Usługi

Firma BADAN – Sys­temy Grzew­cze działa na rynku od 1987 roku. Zaj­mu­jemy się kom­plek­sową obsługą inwe­sty­cji w zakre­sie ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji, kli­ma­ty­za­cji, pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki, odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz wykoń­cze­nia i wypo­sa­że­nia wnę­trz. Od początku dzia­łal­no­ści wyko­na­li­śmy setki obiek­tów i zamon­to­wa­li­śmy tysiące insta­la­cji oraz urzą­dzeń w kraju i za gra­nicą. Zado­wo­leni z wyko­na­nych przez nas prac klienci i ich opi­nie są naj­lep­szym dowo­dem na pro­fe­sjo­nalne, poparte doświad­cze­niem i wie­dzą dzia­ła­nie naszej firmy.


NOWOŚĆ! Infor­mu­jemy, że z dniem 05.03.2019 otwie­ramy usługę mobil­nego ser­wisu hydrau­licz­nego dla miesz­kań­ców obszaru LGD – tj. teren Andry­chowa, Wado­wic i oko­lice do 100km. Posia­damy samo­chód ser­wi­sowy wypo­sa­żony w nowo­cze­sny sprzęt (kamera inspek­cyjna, ana­li­za­tor spa­lin itp.) zaku­piony ze środ­ków unij­nych. Firma Tech­nika grzew­cza Badan reali­zuje pro­gram wspar­cia “Euro­pej­ski Fun­dusz Rolny na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich: Europa inwe­stu­jąca w obszary wiej­skie”. Ser­wis czynny 24 godziny na dobę. Tele­fony kon­tak­towy 605-259-095.