Szkolenie dla instalatorów produktów COMAP Polska

Dnia 02.12.2020 odby­ło się spo­tka­nie dla insta­la­to­rów przed­sta­wia­ją­ce nowe pro­duk­ty i roz­wią­za­nia mar­ki COMAP Pol­ska. Poni­żej opis fir­my oraz w jakim zakre­sie świad­czy usługi.

COMAP Polska

Czołowa marka

Boga­ta tra­dy­cja i doświad­cze­nie w pro­duk­cji wyro­bów z bran­ży insta­la­cji sani­tar­nych i grzew­czych spo­wo­do­wa­ły, iż COMAP jest jed­ną z naj­bar­dziej sza­no­wa­nych i roz­po­zna­wa­nych marek tego sektora.

Złącz­ki insta­la­cyj­ne, zawo­ry i gło­wi­ce ter­mo­sta­tycz­ne czy sys­te­my dys­try­bu­cji wody są wyso­ko cenio­ne przez insta­la­to­rów i pro­jek­tan­tów. Na pol­skim ryn­ku COMAP jest obec­ny już ponad 20 lat. W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo złącz­ki do insta­la­cji cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia i wody użyt­ko­wej, arma­tu­rę grzew­czą i insta­la­cyj­ną, sys­te­my dys­try­bu­cji wody użyt­ko­wej i grzew­czej, sys­te­my ogrze­wa­nia pod­ło­go­we­go oraz urzą­dze­nia z zakre­su uzdat­nia­nia wody, ofe­ro­wa­ne przez  Gru­pę COMAP .

 • COMAP Pol­ska Sp. z o.o. mie­ści się w War­sza­wie, gdzie ulo­ko­wa­ne są biu­ra oraz maga­zyn,  sie­dzi­ba głów­na COMAP znaj­du­je się w Lio­nie, we Francji
 • Współ­pra­cu­je­my ze wszyst­ki­mi liczą­cy­mi się fir­ma­mi dys­try­bu­cyj­ny­mi z bran­ży insta­la­cji sani­tar­nych i grzew­czych na ryn­ku polskim
 • Nasz zespół han­dlo­wy skła­da się z : 
  • Gru­py dorad­ców tech­nicz­no-han­dlo­wych wspie­ra­ją­cych i koor­dy­nu­ją­cych pod­sta­wo­we dzia­ła­nie han­dlo­we w poszcze­gól­nych regio­nach Polski
  • Gru­py dorad­ców pro­jek­to­wych, któ­rych zada­niem jest wspar­cie tech­nicz­ne pro­jek­tan­tów, biur pro­jek­to­wych i dużych firm wyko­naw­czych w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i sto­so­wa­nia roz­wią­zań tech­nicz­nych COMAP
 • Logi­sty­ka COMAP oraz dział tech­nicz­ny słu­żą swo­ją wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi dba­jąc o zado­wo­le­nie insta­la­to­rów, dys­try­bu­to­rów oraz użyt­kow­ni­ków pro­duk­tów COMAP

 

Francuska jakość

 • Gru­pa COMAP powsta­ła we Fran­cji, i od same­go począt­ku pro­jek­to­wa­ła i pro­du­ko­wa­ła więk­szość swo­ich pro­duk­tów we Fran­cji. We Fran­cji Gru­pa COMAP posia­da dwa zakła­dy pro­duk­cyj­ne w depar­ta­men­tach Nièvre i Som­me. Ponad­to Gru­pa posia­da zakład w mie­ście Bre­scia, we Wło­szech, w regio­nie, któ­rym jest głów­nym euro­pej­skim ośrod­kiem pro­duk­cji mosiądzu.
 • Nasze cen­trum logi­stycz­ne, znaj­du­ją­ce się w Che­cy, w depar­ta­men­cie Loiret, zaj­mu­je się dys­try­bu­cją naszych pro­duk­tów na tere­nie Fran­cji oraz wysy­ła pro­duk­ty do 50 miejsc na całym świecie.
 • Rury wie­lo­war­stwo­we, z poli­ety­le­nu sie­cio­wa­ne­go (PEX), złącz­ki zapra­so­wy­wa­ne, na wcisk, skrę­ca­ne i luto­wa­ne, gło­wi­ce i zawo­ry ter­mo­sta­tycz­ne, zawo­ry rów­no­wa­żą­ce, arma­tu­ra zabez­pie­cza­ją­ca, ogrze­wa­nie pod­ło­go­we - COMAP daje całą gamę moż­li­wo­ści w zakre­sie dosta­wy pro­duk­tów, linii pro­duk­to­wych i technologii.