Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Firma BADAN reali­zuje ope­ra­cje :
-stwo­rze­nie inno­wa­cyj­nego cen­trum szko­le­nio­wego dla insta­la­to­rów sys­te­mów grzewczych,odnawialnych źró­deł ener­gii oraz insta­la­cji wodno-kana­li­za­cyj­nej oraz wpro­wa­dze­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań z zakre­sie obsługi klienta.

Zada­nie reali­zo­wane jest w ramach Stra­te­gii Roz­woju Lokal­nego Kie­ro­wa­nego przez Spo­łecz­ność dla obszaru LGD “Wado­viana” na lata 2014-2020.

 

wadoviana.jpg - KopiaPROW-2014-2020-logo-kolor