Technika grzewcza i instalacyjna

 
 
Logamax-plus-GB162V3
Fir­ma BUDERUS TECHNIKA GRZEWCZA sprze­da­je swo­je pro­duk­ty wyłącz­nie poprzez wyspe­cja­li­zo­wa­ną sieć fachow­ców - auto­ry­zo­wa­nych part­ne­rów han­dlo­wych. Wyko­nu­ją oni pro­jekt insta­la­cji, poma­ga­ją wybrać opty­mal­ne roz­wią­za­nie grzew­cze. Mon­tu­ją oraz świad­czą ser­wis gwa­ran­cyj­ny i pogwarancyjny.
 

Kotły gazowe

Logamax-plus-GB162V3

Logamax plus GB162V3 (2,7-45 kW)

Gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny kocioł Loga­max plus GB162V3 posia­da w sobie sze­reg wyjąt­ko­wych roz­wią­zań, któ­re uła­twia­ją oszczę­dza­nie. Jego spraw­ność ener­ge­tycz­na się­ga bez pro­ble­mu 110,5%! Dla­te­go w porów­na­niu z kon­wen­cjo­nal­ny­mi źró­dła­mi cie­pła jest on w sta­nie zaosz­czę­dzić aż do 15%, a w odnie­sie­niu do insta­la­cji tra­dy­cyj­nych nawet 30%! Ta super nowo­cze­sna tech­no­lo­gia grzew­cza zosta­ła zamknię­ta w wyjąt­ko­wo atrak­cyj­nej for­mie - nic dziw­ne­go, że ten wspa­nia­le zapro­jek­to­wa­ny kocioł wiszą­cy wygrał nagro­dę IF Pro­duct Design Award 2008 - w jed­nym z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych kon­kur­sów sty­li­sty­ki pro­duk­tów na świe­cie, z ponad 50-let­nią tradycją.


Maksymalnie wykorzystaj energię

 • Kom­pak­to­we wymia­ry oraz wie­le warian­tów sys­te­mów spa­li­no­wych uła­twia­ją swo­bo­dę montażu
 • Nie­ustan­ne moni­to­ro­wa­nie czuj­ni­ków zapew­nia bezpieczeństwo
 • Eks­tre­mal­nie duża powierzch­nia wymien­ni­ka cie­pła oraz modu­lo­wa­ny pal­nik cera­micz­ny zapew­nia­ją spraw­ność do 110%
 • Inte­li­gent­ne ste­ro­wa­nie opar­te na nowo­cze­snej tech­no­lo­gii EMS


Cechy kotła Logamax plus GB162V3

 • Nowo­cze­sna tech­no­lo­gia w atrak­cyj­nej cenie
 • Wyso­ko­efek­tyw­na tech­ni­ka kondensacji
 • Wyso­ka spraw­ność kotła w połą­cze­niu z tech­no­lo­gią ALUplus
 • Solid­na i nie­za­wod­na konstrukcja
 • Łatwa obsłu­ga i konserwacja
 • Sze­ro­ki wybór przy­ja­znych sys­te­mów regulacji
 • Ide­al­ny do przy­go­to­wa­nia c.w.u.
 • Modu­lo­wa­na pom­pa kotłowa
 • Niskie kosz­ty eksploatacyjne
 • Łatwy w czyszczeniu
 • Nie­wiel­kie kosz­ty serwisowania
 • Łatwe pod­łą­cze­nie do insta­la­cji słonecznej
 • Kom­pak­to­we wymia­ry - swo­bo­da montażu
 • Przy­ja­zny dla środowiska 

Logamax plus GB012KV2

Logamax plus GB012KV2

Sta­ły wzrost cen ener­gii powo­du­je, że sto­so­wa­nie ener­go­osz­częd­nych urzą­dzeń sta­je się koniecz­no­ścią. Wyso­ka spraw­ność uzy­ski­wa­na dzię­ki tech­ni­ce kon­den­sa­cyj­nej i niskie kosz­ty inwe­sty­cyj­ne powo­du­ją, że sto­su­jąc kocioł Loga­max plus GB012K zwrot kosz­tów inwe­sty­cyj­nych nastę­pu­je jesz­cze szyb­ciej niż dotychczas.


Zalety kotła Logamax plus GB012KV2

 • Kon­den­sa­cja pod­czas pra­cy dla potrzeb ogrze­wa­nia i przy­go­to­wa­nia cie­płej wody;
 • Wyso­ka spraw­ność i żywotność;
 • Łatwa i intu­icyj­na obsługa;
 • Cicha pra­ca;
 • Mały pobór mocy elek­trycz­nej (w sta­nie goto­wo­ści <4W).


Cechy kotła Logamax plus GB012KV2

 • Loga­max plus GB012KV2 to urzą­dze­nie dwu­funk­cyj­ne sta­no­wią­ce źró­dło cie­pła dla insta­la­cji ogrze­wa­nia oraz cie­płej wody użyt­ko­wej. Urzą­dze­nie dostęp­ne jest w wer­sji o mocy modu­lo­wa­nej od 8,2 do 26,6 kW na cele ogrze­wa­nia oraz do 25,0 kW na potrze­by cie­płej wody użytkowej
 • Kocioł Loga­max plus GB012KV2 ofe­ro­wa­ny jest w wer­sji pod­sta­wo­wej na gaz ziem­ny typu E. Opcjo­nal­nie, po zasto­so­wa­niu zesta­wu prze­zbro­je­nio­we­go kocioł może być zasi­la­ny gazem płyn­nym typu P (pro­pan)
 • W kotle zasto­so­wa­no dwa wymien­ni­ki cie­pła - pierw­szy z powierzch­nia­mi wymia­ny cie­pła wyko­na­ny­mi ze sta­li nie­rdzew­nej, dru­gi ze sto­pu Al-Mg-Si, czy­li z mate­ria­łu o wyż­szej prze­wod­no­ści ciepl­nej. W połą­cze­niu z pre­cy­zyj­ną kon­tro­lą tem­pe­ra­tu­ry i inte­li­gent­nym pane­lem ste­ro­wa­nia kon­den­sa­cja prze­bie­ga inten­syw­nie, obni­ża­jąc zuży­cie pali­wa oraz w spo­sób sta­le kon­tro­lo­wa­ny zapew­nia­jąc dłu­gą żywot­ność urządzenia
 • Wyso­ka wydaj­ność cie­płej wody użyt­ko­wej zapew­nia wyso­ki kom­fort eks­plo­ata­cji kotła. Zasto­so­wa­na tech­no­lo­gia „rura w rurze” pozwa­la na inten­syw­ną kon­den­sa­cję zarów­no pod­czas pra­cy dla potrzeb ogrze­wa­nia jak i pro­duk­cji cie­płej wody użyt­ko­wej oraz na bezpieczną/komfortową eks­plo­ata­cję nawet w przy­pad­ku gor­szej jako­ści wody wodociągowej
 • Panel ste­ro­wa­nia Cotro­nic 3 z wbu­do­wa­nym dużym i czy­tel­nym wyświe­tla­czem LCD zapew­nia łatwą obsłu­gę. Opcjo­nal­nie może współ­pra­co­wać z ter­mo­sta­tem lub pro­gra­mo­wal­nym regu­la­to­rem poko­jo­wym ON/OFF;
 • Pomi­mo dużej wydaj­no­ści wen­ty­la­to­ra, Loga­max plus GB012KV2 jest kotłem nie­zwy­kle cichym. Dzię­ki modu­la­cji w całym zakre­sie pra­cy, poziom hała­su jest zwy­kle jesz­cze niższy
 • Stan­dar­do­wo, tak jak wszyst­kie urzą­dze­nia mar­ki Bude­rus, Loga­max plus GB012KV2 to kocioł o nowo­cze­snym wzor­nic­twie. Wszyst­kie ele­men­ty, ukry­te są pod este­tycz­ną obu­do­wą kotła i nie wyma­ga­ją dodat­ko­wych prac mon­ta­żo­wych, ani obu­do­wy maskującej
 • Ze wzglę­du na cie­pło reszt­ko­we i moż­li­wość pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­ry c.w.u. na począt­ku pobo­ru wody zale­ca się wypo­sa­że­nie insta­la­cji c.w.u. w bate­rie mie­szal­ni­ko­we (jed­no­uchwy­to­we) 

Logamax-plus-GB172-24T50V2

Logamax plus GB172-24T50V2 (7,3–24 kW)

Gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny kocioł Loga­max plus GB172-24T50V2 to zna­ko­mi­ty przy­kład wyso­kiej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, solid­no­ści i ergo­no­mii.
Loga­max plus GB172-24T50V2 mimo nie­wiel­kich roz­mia­rów wypo­sa­żo­ny jest w zin­te­gro­wa­ny pod­grze­wacz cie­płej wody (c.w.u.) o pojem­no­ści 48 l i wyjąt­ko­wej wydaj­no­ści pozwa­la­ją­cej zaspo­ko­ić potrze­by użyt­kow­ni­ków zarów­no w przy­pad­ku miesz­ka­nia, apar­ta­men­tu, jak i domu jed­no­ro­dzin­ne­go.
Dzię­ki zasto­so­wa­niu tech­ni­ki kon­den­sa­cyj­nej oraz wie­dzy i doświad­cze­nia naszych spe­cja­li­stów Loga­max plus GB172-24T50V2 pozwa­la­ją oszczę­dzać gaz i ener­gię elek­trycz­ną przy zacho­wa­niu nie­zwy­kle wyso­kie­go kom­for­tu ich użytkowania.


Cechy kotła Logamax plus GB172-24T50V2

 • Naścien­ny kon­den­sa­cyj­ny kocioł gazo­wy ze zin­te­gro­wa­nym pod­grze­wa­czem c.w.u. o pojem­no­ści 48 litrów
 • Oszczęd­ność ener­gii i wyso­ka spraw­ność się­ga­ją­ca 109%, dzię­ki efek­tyw­nej tech­ni­ce kondensacji
 • Nie­wiel­ki pobór mocy elek­trycz­nej w sta­nie goto­wo­ści (stand-by) < 2 W
 • Nomi­nal­na moc grzew­cza 24 kW na cele c.o.
 • Płyn­na regu­la­cja mocy kotła od 7,3 do 24 kW
 • Funk­cja Booster zwięk­sza­ją­ca moc grzew­czą na cele c.w.u. do 30 kW
 • Wyso­ki kom­fort c.w.u. dzię­ki wydaj­no­ści się­ga­ją­cej 16,5 l/min (współ­czyn­nik wydaj­no­ści NL=0,8)
 • Naj­wyż­sza kla­sa kom­for­tu c.w.u. wg EN13203-1: ***
 • Współ­pra­ca z nowo­cze­sny­mi sys­te­ma­mi regu­la­cji i ste­ro­wa­nia EMS (Ener­gy Mana­ge­ment Sys­tem) oraz Loga­ma­tic 4000
 • Zin­te­gro­wa­ny w kotle sys­tem regu­la­cji wg tem­pe­ra­tu­ry zewnętrznej
 • Zin­te­gro­wa­ny w kotle moduł sprzęgła
 • Wydaj­na 3-stop­nio­wa pom­pa c.o.
 • Doce­nio­ny przez ponad milion użyt­kow­ni­ków wymien­nik cie­pła z nie­rdzew­ne­go odle­wu aluminiowo-krzemowego
 • Nie­wiel­kie roz­mia­ry w porów­na­niu do alter­na­tyw­nych roz­wią­zań (wyso­kość 890 mm x sze­ro­kość 600 mm x głę­bo­kość 482 mm) 

Pompy ciepła

Logatherm-WPL-AR

Logatherm WPL AR

Kom­pak­to­we pom­py cie­pła powie­trze-woda do insta­la­cji na zewnątrz budyn­ku w zakre­sie mocy od 6-14 kW. Wyso­ka spraw­ność urzą­dze­nia zapew­nio­na jest dzię­ki modu­lo­wa­nej pra­cy sprę­żar­ki i wen­ty­la­to­ra oraz nowo­cze­sne­mu ukła­do­wi chłod­ni­cze­mu i ste­ro­wa­nia. Cała insta­la­cja skła­da się z czę­ści zewnętrz­nej (pom­py cie­pła) oraz czę­ści wewnętrz­nej. Część wewnętrz­na dostęp­na jest w 4 wer­sjach do wyboru:

 • z wbu­do­wa­nym 184 litro­wym zasob­ni­kiem c.w.u. z wężow­ni­cą solarną
 • z wbu­do­wa­nym 190 litro­wym zasob­ni­kiem c.w.u bez wężownicy
 • w wer­sji naścien­nej do samo­dziel­nej pracy
 • w wer­sji naścien­nej do współ­pra­cy z innym urzą­dze­niem grzewczym

Pom­py cie­pła prze­zna­czo­ne są do budyn­ków miesz­kal­nych lub nie­wiel­kich obiek­tów komer­cyj­nych. Urzą­dze­nie posia­da regu­la­tor HMC 300 z wyświe­tla­czem kon­tro­lu­ją­cym ogrze­wa­nie, chło­dze­nie oraz cie­płą wodę.


Korzyści dla użytkownika

 • Niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji dzię­ki wyso­kiej efek­tyw­no­ści pra­cy COP>4,0 co ozna­cza, że pom­pa cie­pła pra­cu­je ze spraw­no­ścią więk­sza niż 400% przy tem­pe­ra­tu­rze powie­trza 2°C
 • Funk­cja grza­nia i chło­dze­nia zapew­nia kom­fort ciepl­ny latem i zimom
 • Modu­lo­wa­na moc grzew­cza urzą­dze­nia gwa­ran­tu­je pro­du­ko­wa­nie ilo­ści cie­pła zgod­ne z zapo­trze­bo­wa­niem budynku
 • Niż­sze kosz­ty inwe­sty­cyj­ne spo­wo­do­wa­ne bra­kiem koniecz­no­ści insta­la­cji bufora
 • Czte­ry modu­ły grzew­cze o nie­wiel­kich wymia­rach do wybo­ru, insta­lo­wa­ne wewnątrz budyn­ku zapew­nia­ją dowol­ne roz­wią­za­nie sys­te­mu grzew­cze­go w nowym budyn­ku jak i ist­nie­ją­cym (współ­pra­ca z innym źró­dłem ciepła)
 • Dwa z nich są kom­plet­nie wypo­sa­żo­ne co w połą­cze­niu z pom­pą cie­pła two­rzy kom­plet­na insta­la­cję pom­py cie­pła i zapew­nia brak dodat­ko­wych kosztów
 • Łatwa obsłu­ga, dzię­ki nowo­cze­sne­mu regu­la­to­ro­wi HMC 300, z moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia regu­la­to­ra poko­jo­we­go na każ­dy obieg grzewczy
 • Urzą­dze­nie zapew­nia dostar­cza­nie cie­pła do tem­pe­ra­tu­ry -20°C stop­ni na zewnątrz budynku
 • Zdal­ne ste­ro­wa­nie pom­pą cie­pła przy wyko­rzy­sta­niu wbu­do­wa­ne­go modu­łu inter­ne­to­we­go + brak dodat­ko­wych kosz­tów w moduł internetowy
 • Cicha pra­ca zapew­nia kom­fort użyt­ko­wa­nia w dzień i w nocy, poziom ciśnie­nia aku­stycz­ne­go <40 dB(A) z odle­gło­ści 1m


Korzyści dla specjalisty

 • Łatwy trans­port i mon­taż, dzię­ki bar­dzo lek­kiej, cał­ko­wi­cie roz­bie­ral­nej obu­do­wie z EPP, fabrycz­nie przy­go­to­wa­nym uchwy­tom transportowym
 • Mała masa - brak koniecz­no­ści wyko­ny­wa­nia spe­cjal­ne­go fun­da­men­tu pod pom­pę ciepła
 • Nowo­cze­sny regu­la­tor HMC300 do współ­pra­cy z modu­ła­mi EMS Plus umoż­li­wia ste­ro­wa­nie: do 4 obie­gów grzew­czych, pod­grze­wa­niem base­nu, insta­la­cją solar­ną, współ­pra­cą z kotłem grzewczym
 • Mini­mal­na ilość prac mon­ta­żo­wych dzię­ki kom­plet­nie wypo­sa­żo­nym modu­łom wewnętrz­nym Tower
 • Czte­ry modu­ły wewnętrz­ne do wybo­ru zapew­nia­ją dowol­ność w kon­fi­gu­ra­cji sys­te­mu grzewczego
 • Pro­ste połą­cze­nie ruro­we wod­ne z jed­nost­ką zewnętrz­ną, nie potrzeb­ne kwa­li­fi­ka­cje chłodnicze
 • Pro­sty mon­taż elek­trycz­ny, inwer­ter zapew­nia pra­wi­dło­wą kolej­ność faz bez wzglę­du na podłączenie 

Logatherm-WPT-270

Logatherm WPT 270/2

Pom­py cie­pła dru­giej gene­ra­cji Loga­therm WPT 270/2 efek­tyw­nie wyko­rzy­stu­ją bez­płat­ną ener­gię z powie­trza do przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej. Urzą­dze­nia mogą współ­pra­co­wać z inny­mi sys­te­ma­mi grzew­czy­mi a ich mon­taż jest nie­zwy­kle łatwy. Oprócz tego, mają dodat­ko­wą zale­tę – mogą zapew­nić przy­jem­ny chłód w upal­ne dni. Do wybo­ru są dwa mode­le, z któ­rych jeden pra­cu­je do tem­pe­ra­tu­ry 5°C, a dru­gi nawet do -10°C!

Co cie­ka­we, auto­ma­ty­ka pomp cie­pła Loga­therm WPT 270/2 pozwa­la na ich zasi­la­nie ener­gią z pane­li fotowoltaicznych.


Zalety powietrznej pompy ciepła Logatherm WPT 270/2

 • Pobór ener­gii z powie­trza - bez­płat­ne i eko­lo­gicz­ne źró­dło ciepła
 • Wyso­ki współ­czyn­nik efek­tyw­no­ści COP się­ga­ja­cy war­to­ści 4,3 gwa­ran­tu­je niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji - z 1 kWh ener­gii elek­trycz­nej moż­na wytwo­rzyć aż ponad 4 kWh ener­gii cieplnej
 • Łatwa i pro­sta obsłu­ga dzię­ki czy­tel­ne­mu wyświe­tla­czo­wi LCD
 • Elek­tro­nicz­ny regu­la­tor pozwa­la na pro­gra­mo­wa­nie godzin pra­cy pom­py cie­pła, dezy­fek­cji ter­micz­nej oraz kon­tro­lę zuży­tej energii
 • Pod­grze­wa­nie wody nawet do 60°C, bez grzałki
 • War­stwo­we pod­grze­wa­nie wody w zbior­ni­ku powo­du­je rów­no­mier­ne roz­kład tem­pe­ra­tu­ry w całej objętości
 • Łatwy mon­taż hydrau­licz­ny i elek­trycz­ny (prze­wód elek­trycz­ny z wtycz­ką w dostawie)
 • Obu­do­wa pozwa­la­ją­ca na pod­łą­cze­nia kana­łów powietrz­nych, dzię­ki cze­mu powie­trze moż­na pobie­rać z innych pomieszczeń
 • Pra­ca urzą­dze­nia przy róż­nych tem­pe­ra­tu­rach powie­trza (model WPT 270/2 I-S do +5°C i model WPT 270/2 A-S do -10°C)
 • Auto­ma­ty­ka ste­ru­ją­ca pozwa­la na współ­pra­cę z dowol­nym kotłem grzew­czym, insta­la­cją solar­ną; nie­za­leż­nie umoż­li­wia ona wyko­rzy­sty­wa­nie ener­gii elek­trycz­nej z pane­li fotowoltaicznych
 • Wbu­do­wa­na w zasob­nik c.w.u. wężow­ni­ca, pozwa­la­ją­ca na pod­łą­cze­nie hydrau­licz­ne z inny­mi źró­dła­mi cie­pła np. dowol­nym kotłem, insta­la­cją solarną
 • Ema­lio­wa­ny zasob­nik zabez­pie­czo­ny ano­dą antykorozyjną
 • Wbu­do­wa­ny dogrze­wacz elek­trycz­ny o mocy 2 kW
 • Moż­li­wość roz­łą­cze­nia pom­py cie­pła i zasob­ni­ka do celów transportowych
 • Wyso­ka jakość wyko­na­nia, nowo­cze­sny wygląd
 • do 5 lat gwarancji 

buderus

Mar­ka Bude­rus od poko­leń jest gwa­ran­cją jako­ści i kon­se­kwent­ne­go roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go.
Bude­rus wspie­ra swo­ich klien­tów w trak­cie pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia oraz wyko­na­nia insta­la­cji grzew­czych. Wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra inży­nier­ska słu­ży Pań­stwu doświad­cze­niem i facho­wą poradą.Buderus to 8 oddzia­łów w całej Pol­sce - jeste­śmy zawsze bli­sko klien­ta, a jego zado­wo­le­nie jest naszym priorytetem.

buderus

Cenniki

 

defro-logo
Wzrost świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej spo­łe­czeń­stwa oraz per­spek­ty­wa wpro­wa­dze­nia nowych zaostrzo­nych regu­la­cji praw­nych w sto­sun­ku do urzą­dzeń grzew­czych, wymu­si­ły na pro­du­cen­tach poszu­ki­wa­nie nowych roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych, któ­re zagwa­ran­tu­ją speł­nie­nie norm w zakre­sie emi­sji zanie­czysz­czeń do atmos­fe­ry. Naj­bar­dziej pożą­da­ne są urzą­dze­nia speł­nia­ją­ce „kla­sę 5.”.
 

Kotły w układzie zamknietym

Sigma-NZ

Sigma NZ

Rodzaj kotła

z podaj­ni­kiem

Zakres mocy

16-48 kW

Ste­row­nik

K1 V2

Kla­sa emi­sji spalin

5 kla­sa wg nor­my 303-5:2012

Pal­nik

retor­to­wy DEFRO

Pali­wa - pale­ni­sko automatyczne

eko-gro­szek o gra­nu­la­cji 5-25 mm

Wypo­sa­że­nie standardowe

wbu­do­wa­na wężow­ni­ca schła­dza­ją­ca, arma­tu­ra bez­pie­czeń­stwa, wzmoc­nio­na konstrukcja

Wypo­sa­że­nie opcjonalne

kocioł w wer­sji DiR**


Opis

Sig­ma to wyjąt­ko­wo kom­for­to­wy w obsłu­dze kocioł z pal­ni­kiem retor­to­wym do spa­la­nia eko-grosz­ku. Naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­ły uży­te w pro­duk­cji pal­ni­ka gwa­ran­tu­ją jego dłu­go­trwa­łą eks­plo­ata­cję, nato­miast odpo­wied­nia kon­struk­cja wymien­ni­ka zapew­nia opty­mal­ne warun­ki spa­la­nia pali­wa, wyso­ką spraw­ność oraz niską emi­sją zanie­czysz­czeń. Intu­icyj­ny i przy­ja­zny w obsłu­dze ste­row­nik z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem doty­ko­wym o regu­lo­wa­nym kącie poło­że­nia pozwa­la w pro­sty spo­sób zapro­gra­mo­wać urzą­dze­nie oraz ste­ru­je pra­cą insta­la­cji. Kocioł speł­nia wyma­ga­nia ener­ge­tycz­no-emi­syj­ne kla­sy 5 wg. nor­my PN EN 303-5:2012.

Wer­sja NZ o wzmoc­nio­nej kon­struk­cji z wbu­do­wa­ną wężow­ni­cą schła­dza­ją­cą oraz kom­plet­ną arma­tu­rą zabez­pie­cza­ją­cą, umoż­li­wia­ją­ca mon­taż w ukła­dzie zamknię­tym. Wer­sja NZ jest obję­ta dodat­ko­wą opła­tą, zgod­nie z Cen­ni­kiem Wypo­sa­że­nia kotłów.
** Kocioł w wer­sji DiR z dodat­ko­wym rusz­tem do spa­la­nia ręcz­ne­go - NIE SPEŁNIA WYMOGÓW DOTACYJNYCH. Zama­wia­jąc kocioł w opcji DiR - nale­ży na zamó­wie­niu dopi­sać DiR - deflek­tor i ruszt.
 

stalmark-logo

STALMARK to pro­du­cent kotłów CO, dzia­ła­ją­cy na ryn­ku od 2002 roku. Od kil­ku­na­stu lat pro­du­ku­je i dostar­cza Pań­stwu wyso­kiej kla­sy kotły cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia, prze­zna­czo­ne do spa­la­nia eko grosz­ku, mia­łu kwa­li­fi­ko­wa­ne­go , pel­le­tu, drew­na oraz węgla. Pro­duk­ty fir­my STALMARK pod­le­ga­ją cią­głym mody­fi­ka­cjom oraz udo­sko­na­le­niom, dzię­ki cze­mu urzą­dze­nia grzew­cze pra­cu­ją na naj­wyż­szym pozio­mie osią­ga­jąc wyso­kie para­me­try tech­nicz­ne. Intu­icyj­ne ste­ro­wa­nie zasto­so­wa­ne w ste­row­ni­ku pozwa­la w szyb­ki i pro­sty spo­sób usta­wić kocioł c.o., dodat­ko­wo jest moż­li­wość roz­bu­do­wy funk­cji regu­la­to­ra, dzię­ki cze­mu pro­sta obsłu­ga odby­wać się będzie poprzez Inter­net czy GSM. Dzię­ki zasto­so­wa­niu nowo­cze­snej tech­no­lo­gii elek­tro­nicz­nej ist­nie­je moż­li­wość pod­łą­cze­nia regu­la­to­ra poko­jo­we­go. Pro­duk­cja kotłów c.o. opar­ta jest w zgo­dzie z obo­wią­zu­ją­cy­mi roz­po­rzą­dze­nia­mi i nor­ma­mi, co sta­no­wi gwa­ran­cję ich jako­ści oraz bez­pie­czeń­stwa stosowania.

Kotły grzew­cze fir­my STALMARK cie­szą się nie­zmien­ną popu­lar­no­ścią wśród naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Klien­tów. Sta­wia­my na kom­fort i nowo­cze­sność, dla­te­go też w naszej ofer­cie może­cie Pań­stwo zna­leźć oprócz tra­dy­cyj­nych kotłów węglo­wych nowo­cze­sne auto­ma­tycz­ne kotły z podaj­ni­kiem śli­ma­ko­wym jak i tło­ko­wym. Sze­ro­ka ofer­ta han­dlo­wa fir­my STALMARK pozwa­la na zna­le­zie­nie urzą­dze­nia grzew­cze­go zarów­no do użyt­ku domo­we­go, jak i zasto­so­wań przemysłowych.

Wybór kotłów c.o. fir­my STALMARK zapew­nia naszym Klien­tom dostęp do spraw­dzo­nych, a jed­no­cze­śnie zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie urzą­dzeń, któ­re zapew­nią dłu­go­trwa­le poczu­cie cie­pła, a przy tym eko­no­micz­ne spa­la­nie zasto­so­wa­nych paliw.

 

beam-logo

BEAM to naj­wyż­sza świa­to­wa jakość gwa­ran­to­wa­na przez fir­mę ELECTROLUX!

Odku­rzacz cen­tral­ny to moc oraz wygo­da, jakiej nie spo­tkasz w tra­dy­cyj­nych odku­rza­czach. Zaawan­so­wa­ne meto­dy fil­tra­cji pozwa­la­ją na usu­nię­cie do 99.6% zanie­czysz­czeń, nato­miast moc ssą­ca docho­dzi do 868 AirWatt.

Systemy centralnego odkurzania

Zestaw-SC-355-PLATINUM

Zestaw SC 355 PLATINUM + akcesoria PROGRESSION

Zasto­so­wa­nie:

Do dom­ków z instalacją

 • o dłu­go­ści nie prze­kra­cza­ją­cej 45 metrów;
 • z mak­sy­mal­ną licz­bą gniaz­dek 8

Jed­nost­ka cen­tral­na SC 355 z akce­so­ria­mi do sprzą­ta­nia w wer­sji progression.


Dane techniczne

Linia: Beam Serenity_3.0 Pla­ti­num
Siła ssą­ca (Air­Wat): 630
Pod­ci­śnie­nie (kPa):
32
Wydaj­ność (l/s):
61,7
Moc nomi­nal­na (Wat):
1750
Moc mak­sy­mal­na (Wat): 1950
Pojem­ność zbior­ni­ka (l): 15
Sys­tem fil­tra­cji: cyklon + samo­czysz­czą­cy się filtr mate­ria­ło­wy GORE®
Poziom hała­su (dB): 62
Gniaz­do ssą­ce w obu­do­wie: tak
Zbior­nik anty­bak­te­ryj­ny: tak
Anty­wi­bra­cyj­ny sys­tem moco­wa­nia: tak
Sys­tem Atlis: tak
Średnica(cm): 28
Wyso­kość (cm): 106,5
Gwa­ran­cja: 5 lat


W skład akcesoriów wchodzą

 • wąż ssą­cy PROGRESSION 9 m z włącz­ni­kiem w rączce
 • wie­szak pla­sti­ko­wy na wąż ssący
 • rur­ka tele­sko­po­wa meta­lo­wa z klipsem
 • szczot­ka uni­wer­sal­na LUX Wessel Werk
 • szczot­ka mała okrą­gła STANDARD
 • szczot­ka mała do tapi­cer­ki STANDARD
 • ssaw­ka szcze­li­no­wa STANDARD


 

Zestaw-SC-335-PLATINUM

Zestaw SC 335 PLATINUM + akcesoria PROGRESSION

Zasto­so­wa­nie:

Do dom­ków z instalacją

 • o dłu­go­ści nie prze­kra­cza­ją­cej 25 metrów;
 • z mak­sy­mal­ną licz­bą gniaz­dek 5

Jed­nost­ka cen­tral­na SC 355 z akce­so­ria­mi do sprzą­ta­nia w wer­sji progression.


Dane techniczne

Linia: Beam Serenity_3.0 Pla­ti­num
Siła ssą­ca (Air­Wat): 590
Pod­ci­śnie­nie (kPa): 29,7
Wydaj­ność (l/s): 58,2
Moc nomi­nal­na (Wat): 1650
Moc mak­sy­mal­na (Wat): 1850
Pojem­ność zbiornika(l): 15
Sys­tem fil­tra­cji: cyklon + samo­czysz­czą­cy się filtr mate­ria­ło­wy GORE®
Poziom hała­su (dB): 62
Gniaz­do ssą­ce w obu­do­wie: tak
Zbior­nik anty­bak­te­ryj­ny: tak
Anty­wi­bra­cyj­ny sys­tem moco­wa­nia: tak
Sys­tem Atlis: tak
Średnica(cm): 28
Wyso­kość (cm): 89
Gwa­ran­cja: 5 lat


W skład akcesoriów wchodzą

 • wąż ssą­cy PROGRESSION 9 m z włącz­ni­kiem w rączce
 • wie­szak pla­sti­ko­wy na wąż ssący
 • rur­ka tele­sko­po­wa meta­lo­wa z klipsem
 • szczot­ka uni­wer­sal­na LUX Wessel Werk
 • szczot­ka mała okrą­gła STANDARD
 • szczot­ka mała do tapi­cer­ki STANDARD
 • ssaw­ka szcze­li­no­wa STANDARD


 

Beam-Alliance-625SBE

Beam Alliance 625SBE + zestaw All in One

Zasto­so­wa­nie:

Do dom­ków z instalacją

 • o dłu­go­ści nie prze­kra­cza­ją­cej 25 metrów;
 • z mak­sy­mal­ną licz­bą gniaz­dek 5


Dane techniczne

Model: 625SBE
Siła ssą­ca (Air­Wat): 625
Pod­ci­śnie­nie (kPa): 31,8
Wydaj­ność (l/s): 48,7
Moc nomi­nal­na (Wat): 1500
Moc mak­sy­mal­na (Wat): 1650
Pojem­ność zbiornika(l): 15
Sys­tem fil­tra­cji: cyklon + samo­czysz­czą­cy się filtr mate­ria­ło­wy GORE®
Poziom hała­su (dB): 68
Gniaz­do ssą­ce w obu­do­wie: tak
Zbior­nik anty­bak­te­ryj­ny: tak
Anty­wi­bra­cyj­ny sys­tem moco­wa­nia: tak
Ekran LCD: tak
Średnica(cm): 38
Wyso­kość (cm): 91
Gwa­ran­cja: 5 lat

W skład akcesoriów wchodzą

 • wąż ssą­cy 9 m z włącz­ni­kiem w rącz­ce i regu­la­cją siły ssą­cej oraz sys­te­mem infor­mu­ją­cym o potrze­bie opróż­nie­nia zbiornika
 • wie­szak meta­lo­wy na wąż ssący
 • rur­ka tele­sko­po­wa alu­mi­nio­wa w kształ­cie podwój­nej lite­ry D
 • szczot­ka uni­wer­sal­na Combo
 • szczot­ka 3w1
 • przej­ściów­ka do szczo­tek z podej­ściem o okrą­głym kształcie