Targi techniki grzewczej 23-25.04.2018

Targi – tech­niki grzew­czej i wen­ty­la­cyj­nej w dniach 23-25.04.2018!
Pre­zen­tu­jemy:
– kon­den­sa­cyjne kotły firmy Bude­rus
– kotły i kominki na pel­let firmy Nor­dica
– kli­ma­ty­za­tory LG
oraz pre­lek­cje tema­tyczne: odna­wialne źró­dła ener­gii, foto­wol­ta­ika, wen­ty­la­cja, kli­ma­ty­za­cja, pompy cie­pła, kolek­tory sło­neczne.

Każdy zakup kotłowni lub układu kli­ma­ty­za­cji LG w dniach trwa­nia tar­gów pre­mio­wany będzie dodat­ko­wym raba­tem w wyso­ko­ści 20%.

Zapra­szamy od 8:00 – 18:00
Roczyny k.Andrychowa, ul. Biel­ska 55

Kon­takt tel.: 605259095 lub 609905655
Email: badansklep@interia.pl