Wentylacja i klimatyzacja

swegon logo

Swe­gon AB to szwedz­ki kon­cern z ponad 60 let­nim doświad­cze­niem w pro­duk­cji roz­wią­zań z zakre­su wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji pomieszczeń.

Wła­sne labo­ra­to­ria i 11 zakła­dów pro­duk­cyj­nych z nowo­cze­sny­mi linia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi, zlo­ka­li­zo­wa­nych w Szwe­cji, Fin­lan­dii, Wło­szech, Bel­gii, Kana­dzie, USA i Indiach., wypo­sa­żo­no w nowo­cze­sne, zauto­ma­ty­zo­wa­ne linie tech­no­lo­gicz­ne oraz ukła­dy pomia­ro­we speł­nia­ją­ce naj­ostrzej­sze wyma­ga­nia jakościowe.

Oddzia­ły Swe­gon AB znaj­du­ją się w więk­szo­ści państw euro­pej­skich, a tak­że Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Chi­nach. W wie­lu innych pań­stwach takich jak: Kana­da, Nowa Zelan­dia, Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie, RPA oraz Indie, kon­cern jest obec­ny za pośred­nic­twem par­te­rów han­dlo­wych. Sieć dys­try­bu­cji, a tym samym eks­port zwięk­sza się z roku na rok i jest to jeden z głów­nych kie­run­ków roz­wo­ju firmy.

Ener­go­osz­częd­ne i przy­ja­zne śro­do­wi­sku urzą­dze­nia pro­du­ko­wa­ne przez Swe­gon AB gwa­ran­tu­ją mu pozy­cję lide­ra w dzie­dzi­nie wen­ty­la­cji i klimatyzacji.

Swe­gon AB kie­ru­je się przede wszyst­kim poli­ty­ką jako­ści i ochro­ny śro­do­wi­ska, dla­te­go całość pro­duk­cji pro­wa­dzo­na jest zgodnie
z nor­ma­mi SS-EN ISO 9001 oraz ISO 14001.

gold-rx

Oferujemy


systemair-logo
Sys­te­ma­ir od momen­tu swe­go powsta­nia w 1974 roku, dba o pod­sta­wo­we bogac­two czło­wie­ka jakim jest czy­ste powietrze.
Dziś Sys­te­ma­ir to jed­na z wio­dą­cych firm wen­ty­la­cyj­nych na świe­cie. To histo­ria suk­ce­su zapo­cząt­ko­wa­ne­go w Skin­n­skat­te­berg w Szwe­cji, ideą pro­ste­go wen­ty­la­to­ra kana­ło­we­go. Zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał on współ­cze­sny świat wentylacji.Od tego momen­tu fir­ma sys­te­ma­tycz­nie roz­wi­ja się sta­le posze­rza­jąc swo­ją ofer­tę urzą­dzeń wen­ty­la­cyj­nych. Nasi eks­per­ci posia­da­ją odpo­wied­nią wie­dzę na temat potrzeb i wyma­gań jakie speł­niać powin­ny współ­cze­sne insta­la­cje wen­ty­la­cyj­ne sto­so­wa­ne mię­dzy inny­mi w cen­trach han­dlo­wych, obiek­tach miesz­ka­nio­wych, a tak­że w kom­plek­so­wej wen­ty­la­cji tune­li komu­ni­ka­cyj­nych i sta­cjach metra.

Dostar­cza­jąc efek­tyw­ne roz­wią­za­nia dla nowo­cze­snej wen­ty­la­cji sto­su­je­my pro­ste roz­wią­za­nia opar­te na naszym wie­lo­let­nim doświadczeniu.

Nasza misja opie­ra się na two­rze­niu i dostar­cza­niu na rynek wyso­kiej kla­sy pro­duk­tów wen­ty­la­cyj­nych cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się pro­stą budo­wą oraz solid­no­ścią wykonania.

sys-air

4-prod

IV PRODUKT jest pro­du­cen­tem cen­tral kli­ma­ty­za­cyj­nych i wen­ty­la­cyj­nych. Głów­ną spe­cja­li­za­cją są cen­tra­le base­no­we. Zre­ali­zo­wa­li­śmy ok. 70 pły­wal­ni w Pol­sce i ponad 200 w całej Euro­pie. Waż­ną część pro­duk­cji sta­no­wią cen­tra­le w wyko­na­niach higie­nicz­nych (szpi­ta­le, prze­mysł spo­żyw­czy, elek­tro­nicz­ny). Naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ne tech­nicz­nie są cen­tra­le kli­ma­ty­za­cyj­ne - z wbu­do­wa­ny­mi agre­ga­ta­mi chłod­ni­czy­mi lub pom­pa­mi ciepła.

Wyłącz­nym przed­sta­wi­cie­lem IV Pro­dukt w Pol­sce, od 1994 roku, jest Ena Went Sp. z o.o. z sie­dzi­ba w Gdy­ni. Posia­da­my swo­je oddzia­ły w War­sza­wie, Gdy­ni, Wro­cła­wiu i Gli­wi­cach. Poprzez pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­ny wła­sny per­so­nel oraz współ­pra­cę z fir­ma­mi part­ner­ski­mi zapew­nia­my peł­ną obsłu­gą na tere­nie całe­go kraju.

Centrale basenowe Flexopool

iv zdj wiod 2Cen­tra­le base­no­we to płu­ca i ser­ce kry­tej pły­wal­ni. Cen­tra­le base­no­we Fle­xo­po­ol zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne spe­cjal­nie dla potrzeb kry­tych pły­wal­ni. Cen­tra­le base­no­we Fle­xo­po­ol osu­sza­ją, wen­ty­lu­ją, odzy­sku­ją cie­pło oraz ogrze­wa­ją powie­trze i wodę, aby zapew­nić kąpią­cym się warun­ki kom­for­tu oraz chro­nić kon­struk­cję budynku.

Mate­ria­ły uży­te do budo­wy cen­tral base­no­wych IV Pro­dukt zapew­nia­ją wyso­ką odpor­ność na dzia­ła­nie wil­go­ci i środ­ków czysz­czą­cych. Gwa­ran­tu­je to  moż­li­wość efek­tyw­ne­go czysz­cze­nia wnę­trza cen­tral i zacho­wa­nia wyso­kiej higie­ny. Kon­struk­cja wyko­na­na jest z pro­fi­li wie­lo­ko­mo­ro­wych z alu­mi­nium ano­dy­zo­wa­ne­go, a do budo­wy osłon sto­su­je się bla­chę ALC (powło­ka alu­mi­nio­wo-cyn­ko­wauzy­ski­wa­na jest w pro­ce­sie gal­wa­nicz­ne­go powlekania).

  • Sześć razy wyż­sza odpor­ność na koro­zję atmosferyczną.
  • Wyso­ka odpor­ność koro­zyj­na przy zasto­so­wa­niu wody i detergentów.
  • Znacz­nie lep­sza pla­stycz­ność powłoki.
  • Odpor­ność na pod­wyż­szo­ne tem­pe­ra­tu­ry bez jakich­kol­wiek zmian na powłoce.

Cen­tra­le base­no­we Fle­xo­po­ol zabez­pie­czo­ne są przed osia­da­niem zanie­czysz­czeń, pane­le obu­do­wy łączo­ne są z pro­fi­la­mi za pomo­cą wkrę­tów moco­wa­nych od wewnątrz, dzię­ki cze­mu wnę­trze cen­tra­li ma gład­ką powierzch­nię i pozba­wio­ne jest miejsc trud­no­do­stęp­nych. Uszczel­nie­nie łączeń osłon ze szkie­le­tem cen­tra­li chro­ni przed wni­ka­niem wody w miej­sca trud­no­do­stęp­ne, gdzie mogła­by roz­wi­jać się flo­ra bak­te­ryj­na, a tak­że zabez­pie­cza izo­la­cję przed wchła­nia­niem wody.

IV Pro­dukt dostar­cza cen­tra­le wraz z kom­plet­ną auto­ma­ty­ką opar­tą na wio­dą­cych pro­du­cen­tach; spraw­dzo­ną i gwa­ran­tu­ją­cą opty­mal­ną pra­cą i niskie zuży­cie ener­gii. a co naj­waż­niej­sze mogą­cą współ­pra­co­wać na obiek­cie z nad­rzęd­nym sys­te­mem moni­to­rin­gu i zarzą­dza­nia. Dzię­ki temu w  łatwy i tani spo­sób może komu­ni­ko­wać się z inny­mi urzą­dze­nia­mi i sys­te­ma­mi na obiek­cie. Moż­li­wość peł­nej komu­ni­ka­cji umoż­li­wia duże oszczęd­no­ści w trak­cie eks­plo­ata­cji. Ser­wis i czę­ści zamien­ne dostęp­ne są poprzez auto­ry­zo­wa­ne ser­wi­sy na tere­nie całe­go kraju
iv zdjecie wiodące

Katalog produktów


pro-vent-logo
Naszym celem jest pro­duk­cja naj­lep­szych, inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań na ryn­ku wen­ty­la­cyj­nym w Pol­sce. W pro­ce­sie cią­głe­go dosko­na­le­nia jako swo­je kry­te­rium przyj­mu­je­my nie­za­wod­ność i ener­go­osz­częd­ność naszych pro­duk­tów oraz jakość dostar­cza­ne­go przez nie powie­trza, aby nasi Klien­ci mogli przy jak naj­niż­szych kosz­tach eks­plo­ata­cji cie­szyć się naj­wyż­szym kom­for­tem użytkowania.Specjalizujemy się w pro­duk­cji cen­tral wen­ty­la­cyj­nych z odzy­skiem cie­pła (popu­lar­nie zwa­nych reku­pe­ra­to­ra­mi) oraz pły­to­wych powietrz­nych wymien­ni­ków grun­to­wych (GWC PRO-VENT GEO), osią­ga­ją­cych o wie­le lep­szą efek­tyw­ność i para­me­try bak­te­rio­bój­cze, niż tra­dy­cyj­ne GWC (ruro­we, żwirowe).

Pro­duk­cja obej­mu­je ponad 50 typów reku­pe­ra­to­rów, co pozwa­la na dopa­so­wa­nie ich do potrzeb róż­nych sys­te­mów wen­ty­la­cyj­nych i róż­nych warun­ków pra­cy. W ofer­cie posia­da­my reku­pe­ra­to­ry zapro­jek­to­wa­ne spe­cjal­nie do małych pomiesz­czeń - cen­tra­le MINI i SMART, a tak­że więk­sze, prze­zna­czo­ne do domów, hal, biu­row­ców, skle­pów, pubów czy basenów.

provent zdj wiod

logo_vbw_engineering

VBW Engi­ne­ering dzia­ła w bran­ży insta­la­cji obrób­ki powie­trza, będąc naj­waż­niej­szym pol­skim pro­du­cen­tem urzą­dzeń do kli­ma­ty­za­cji i wen­ty­la­cji pomiesz­czeń wg indy­wi­du­al­nych potrzeb klien­ta. Fir­ma posta­wi­ła na nowo­cze­sność, solid­ność, nowa­tor­skie pomy­sły, ela­stycz­ność pro­duk­cji i eko­no­micz­ne roz­wią­za­nia. Urzą­dze­nia VBW Engi­ne­ering pra­cu­ją w biu­row­cach, hote­lach, szpi­ta­lach, szko­łach, obiek­tach spor­to­wo-rekre­acyj­nych, ban­kach, halach pro­duk­cyj­nych, elek­trow­niach, kopal­niach, super­mar­ke­tach, mul­ti­ki­nach, labo­ra­to­riach, base­nach publicz­nych i pry­wat­nych, two­rząc wszę­dzie wewnętrz­ny opty­mal­ny mikroklimat.

Pro­dukt dopa­so­wa­ny ści­śle do ocze­ki­wań, wyma­gań i potrzeb, zagwa­ran­tu­je satys­fak­cję klien­ta. Temu pod­po­rząd­ko­wa­ne są wszel­kie dzia­ła­nia VBW Engi­ne­ering i jej przed­sta­wi­cie­li tech­nicz­no-han­dlo­wych w Pol­sce i za jej gra­ni­ca­mi. Sta­ła współ­pra­ca z ośrod­ka­mi badaw­czo-nauko­wy­mi spe­cja­li­stów z fir­my pozwa­la na przed­sta­wia­nie na ryn­ku budow­la­nym nowych, wyspe­cja­li­zo­wa­nych roz­wią­zań, speł­nia­ją­cych warun­ki kon­ku­ren­cyj­ne pomy­słem i jako­ścią, przy zasto­so­wa­niu eko­no­micz­nych kryteriów.

Oferta

vbw


vts-logo
Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie i tysią­ce zado­wo­lo­nych klien­tów na świecie
naj­lep­szą reko­men­da­cją VTS
  • Euro­pej­skie korzenie
  • 630 000 sprze­da­nych urządzeń
  • 350 dorad­ców tech­nicz­no-han­dlo­wych na całym świecie

W asor­ty­men­cie firmy znaj­du­ją się cen­tra­le kli­ma­ty­za­cyj­no-wen­ty­la­cyj­ne VENTUS, wyso­kiej jako­ści nagrzew­ni­ce wod­ne VOLCANO oraz kur­ty­ny powietrz­ne DEFENDER.

Doku­men­ta­cja techniczna

Oferta


alnor
Fir­ma roz­po­czę­ła swo­ją dzia­łal­ność w 1994 roku jako pro­du­cent spi­ral­nie zwi­ja­nych kana­łów okrą­głych. Mło­dy i dyna­micz­ny zespół szyb­ko zapew­nił fir­mie pozy­cję czo­ło­we­go pro­du­cen­ta kana­łów okrą­głych w Polsce.W 2004 roku fir­ma prze­pro­wa­dzi­ła się do nowo­cze­sne­go obiek­tu w Woli Mro­kow­skiej pod War­sza­wą, dzię­ki cze­mu asor­ty­ment został posze­rzo­ny o sys­te­my kana­łów pro­sto­kąt­nych oraz sze­reg akce­so­riów wentylacyjnych.

Pręż­na orga­ni­za­cja, dosko­na­łe warun­ki współ­pra­cy, nowo­cze­sny park maszy­no­wy i inno­wa­cyj­ne przed­się­wzię­cia spra­wia­ją, że ALNOR jest jed­ną z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się firm w branży.

Szu­kasz kom­plet­ne­go sys­te­mu prze­wo­dów wen­ty­la­cyj­nych? Po pro­stu mamy to cze­go potrze­bu­jesz i w dodat­ku w solid­nej jako­ści oraz w niskiej cenie. Kon­ku­ren­cyj­ne i wyma­ga­ją­ce ryn­ki nie mają cza­su na nie­spo­dzian­ki i nie­so­lid­nych partnerów.

alnor zdj wiodące

Cennik

Oferta


lg-logo
Kon­se­kwent­ne inwe­sto­wa­nie LG w inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia uczy­ni­ły pro­duk­ty LG wio­dą­cy­mi na świa­to­wym ryn­ku urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cji, ogrze­wa­nia i wen­ty­la­cji. Zało­żo­ny w 2009 r. LG Elec­tro­nics Air Con­di­tio­ning & Ener­gy Solu­tion Com­pa­ny (LG AE) zapew­nia kom­plek­so­we roz­wią­za­nia w insta­la­cjach ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji, kli­ma­ty­za­cji i ener­gii. Ofer­ta LG AE obej­mu­je kli­ma­ty­za­to­ry poko­jo­we i komer­cyj­ne, pro­duk­ty oświe­tle­nio­we, sys­te­my zarzą­dza­nia budyn­ka­mi oraz roz­wią­za­nia dla hoteli.lg zdj wiod

Cennik

Oferta