez Spo­łecz­ność dla obsza­ru LGD “Wado­via­na” na lata 2014-2020.

 

wadoviana.jpg - KopiaPROW-2014-2020-logo-kolor