Usługi

Fir­ma BADAN – Sys­te­my Grzew­cze dzia­ła na ryn­ku od 1987 roku. Zaj­mu­je­my się kom­plek­so­wą obsłu­gą inwe­sty­cji w zakre­sie ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji, kli­ma­ty­za­cji, pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki, odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz wykoń­cze­nia i wypo­sa­że­nia wnętrz. Od począt­ku dzia­łal­no­ści wyko­na­li­śmy set­ki obiek­tów i zamon­to­wa­li­śmy tysią­ce insta­la­cji oraz urzą­dzeń w kra­ju i za gra­ni­cą. Zado­wo­le­ni z wyko­na­nych przez nas prac klien­ci i ich opi­nie są naj­lep­szym dowo­dem na pro­fe­sjo­nal­ne, popar­te doświad­cze­niem i wie­dzą dzia­ła­nie naszej firmy.


NOWOŚĆ! Infor­mu­je­my, że z dniem 05.03.2019 otwie­ra­my usłu­gę mobil­ne­go ser­wi­su hydrau­licz­ne­go dla miesz­kań­ców obsza­ru LGD - tj. teren Andry­cho­wa, Wado­wic i oko­li­ce do 100km. Posia­da­my samo­chód ser­wi­so­wy wypo­sa­żo­ny w nowo­cze­sny sprzęt (kame­ra inspek­cyj­na, ana­li­za­tor spa­lin itp.) zaku­pio­ny ze środ­ków unij­nych. Fir­ma Tech­ni­ka grzew­cza Badan reali­zu­je pro­gram wspar­cia “Euro­pej­ski Fun­dusz Rol­ny na rzecz Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich: Euro­pa inwe­stu­ją­ca w obsza­ry wiej­skie”. Ser­wis czyn­ny 24 godzi­ny na dobę. Tele­fo­ny kon­tak­to­wy 605-259-095.