Technika grzewcza i instalacyjna

 
 
Logamax-plus-GB162V3
Firma BUDERUS TECHNIKA GRZEWCZA sprze­daje swoje pro­dukty wyłącz­nie poprzez wyspe­cja­li­zo­waną sieć fachow­ców – auto­ry­zo­wa­nych part­ne­rów han­dlo­wych. Wyko­nują oni pro­jekt insta­la­cji, poma­gają wybrać opty­malne roz­wią­za­nie grzew­cze. Mon­tują oraz świad­czą ser­wis gwa­ran­cyjny i pogwa­ran­cyjny.
 

Kotły gazowe

Logamax-plus-GB162V3

Logamax plus GB162V3 (2,7-45 kW)

Gazowy kon­den­sa­cyjny kocioł Loga­max plus GB162V3 posiada w sobie sze­reg wyjąt­ko­wych roz­wią­zań, które uła­twiają oszczę­dza­nie. Jego spraw­ność ener­ge­tyczna sięga bez pro­blemu 110,5%! Dla­tego w porów­na­niu z kon­wen­cjo­nal­nymi źró­dłami cie­pła jest on w sta­nie zaosz­czę­dzić aż do 15%, a w odnie­sie­niu do insta­la­cji tra­dy­cyj­nych nawet 30%! Ta super nowo­cze­sna tech­no­lo­gia grzew­cza została zamknięta w wyjąt­kowo atrak­cyj­nej for­mie – nic dziw­nego, że ten wspa­niale zapro­jek­to­wany kocioł wiszący wygrał nagrodę IF Pro­duct Design Award 2008 – w jed­nym z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych kon­kur­sów sty­li­styki pro­duk­tów na świe­cie, z ponad 50-let­nią tra­dy­cją.


Maksymalnie wykorzystaj energię

 • Kom­pak­towe wymiary oraz wiele warian­tów sys­te­mów spa­li­no­wych uła­twiają swo­bodę mon­tażu
 • Nie­ustanne moni­to­ro­wa­nie czuj­ni­ków zapew­nia bez­pie­czeń­stwo
 • Eks­tre­mal­nie duża powierzch­nia wymien­nika cie­pła oraz modu­lo­wany pal­nik cera­miczny zapew­niają spraw­ność do 110%
 • Inte­li­gentne ste­ro­wa­nie oparte na nowo­cze­snej tech­no­lo­gii EMS


Cechy kotła Logamax plus GB162V3

 • Nowo­cze­sna tech­no­lo­gia w atrak­cyj­nej cenie
 • Wyso­ko­efek­tywna tech­nika kon­den­sa­cji
 • Wysoka spraw­ność kotła w połą­cze­niu z tech­no­lo­gią ALU­plus
 • Solidna i nie­za­wodna kon­struk­cja
 • Łatwa obsługa i kon­ser­wa­cja
 • Sze­roki wybór przy­ja­znych sys­te­mów regu­la­cji
 • Ide­alny do przy­go­to­wa­nia c.w.u.
 • Modu­lo­wana pompa kotłowa
 • Niskie koszty eks­plo­ata­cyjne
 • Łatwy w czysz­cze­niu
 • Nie­wiel­kie koszty ser­wi­so­wa­nia
 • Łatwe pod­łą­cze­nie do insta­la­cji sło­necz­nej
 • Kom­pak­towe wymiary – swo­boda mon­tażu
 • Przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska 

Logamax plus GB012KV2

Logamax plus GB012KV2

Stały wzrost cen ener­gii powo­duje, że sto­so­wa­nie ener­go­osz­częd­nych urzą­dzeń staje się koniecz­no­ścią. Wysoka spraw­ność uzy­ski­wana dzięki tech­nice kon­den­sa­cyj­nej i niskie koszty inwe­sty­cyjne powo­dują, że sto­su­jąc kocioł Loga­max plus GB012K zwrot kosz­tów inwe­sty­cyj­nych nastę­puje jesz­cze szyb­ciej niż dotych­czas.


Zalety kotła Logamax plus GB012KV2

 • Kon­den­sa­cja pod­czas pracy dla potrzeb ogrze­wa­nia i przy­go­to­wa­nia cie­płej wody;
 • Wysoka spraw­ność i żywot­ność;
 • Łatwa i intu­icyjna obsługa;
 • Cicha praca;
 • Mały pobór mocy elek­trycz­nej (w sta­nie goto­wo­ści <4W).


Cechy kotła Logamax plus GB012KV2

 • Loga­max plus GB012KV2 to urzą­dze­nie dwu­funk­cyjne sta­no­wiące źró­dło cie­pła dla insta­la­cji ogrze­wa­nia oraz cie­płej wody użyt­ko­wej. Urzą­dze­nie dostępne jest w wer­sji o mocy modu­lo­wa­nej od 8,2 do 26,6 kW na cele ogrze­wa­nia oraz do 25,0 kW na potrzeby cie­płej wody użyt­ko­wej
 • Kocioł Loga­max plus GB012KV2 ofe­ro­wany jest w wer­sji pod­sta­wo­wej na gaz ziemny typu E. Opcjo­nal­nie, po zasto­so­wa­niu zestawu prze­zbro­je­nio­wego kocioł może być zasi­lany gazem płyn­nym typu P (pro­pan)
 • W kotle zasto­so­wano dwa wymien­niki cie­pła – pierw­szy z powierzch­niami wymiany cie­pła wyko­na­nymi ze stali nie­rdzew­nej, drugi ze stopu Al-Mg-Si, czyli z mate­riału o wyż­szej prze­wod­no­ści ciepl­nej. W połą­cze­niu z pre­cy­zyjną kon­trolą tem­pe­ra­tury i inte­li­gent­nym pane­lem ste­ro­wa­nia kon­den­sa­cja prze­biega inten­syw­nie, obni­ża­jąc zuży­cie paliwa oraz w spo­sób stale kon­tro­lo­wany zapew­nia­jąc długą żywot­ność urzą­dze­nia
 • Wysoka wydaj­ność cie­płej wody użyt­ko­wej zapew­nia wysoki kom­fort eks­plo­ata­cji kotła. Zasto­so­wana tech­no­lo­gia „rura w rurze” pozwala na inten­sywną kon­den­sa­cję zarówno pod­czas pracy dla potrzeb ogrze­wa­nia jak i pro­duk­cji cie­płej wody użyt­ko­wej oraz na bezpieczną/komfortową eks­plo­ata­cję nawet w przy­padku gor­szej jako­ści wody wodo­cią­go­wej
 • Panel ste­ro­wa­nia Cotro­nic 3 z wbu­do­wa­nym dużym i czy­tel­nym wyświe­tla­czem LCD zapew­nia łatwą obsługę. Opcjo­nal­nie może współ­pra­co­wać z ter­mo­sta­tem lub pro­gra­mo­wal­nym regu­la­to­rem poko­jo­wym ON/OFF;
 • Pomimo dużej wydaj­no­ści wen­ty­la­tora, Loga­max plus GB012KV2 jest kotłem nie­zwy­kle cichym. Dzięki modu­la­cji w całym zakre­sie pracy, poziom hałasu jest zwy­kle jesz­cze niż­szy
 • Stan­dar­dowo, tak jak wszyst­kie urzą­dze­nia marki Bude­rus, Loga­max plus GB012KV2 to kocioł o nowo­cze­snym wzor­nic­twie. Wszyst­kie ele­menty, ukryte są pod este­tyczną obu­dową kotła i nie wyma­gają dodat­ko­wych prac mon­ta­żo­wych, ani obu­dowy masku­ją­cej
 • Ze względu na cie­pło reszt­kowe i moż­li­wość pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tury c.w.u. na początku poboru wody zaleca się wypo­sa­że­nie insta­la­cji c.w.u. w bate­rie mie­szal­ni­kowe (jed­no­uchwy­towe) 

Logamax-plus-GB172-24T50V2

Logamax plus GB172-24T50V2 (7,3–24 kW)

Gazowy kon­den­sa­cyjny kocioł Loga­max plus GB172-24T50V2 to zna­ko­mity przy­kład wyso­kiej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, solid­no­ści i ergo­no­mii.
Loga­max plus GB172-24T50V2 mimo nie­wiel­kich roz­mia­rów wypo­sa­żony jest w zin­te­gro­wany pod­grze­wacz cie­płej wody (c.w.u.) o pojem­no­ści 48 l i wyjąt­ko­wej wydaj­no­ści pozwa­la­ją­cej zaspo­koić potrzeby użyt­kow­ni­ków zarówno w przy­padku miesz­ka­nia, apar­ta­mentu, jak i domu jed­no­ro­dzin­nego.
Dzięki zasto­so­wa­niu tech­niki kon­den­sa­cyj­nej oraz wie­dzy i doświad­cze­nia naszych spe­cja­li­stów Loga­max plus GB172-24T50V2 pozwa­lają oszczę­dzać gaz i ener­gię elek­tryczną przy zacho­wa­niu nie­zwy­kle wyso­kiego kom­fortu ich użyt­ko­wa­nia.


Cechy kotła Logamax plus GB172-24T50V2

 • Naścienny kon­den­sa­cyjny kocioł gazowy ze zin­te­gro­wa­nym pod­grze­wa­czem c.w.u. o pojem­no­ści 48 litrów
 • Oszczęd­ność ener­gii i wysoka spraw­ność się­ga­jąca 109%, dzięki efek­tyw­nej tech­nice kon­den­sa­cji
 • Nie­wielki pobór mocy elek­trycz­nej w sta­nie goto­wo­ści (stand-by) < 2 W
 • Nomi­nalna moc grzew­cza 24 kW na cele c.o.
 • Płynna regu­la­cja mocy kotła od 7,3 do 24 kW
 • Funk­cja Booster zwięk­sza­jąca moc grzew­czą na cele c.w.u. do 30 kW
 • Wysoki kom­fort c.w.u. dzięki wydaj­no­ści się­ga­ją­cej 16,5 l/min (współ­czyn­nik wydaj­no­ści NL=0,8)
 • Naj­wyż­sza klasa kom­fortu c.w.u. wg EN13203-1: ***
 • Współ­praca z nowo­cze­snymi sys­te­mami regu­la­cji i ste­ro­wa­nia EMS (Energy Mana­ge­ment Sys­tem) oraz Loga­ma­tic 4000
 • Zin­te­gro­wany w kotle sys­tem regu­la­cji wg tem­pe­ra­tury zewnętrz­nej
 • Zin­te­gro­wany w kotle moduł sprzę­gła
 • Wydajna 3-stop­niowa pompa c.o.
 • Doce­niony przez ponad milion użyt­kow­ni­ków wymien­nik cie­pła z nie­rdzew­nego odlewu alu­mi­niowo-krze­mo­wego
 • Nie­wiel­kie roz­miary w porów­na­niu do alter­na­tyw­nych roz­wią­zań (wyso­kość 890 mm x sze­ro­kość 600 mm x głę­bo­kość 482 mm) 

Pompy ciepła

Logatherm-WPL-AR

Logatherm WPL AR

Kom­pak­towe pompy cie­pła powie­trze-woda do insta­la­cji na zewną­trz budynku w zakre­sie mocy od 6-14 kW. Wysoka spraw­ność urzą­dze­nia zapew­niona jest dzięki modu­lo­wa­nej pracy sprę­żarki i wen­ty­la­tora oraz nowo­cze­snemu ukła­dowi chłod­ni­czemu i ste­ro­wa­nia. Cała insta­la­cja składa się z czę­ści zewnętrz­nej (pompy cie­pła) oraz czę­ści wewnętrz­nej. Część wewnętrzna dostępna jest w 4 wer­sjach do wyboru:

 • z wbu­do­wa­nym 184 litro­wym zasob­ni­kiem c.w.u. z wężow­nicą solarną
 • z wbu­do­wa­nym 190 litro­wym zasob­ni­kiem c.w.u bez wężow­nicy
 • w wer­sji naścien­nej do samo­dziel­nej pracy
 • w wer­sji naścien­nej do współ­pracy z innym urzą­dze­niem grzew­czym

Pompy cie­pła prze­zna­czone są do budyn­ków miesz­kal­nych lub nie­wiel­kich obiek­tów komer­cyj­nych. Urzą­dze­nie posiada regu­la­tor HMC 300 z wyświe­tla­czem kon­tro­lu­ją­cym ogrze­wa­nie, chło­dze­nie oraz cie­płą wodę.


Korzyści dla użytkownika

 • Niskie koszty eks­plo­ata­cji dzięki wyso­kiej efek­tyw­no­ści pracy COP>4,0 co ozna­cza, że pompa cie­pła pra­cuje ze spraw­no­ścią więk­sza niż 400% przy tem­pe­ra­tu­rze powie­trza 2°C
 • Funk­cja grza­nia i chło­dze­nia zapew­nia kom­fort cieplny latem i zimom
 • Modu­lo­wana moc grzew­cza urzą­dze­nia gwa­ran­tuje pro­du­ko­wa­nie ilo­ści cie­pła zgodne z zapo­trze­bo­wa­niem budynku
 • Niż­sze koszty inwe­sty­cyjne spo­wo­do­wane bra­kiem koniecz­no­ści insta­la­cji bufora
 • Cztery moduły grzew­cze o nie­wiel­kich wymia­rach do wyboru, insta­lo­wane wewnątrz budynku zapew­niają dowolne roz­wią­za­nie sys­temu grzew­czego w nowym budynku jak i ist­nie­ją­cym (współ­praca z innym źró­dłem cie­pła)
 • Dwa z nich są kom­plet­nie wypo­sa­żone co w połą­cze­niu z pompą cie­pła two­rzy kom­pletna insta­la­cję pompy cie­pła i zapew­nia brak dodat­ko­wych kosz­tów
 • Łatwa obsługa, dzięki nowo­cze­snemu regu­la­to­rowi HMC 300, z moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia regu­la­tora poko­jo­wego na każdy obieg grzew­czy
 • Urzą­dze­nie zapew­nia dostar­cza­nie cie­pła do tem­pe­ra­tury -20°C stopni na zewną­trz budynku
 • Zdalne ste­ro­wa­nie pompą cie­pła przy wyko­rzy­sta­niu wbu­do­wa­nego modułu inter­ne­to­wego + brak dodat­ko­wych kosz­tów w moduł inter­ne­towy
 • Cicha praca zapew­nia kom­fort użyt­ko­wa­nia w dzień i w nocy, poziom ciśnie­nia aku­stycz­nego <40 dB(A) z odle­gło­ści 1m


Korzyści dla specjalisty

 • Łatwy trans­port i mon­taż, dzięki bar­dzo lek­kiej, cał­ko­wi­cie roz­bie­ral­nej obu­do­wie z EPP, fabrycz­nie przy­go­to­wa­nym uchwy­tom trans­por­to­wym
 • Mała masa – brak koniecz­no­ści wyko­ny­wa­nia spe­cjal­nego fun­da­mentu pod pompę cie­pła
 • Nowo­cze­sny regu­la­tor HMC300 do współ­pracy z modu­łami EMS Plus umoż­li­wia ste­ro­wa­nie: do 4 obie­gów grzew­czych, pod­grze­wa­niem basenu, insta­la­cją solarną, współ­pracą z kotłem grzew­czym
 • Mini­malna ilość prac mon­ta­żo­wych dzięki kom­plet­nie wypo­sa­żo­nym modu­łom wewnętrz­nym Tower
 • Cztery moduły wewnętrzne do wyboru zapew­niają dowol­ność w kon­fi­gu­ra­cji sys­temu grzew­czego
 • Pro­ste połą­cze­nie rurowe wodne z jed­nostką zewnętrzną, nie potrzebne kwa­li­fi­ka­cje chłod­ni­cze
 • Pro­sty mon­taż elek­tryczny, inwer­ter zapew­nia pra­wi­dłową kolej­ność faz bez względu na pod­łą­cze­nie 

Logatherm-WPT-270

Logatherm WPT 270/2

Pompy cie­pła dru­giej gene­ra­cji Loga­therm WPT 270/2 efek­tyw­nie wyko­rzy­stują bez­płatną ener­gię z powie­trza do przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej. Urzą­dze­nia mogą współ­pra­co­wać z innymi sys­te­mami grzew­czymi a ich mon­taż jest nie­zwy­kle łatwy. Oprócz tego, mają dodat­kową zaletę – mogą zapew­nić przy­jemny chłód w upalne dni. Do wyboru są dwa modele, z któ­rych jeden pra­cuje do tem­pe­ra­tury 5°C, a drugi nawet do -10°C!

Co cie­kawe, auto­ma­tyka pomp cie­pła Loga­therm WPT 270/2 pozwala na ich zasi­la­nie ener­gią z paneli foto­wol­ta­icz­nych.


Zalety powietrznej pompy ciepła Logatherm WPT 270/2

 • Pobór ener­gii z powie­trza – bez­płatne i eko­lo­giczne źró­dło cie­pła
 • Wysoki współ­czyn­nik efek­tyw­no­ści COP się­ga­jacy war­to­ści 4,3 gwa­ran­tuje niskie koszty eks­plo­ata­cji – z 1 kWh ener­gii elek­trycz­nej można wytwo­rzyć aż ponad 4 kWh ener­gii ciepl­nej
 • Łatwa i pro­sta obsługa dzięki czy­tel­nemu wyświe­tla­czowi LCD
 • Elek­tro­niczny regu­la­tor pozwala na pro­gra­mo­wa­nie godzin pracy pompy cie­pła, dezy­fek­cji ter­micz­nej oraz kon­trolę zuży­tej ener­gii
 • Pod­grze­wa­nie wody nawet do 60°C, bez grzałki
 • War­stwowe pod­grze­wa­nie wody w zbior­niku powo­duje rów­no­mierne roz­kład tem­pe­ra­tury w całej obję­to­ści
 • Łatwy mon­taż hydrau­liczny i elek­tryczny (prze­wód elek­tryczny z wtyczką w dosta­wie)
 • Obu­dowa pozwa­la­jąca na pod­łą­cze­nia kana­łów powietrz­nych, dzięki czemu powie­trze można pobie­rać z innych pomiesz­czeń
 • Praca urzą­dze­nia przy róż­nych tem­pe­ra­tu­rach powie­trza (model WPT 270/2 I-S do +5°C i model WPT 270/2 A-S do -10°C)
 • Auto­ma­tyka ste­ru­jąca pozwala na współ­pracę z dowol­nym kotłem grzew­czym, insta­la­cją solarną; nie­za­leż­nie umoż­li­wia ona wyko­rzy­sty­wa­nie ener­gii elek­trycz­nej z paneli foto­wol­ta­icz­nych
 • Wbu­do­wana w zasob­nik c.w.u. wężow­nica, pozwa­la­jąca na pod­łą­cze­nie hydrau­liczne z innymi źró­dłami cie­pła np. dowol­nym kotłem, insta­la­cją solarną
 • Ema­lio­wany zasob­nik zabez­pie­czony anodą anty­ko­ro­zyjną
 • Wbu­do­wany dogrze­wacz elek­tryczny o mocy 2 kW
 • Moż­li­wość roz­łą­cze­nia pompy cie­pła i zasob­nika do celów trans­por­to­wych
 • Wysoka jakość wyko­na­nia, nowo­cze­sny wygląd
 • do 5 lat gwa­ran­cji 

buderus

Marka Bude­rus od poko­leń jest gwa­ran­cją jako­ści i kon­se­kwent­nego roz­woju tech­no­lo­gicz­nego.
Bude­rus wspiera swo­ich klien­tów w trak­cie pro­cesu pro­jek­to­wa­nia oraz wyko­na­nia insta­la­cji grzew­czych. Wykwa­li­fi­ko­wana kadra inży­nier­ska służy Pań­stwu doświad­cze­niem i fachową poradą.Buderus to 8 oddzia­łów w całej Pol­sce – jeste­śmy zawsze bli­sko klienta, a jego zado­wo­le­nie jest naszym prio­ry­te­tem.

buderus

Cenniki

 

defro-logo
Wzrost świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej spo­łe­czeń­stwa oraz per­spek­tywa wpro­wa­dze­nia nowych zaostrzo­nych regu­la­cji praw­nych w sto­sunku do urzą­dzeń grzew­czych, wymu­siły na pro­du­cen­tach poszu­ki­wa­nie nowych roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych, które zagwa­ran­tują speł­nie­nie norm w zakre­sie emi­sji zanie­czysz­czeń do atmos­fery. Naj­bar­dziej pożą­dane są urzą­dze­nia speł­nia­jące „klasę 5.”.
 

Kotły w układzie zamknietym

Sigma-NZ

Sigma NZ

Rodzaj kotła

z podaj­ni­kiem

Zakres mocy

16-48 kW

Ste­row­nik

K1 V2

Klasa emi­sji spa­lin

5 klasa wg normy 303-5:2012

Pal­nik

retor­towy DEFRO

Paliwa – pale­ni­sko auto­ma­tyczne

eko-gro­szek o gra­nu­la­cji 5-25 mm

Wypo­sa­że­nie stan­dar­dowe

wbu­do­wana wężow­nica schła­dza­jąca, arma­tura bez­pie­czeń­stwa, wzmoc­niona kon­struk­cja

Wypo­sa­że­nie opcjo­nalne

kocioł w wer­sji DiR**


Opis

Sigma to wyjąt­kowo kom­for­towy w obsłu­dze kocioł z pal­ni­kiem retor­to­wym do spa­la­nia eko-groszku. Naj­wyż­szej jako­ści mate­riały użyte w pro­duk­cji pal­nika gwa­ran­tują jego dłu­go­trwałą eks­plo­ata­cję, nato­miast odpo­wied­nia kon­struk­cja wymien­nika zapew­nia opty­malne warunki spa­la­nia paliwa, wysoką spraw­ność oraz niską emi­sją zanie­czysz­czeń. Intu­icyjny i przy­ja­zny w obsłu­dze ste­row­nik z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem doty­ko­wym o regu­lo­wa­nym kącie poło­że­nia pozwala w pro­sty spo­sób zapro­gra­mo­wać urzą­dze­nie oraz ste­ruje pracą insta­la­cji. Kocioł speł­nia wyma­ga­nia ener­ge­tyczno-emi­syjne klasy 5 wg. normy PN EN 303-5:2012.

Wer­sja NZ o wzmoc­nio­nej kon­struk­cji z wbu­do­waną wężow­nicą schła­dza­jącą oraz kom­pletną arma­turą zabez­pie­cza­jącą, umoż­li­wia­jąca mon­taż w ukła­dzie zamknię­tym. Wer­sja NZ jest objęta dodat­kową opłatą, zgod­nie z Cen­ni­kiem Wypo­sa­że­nia kotłów.
** Kocioł w wer­sji DiR z dodat­ko­wym rusz­tem do spa­la­nia ręcz­nego – NIE SPEŁNIA WYMOGÓW DOTACYJNYCH. Zama­wia­jąc kocioł w opcji DiR – należy na zamó­wie­niu dopi­sać DiR – deflek­tor i ruszt.
 

stalmark-logo

STALMARK to pro­du­cent kotłów CO, dzia­ła­jący na rynku od 2002 roku. Od kil­ku­na­stu lat pro­du­kuje i dostar­cza Pań­stwu wyso­kiej klasy kotły cen­tral­nego ogrze­wa­nia, prze­zna­czone do spa­la­nia eko groszku, miału kwa­li­fi­ko­wa­nego , pel­letu, drewna oraz węgla. Pro­dukty firmy STALMARK pod­le­gają cią­głym mody­fi­ka­cjom oraz udo­sko­na­le­niom, dzięki czemu urzą­dze­nia grzew­cze pra­cują na naj­wyż­szym pozio­mie osią­ga­jąc wyso­kie para­me­try tech­niczne. Intu­icyjne ste­ro­wa­nie zasto­so­wane w ste­row­niku pozwala w szybki i pro­sty spo­sób usta­wić kocioł c.o., dodat­kowo jest moż­li­wość roz­bu­dowy funk­cji regu­la­tora, dzięki czemu pro­sta obsługa odby­wać się będzie poprzez Inter­net czy GSM. Dzięki zasto­so­wa­niu nowo­cze­snej tech­no­lo­gii elek­tro­nicz­nej ist­nieje moż­li­wość pod­łą­cze­nia regu­la­tora poko­jo­wego. Pro­duk­cja kotłów c.o. oparta jest w zgo­dzie z obo­wią­zu­ją­cymi roz­po­rzą­dze­niami i nor­mami, co sta­nowi gwa­ran­cję ich jako­ści oraz bez­pie­czeń­stwa sto­so­wa­nia.

Kotły grzew­cze firmy STALMARK cie­szą się nie­zmienną popu­lar­no­ścią wśród naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Klien­tów. Sta­wiamy na kom­fort i nowo­cze­sność, dla­tego też w naszej ofer­cie może­cie Pań­stwo zna­leźć oprócz tra­dy­cyj­nych kotłów węglo­wych nowo­cze­sne auto­ma­tyczne kotły z podaj­ni­kiem śli­ma­ko­wym jak i tło­ko­wym. Sze­roka oferta han­dlowa firmy STALMARK pozwala na zna­le­zie­nie urzą­dze­nia grzew­czego zarówno do użytku domo­wego, jak i zasto­so­wań prze­my­sło­wych.

Wybór kotłów c.o. firmy STALMARK zapew­nia naszym Klien­tom dostęp do spraw­dzo­nych, a jed­no­cze­śnie zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie urzą­dzeń, które zapew­nią dłu­go­trwale poczu­cie cie­pła, a przy tym eko­no­miczne spa­la­nie zasto­so­wa­nych paliw.

 

beam-logo

BEAM to naj­wyż­sza świa­towa jakość gwa­ran­to­wana przez firmę ELECTROLUX!

Odku­rzacz cen­tralny to moc oraz wygoda, jakiej nie spo­tkasz w tra­dy­cyj­nych odku­rza­czach. Zaawan­so­wane metody fil­tra­cji pozwa­lają na usu­nię­cie do 99.6% zanie­czysz­czeń, nato­miast moc ssąca docho­dzi do 868 Air­Watt.

Systemy centralnego odkurzania

Zestaw-SC-355-PLATINUM

Zestaw SC 355 PLATINUM + akcesoria PROGRESSION

Zasto­so­wa­nie:

Do dom­ków z insta­la­cją

 • o dłu­go­ści nie prze­kra­cza­ją­cej 45 metrów;
 • z mak­sy­malną liczbą gniaz­dek 8

Jed­nostka cen­tralna SC 355 z akce­so­riami do sprzą­ta­nia w wer­sji pro­gres­sion.


Dane techniczne

Linia: Beam Serenity_3.0 Pla­ti­num
Siła ssąca (Air­Wat): 630
Pod­ci­śnie­nie (kPa):
32
Wydaj­ność (l/s):
61,7
Moc nomi­nalna (Wat):
1750
Moc mak­sy­malna (Wat): 1950
Pojem­ność zbior­nika (l): 15
Sys­tem fil­tra­cji: cyklon + samo­czysz­czący się filtr mate­ria­łowy GORE®
Poziom hałasu (dB): 62
Gniazdo ssące w obu­do­wie: tak
Zbior­nik anty­bak­te­ryjny: tak
Anty­wi­bra­cyjny sys­tem moco­wa­nia: tak
Sys­tem Atlis: tak
Średnica(cm): 28
Wyso­kość (cm): 106,5
Gwa­ran­cja: 5 lat


W skład akcesoriów wchodzą

 • wąż ssący PROGRESSION 9 m z włącz­ni­kiem w rączce
 • wie­szak pla­sti­kowy na wąż ssący
 • rurka tele­sko­powa meta­lowa z klip­sem
 • szczotka uni­wer­salna LUX Wessel Werk
 • szczotka mała okrą­gła STANDARD
 • szczotka mała do tapi­cerki STANDARD
 • ssawka szcze­li­nowa STANDARD


 

Zestaw-SC-335-PLATINUM

Zestaw SC 335 PLATINUM + akcesoria PROGRESSION

Zasto­so­wa­nie:

Do dom­ków z insta­la­cją

 • o dłu­go­ści nie prze­kra­cza­ją­cej 25 metrów;
 • z mak­sy­malną liczbą gniaz­dek 5

Jed­nostka cen­tralna SC 355 z akce­so­riami do sprzą­ta­nia w wer­sji pro­gres­sion.


Dane techniczne

Linia: Beam Serenity_3.0 Pla­ti­num
Siła ssąca (Air­Wat): 590
Pod­ci­śnie­nie (kPa): 29,7
Wydaj­ność (l/s): 58,2
Moc nomi­nalna (Wat): 1650
Moc mak­sy­malna (Wat): 1850
Pojem­ność zbiornika(l): 15
Sys­tem fil­tra­cji: cyklon + samo­czysz­czący się filtr mate­ria­łowy GORE®
Poziom hałasu (dB): 62
Gniazdo ssące w obu­do­wie: tak
Zbior­nik anty­bak­te­ryjny: tak
Anty­wi­bra­cyjny sys­tem moco­wa­nia: tak
Sys­tem Atlis: tak
Średnica(cm): 28
Wyso­kość (cm): 89
Gwa­ran­cja: 5 lat


W skład akcesoriów wchodzą

 • wąż ssący PROGRESSION 9 m z włącz­ni­kiem w rączce
 • wie­szak pla­sti­kowy na wąż ssący
 • rurka tele­sko­powa meta­lowa z klip­sem
 • szczotka uni­wer­salna LUX Wessel Werk
 • szczotka mała okrą­gła STANDARD
 • szczotka mała do tapi­cerki STANDARD
 • ssawka szcze­li­nowa STANDARD


 

Beam-Alliance-625SBE

Beam Alliance 625SBE + zestaw All in One

Zasto­so­wa­nie:

Do dom­ków z insta­la­cją

 • o dłu­go­ści nie prze­kra­cza­ją­cej 25 metrów;
 • z mak­sy­malną liczbą gniaz­dek 5


Dane techniczne

Model: 625SBE
Siła ssąca (Air­Wat): 625
Pod­ci­śnie­nie (kPa): 31,8
Wydaj­ność (l/s): 48,7
Moc nomi­nalna (Wat): 1500
Moc mak­sy­malna (Wat): 1650
Pojem­ność zbiornika(l): 15
Sys­tem fil­tra­cji: cyklon + samo­czysz­czący się filtr mate­ria­łowy GORE®
Poziom hałasu (dB): 68
Gniazdo ssące w obu­do­wie: tak
Zbior­nik anty­bak­te­ryjny: tak
Anty­wi­bra­cyjny sys­tem moco­wa­nia: tak
Ekran LCD: tak
Średnica(cm): 38
Wyso­kość (cm): 91
Gwa­ran­cja: 5 lat

W skład akcesoriów wchodzą

 • wąż ssący 9 m z włącz­ni­kiem w rączce i regu­la­cją siły ssą­cej oraz sys­te­mem infor­mu­ją­cym o potrze­bie opróż­nie­nia zbior­nika
 • wie­szak meta­lowy na wąż ssący
 • rurka tele­sko­powa alu­mi­niowa w kształ­cie podwój­nej litery D
 • szczotka uni­wer­salna Combo
 • szczotka 3w1
 • przej­ściówka do szczo­tek z podej­ściem o okrą­głym kształ­cie