Wentylacja i klimatyzacja

swegon logo

Swe­gon AB to szwedzki kon­cern z ponad 60 let­nim doświad­cze­niem w pro­duk­cji roz­wią­zań z zakresu wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji pomiesz­czeń.

Wła­sne labo­ra­to­ria i 11 zakła­dów pro­duk­cyj­nych z nowo­cze­snymi liniami tech­no­lo­gicz­nymi, zlo­ka­li­zo­wa­nych w Szwe­cji, Fin­lan­dii, Wło­szech, Bel­gii, Kana­dzie, USA i Indiach., wypo­sa­żono w nowo­cze­sne, zauto­ma­ty­zo­wane linie tech­no­lo­giczne oraz układy pomia­rowe speł­nia­jące naj­ostrzej­sze wyma­ga­nia jako­ściowe.

Oddziały Swe­gon AB znaj­dują się w więk­szo­ści pań­stw euro­pej­skich, a także Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Chi­nach. W wielu innych pań­stwach takich jak: Kanada, Nowa Zelan­dia, Zjed­no­czone Emi­raty Arab­skie, RPA oraz Indie, kon­cern jest obecny za pośred­nic­twem par­te­rów han­dlo­wych. Sieć dys­try­bu­cji, a tym samym eks­port zwięk­sza się z roku na rok i jest to jeden z głów­nych kie­run­ków roz­woju firmy.

Ener­go­osz­czędne i przy­ja­zne śro­do­wi­sku urzą­dze­nia pro­du­ko­wane przez Swe­gon AB gwa­ran­tują mu pozy­cję lidera w dzie­dzi­nie wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji.

Swe­gon AB kie­ruje się przede wszyst­kim poli­tyką jako­ści i ochrony śro­do­wi­ska, dla­tego całość pro­duk­cji pro­wa­dzona jest zgod­nie
z nor­mami SS-EN ISO 9001 oraz ISO 14001.

gold-rx

Oferujemy


systemair-logo
Sys­te­mair od momentu swego powsta­nia w 1974 roku, dba o pod­sta­wowe bogac­two czło­wieka jakim jest czy­ste powie­trze.
Dziś Sys­te­mair to jedna z wio­dą­cych firm wen­ty­la­cyj­nych na świe­cie. To histo­ria suk­cesu zapo­cząt­ko­wa­nego w Skin­n­skat­te­berg w Szwe­cji, ideą pro­stego wen­ty­la­tora kana­ło­wego. Zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał on współ­cze­sny świat wentylacji.Od tego momentu firma sys­te­ma­tycz­nie roz­wija się stale posze­rza­jąc swoją ofertę urzą­dzeń wen­ty­la­cyj­nych. Nasi eks­perci posia­dają odpo­wied­nią wie­dzę na temat potrzeb i wyma­gań jakie speł­niać powinny współ­cze­sne insta­la­cje wen­ty­la­cyjne sto­so­wane mię­dzy innymi w cen­trach han­dlo­wych, obiek­tach miesz­ka­nio­wych, a także w kom­plek­so­wej wen­ty­la­cji tuneli komu­ni­ka­cyj­nych i sta­cjach metra.

Dostar­cza­jąc efek­tywne roz­wią­za­nia dla nowo­cze­snej wen­ty­la­cji sto­su­jemy pro­ste roz­wią­za­nia oparte na naszym wie­lo­let­nim doświad­cze­niu.

Nasza misja opiera się na two­rze­niu i dostar­cza­niu na rynek wyso­kiej klasy pro­duk­tów wen­ty­la­cyj­nych cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się pro­stą budową oraz solid­no­ścią wyko­na­nia.

sys-air

4-prod

IV PRODUKT jest pro­du­cen­tem cen­tral kli­ma­ty­za­cyj­nych i wen­ty­la­cyj­nych. Główną spe­cja­li­za­cją są cen­trale base­nowe. Zre­ali­zo­wa­li­śmy ok. 70 pły­walni w Pol­sce i ponad 200 w całej Euro­pie. Ważną część pro­duk­cji sta­no­wią cen­trale w wyko­na­niach higie­nicz­nych (szpi­tale, prze­mysł spo­żyw­czy, elek­tro­niczny). Naj­bar­dziej zaawan­so­wane tech­nicz­nie są cen­trale kli­ma­ty­za­cyjne – z wbu­do­wa­nymi agre­ga­tami chłod­ni­czymi lub pom­pami cie­pła.

Wyłącz­nym przed­sta­wi­cie­lem IV Pro­dukt w Pol­sce, od 1994 roku, jest Ena Went Sp. z o.o. z sie­dziba w Gdyni. Posia­damy swoje oddziały w War­sza­wie, Gdyni, Wro­cła­wiu i Gli­wi­cach. Poprzez pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wany wła­sny per­so­nel oraz współ­pracę z fir­mami part­ner­skimi zapew­niamy pełną obsługą na tere­nie całego kraju.

Centrale basenowe Flexopool

iv zdj wiod 2Cen­trale base­nowe to płuca i serce kry­tej pły­walni. Cen­trale base­nowe Fle­xo­pool zostały zapro­jek­to­wane spe­cjal­nie dla potrzeb kry­tych pły­walni. Cen­trale base­nowe Fle­xo­pool osu­szają, wen­ty­lują, odzy­skują cie­pło oraz ogrze­wają powie­trze i wodę, aby zapew­nić kąpią­cym się warunki kom­fortu oraz chro­nić kon­struk­cję budynku.

Mate­riały użyte do budowy cen­tral base­no­wych IV Pro­dukt zapew­niają wysoką odpor­ność na dzia­ła­nie wil­goci i środ­ków czysz­czą­cych. Gwa­ran­tuje to  moż­li­wość efek­tyw­nego czysz­cze­nia wnę­trza cen­tral i zacho­wa­nia wyso­kiej higieny. Kon­struk­cja wyko­nana jest z pro­fili wie­lo­ko­mo­ro­wych z alu­mi­nium ano­dy­zo­wa­nego, a do budowy osłon sto­suje się bla­chę ALC (powłoka alu­mi­niowo-cyn­kowauzy­ski­wana jest w pro­ce­sie gal­wa­nicz­nego powle­ka­nia).

  • Sześć razy wyż­sza odpor­ność na koro­zję atmos­fe­ryczną.
  • Wysoka odpor­ność koro­zyjna przy zasto­so­wa­niu wody i deter­gen­tów.
  • Znacz­nie lep­sza pla­stycz­ność powłoki.
  • Odpor­ność na pod­wyż­szone tem­pe­ra­tury bez jakich­kol­wiek zmian na powłoce.

Cen­trale base­nowe Fle­xo­pool zabez­pie­czone są przed osia­da­niem zanie­czysz­czeń, panele obu­dowy łączone są z pro­fi­lami za pomocą wkrę­tów moco­wa­nych od wewnątrz, dzięki czemu wnę­trze cen­trali ma gładką powierzch­nię i pozba­wione jest miejsc trud­no­do­stęp­nych. Uszczel­nie­nie łączeń osłon ze szkie­le­tem cen­trali chroni przed wni­ka­niem wody w miej­sca trud­no­do­stępne, gdzie mogłaby roz­wi­jać się flora bak­te­ryjna, a także zabez­pie­cza izo­la­cję przed wchła­nia­niem wody.

IV Pro­dukt dostar­cza cen­trale wraz z kom­pletną auto­ma­tyką opartą na wio­dą­cych pro­du­cen­tach; spraw­dzoną i gwa­ran­tu­jącą opty­malną pracą i niskie zuży­cie ener­gii. a co naj­waż­niej­sze mogącą współ­pra­co­wać na obiek­cie z nad­rzęd­nym sys­te­mem moni­to­ringu i zarzą­dza­nia. Dzięki temu w  łatwy i tani spo­sób może komu­ni­ko­wać się z innymi urzą­dze­niami i sys­te­mami na obiek­cie. Moż­li­wość peł­nej komu­ni­ka­cji umoż­li­wia duże oszczęd­no­ści w trak­cie eks­plo­ata­cji. Ser­wis i czę­ści zamienne dostępne są poprzez auto­ry­zo­wane ser­wisy na tere­nie całego kraju
iv zdjecie wiodące

Katalog produktów


pro-vent-logo
Naszym celem jest pro­duk­cja naj­lep­szych, inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań na rynku wen­ty­la­cyj­nym w Pol­sce. W pro­ce­sie cią­głego dosko­na­le­nia jako swoje kry­te­rium przyj­mu­jemy nie­za­wod­ność i ener­go­osz­częd­ność naszych pro­duk­tów oraz jakość dostar­cza­nego przez nie powie­trza, aby nasi Klienci mogli przy jak naj­niż­szych kosz­tach eks­plo­ata­cji cie­szyć się naj­wyż­szym kom­for­tem użytkowania.Specjalizujemy się w pro­duk­cji cen­tral wen­ty­la­cyj­nych z odzy­skiem cie­pła (popu­lar­nie zwa­nych reku­pe­ra­to­rami) oraz pły­to­wych powietrz­nych wymien­ni­ków grun­to­wych (GWC PRO-VENT GEO), osią­ga­ją­cych o wiele lep­szą efek­tyw­ność i para­me­try bak­te­rio­bój­cze, niż tra­dy­cyjne GWC (rurowe, żwi­rowe).

Pro­duk­cja obej­muje ponad 50 typów reku­pe­ra­to­rów, co pozwala na dopa­so­wa­nie ich do potrzeb róż­nych sys­te­mów wen­ty­la­cyj­nych i róż­nych warun­ków pracy. W ofer­cie posia­damy reku­pe­ra­tory zapro­jek­to­wane spe­cjal­nie do małych pomiesz­czeń – cen­trale MINI i SMART, a także więk­sze, prze­zna­czone do domów, hal, biu­row­ców, skle­pów, pubów czy base­nów.

provent zdj wiod

logo_vbw_engineering

VBW Engi­ne­ering działa w branży insta­la­cji obróbki powie­trza, będąc naj­waż­niej­szym pol­skim pro­du­cen­tem urzą­dzeń do kli­ma­ty­za­cji i wen­ty­la­cji pomiesz­czeń wg indy­wi­du­al­nych potrzeb klienta. Firma posta­wiła na nowo­cze­sność, solid­ność, nowa­tor­skie pomy­sły, ela­stycz­ność pro­duk­cji i eko­no­miczne roz­wią­za­nia. Urzą­dze­nia VBW Engi­ne­ering pra­cują w biu­row­cach, hote­lach, szpi­ta­lach, szko­łach, obiek­tach spor­towo-rekre­acyj­nych, ban­kach, halach pro­duk­cyj­nych, elek­trow­niach, kopal­niach, super­mar­ke­tach, mul­ti­ki­nach, labo­ra­to­riach, base­nach publicz­nych i pry­wat­nych, two­rząc wszę­dzie wewnętrzny opty­malny mikro­kli­mat.

Pro­dukt dopa­so­wany ści­śle do ocze­ki­wań, wyma­gań i potrzeb, zagwa­ran­tuje satys­fak­cję klienta. Temu pod­po­rząd­ko­wane są wszel­kie dzia­ła­nia VBW Engi­ne­ering i jej przed­sta­wi­cieli tech­niczno-han­dlo­wych w Pol­sce i za jej gra­ni­cami. Stała współ­praca z ośrod­kami badaw­czo-nauko­wymi spe­cja­li­stów z firmy pozwala na przed­sta­wia­nie na rynku budow­la­nym nowych, wyspe­cja­li­zo­wa­nych roz­wią­zań, speł­nia­ją­cych warunki kon­ku­ren­cyjne pomy­słem i jako­ścią, przy zasto­so­wa­niu eko­no­micz­nych kry­te­riów.

Oferta

vbw


vts-logo
Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie i tysiące zado­wo­lo­nych klien­tów na świe­cie
naj­lep­szą reko­men­da­cją VTS
  • Euro­pej­skie korze­nie
  • 630 000 sprze­da­nych urzą­dzeń
  • 350 dorad­ców tech­niczno-han­dlo­wych na całym świe­cie

W asor­ty­men­cie firmy znaj­dują się cen­trale kli­ma­ty­za­cyjno-wen­ty­la­cyjne VENTUS, wyso­kiej jako­ści nagrzew­nice wodne VOLCANO oraz kur­tyny powietrzne DEFENDER.

Doku­men­ta­cja tech­niczna

Oferta


alnor
Firma roz­po­częła swoją dzia­łal­ność w 1994 roku jako pro­du­cent spi­ral­nie zwi­ja­nych kana­łów okrą­głych. Młody i dyna­miczny zespół szybko zapew­nił fir­mie pozy­cję czo­ło­wego pro­du­centa kana­łów okrą­głych w Polsce.W 2004 roku firma prze­pro­wa­dziła się do nowo­cze­snego obiektu w Woli Mro­kow­skiej pod War­szawą, dzięki czemu asor­ty­ment został posze­rzony o sys­temy kana­łów pro­sto­kąt­nych oraz sze­reg akce­so­riów wen­ty­la­cyj­nych.

Prężna orga­ni­za­cja, dosko­nałe warunki współ­pracy, nowo­cze­sny park maszy­nowy i inno­wa­cyjne przed­się­wzię­cia spra­wiają, że ALNOR jest jedną z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się firm w branży.

Szu­kasz kom­plet­nego sys­temu prze­wo­dów wen­ty­la­cyj­nych? Po pro­stu mamy to czego potrze­bu­jesz i w dodatku w solid­nej jako­ści oraz w niskiej cenie. Kon­ku­ren­cyjne i wyma­ga­jące rynki nie mają czasu na nie­spo­dzianki i nie­so­lid­nych part­ne­rów.

alnor zdj wiodące

Cennik

Oferta


lg-logo
Kon­se­kwentne inwe­sto­wa­nie LG w inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia uczy­niły pro­dukty LG wio­dą­cymi na świa­to­wym rynku urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cji, ogrze­wa­nia i wen­ty­la­cji. Zało­żony w 2009 r. LG Elec­tro­nics Air Con­di­tio­ning & Energy Solu­tion Com­pany (LG AE) zapew­nia kom­plek­sowe roz­wią­za­nia w insta­la­cjach ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji, kli­ma­ty­za­cji i ener­gii. Oferta LG AE obej­muje kli­ma­ty­za­tory poko­jowe i komer­cyjne, pro­dukty oświe­tle­niowe, sys­temy zarzą­dza­nia budyn­kami oraz roz­wią­za­nia dla hoteli.lg zdj wiod

Cennik

Oferta