Wnętrza i balustrady nierdzewne

paradyz
Marka Para­dyż to ponad 27 lata doświad­cze­nia w two­rze­niu pięk­nych pro­duk­tów o nie­po­wta­rzal­nym wzor­nic­twie i naj­wyż­szej jako­ści wyko­na­nia.

Na prze­strzeni ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat ist­nie­nia Grupy Para­dyż stwo­rzy­li­śmy spójny, roz­po­zna­walny styl. Nasze pro­dukty wyróż­nia nowa­tor­stwo wzor­ni­cze, dba­łość o dopra­co­wa­nie detali oraz sze­roka oferta kom­plet­nych kolek­cji ścienno-pod­ło­go­wych i ele­men­tów zdob­ni­czych w wielu for­ma­tach. Daje to prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści aran­ża­cji odmien­nych w cha­rak­te­rze wnę­trz. Kła­dziemy nacisk na nowo­cze­sne tech­no­lo­gie – jako pierw­szy pro­du­cent w Pol­sce wpro­wa­dzi­li­śmy na rynek takie pro­dukty jak: szkli­wiona płytka mro­zo­od­porna, gres pół­po­le­ro­wany, płytka rek­ty­fi­ko­wana, a przede wszyst­kim płytka zdo­biona inno­wa­cyjną tech­no­lo­gią druku cyfro­wego. Nowo­ścią w naszej ofer­cie są wiel­ko­for­ma­towe deko­ra­cje szklane two­rzone na spe­cjalne, indy­wi­du­alne zamó­wie­nie klienta.

Oferujemy


my-way
Marka My Way Para­dyż Group stwo­rzona została dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Sygno­wane nią pro­dukty wyróż­niają się naj­wyż­szą jako­ścią, pre­cy­zją wyko­na­nia oraz cie­ka­wymi, odważ­nymi roz­wią­za­niami wzor­ni­czymi. Każda kolek­cja pły­tek cera­micz­nych marki My Way Para­dyż Group daje moż­li­wość stwo­rze­nia nie­po­wta­rzal­nego wnę­trza.

Każda pro­po­zy­cja My Way Para­dyż Group to odwzo­ro­wa­nie ota­cza­ją­cego nas świata, w tym piękna natury ze wszyst­kich jego zakąt­ków. Przy two­rze­niu serii i kolek­cji w ramach tej eks­klu­zyw­nej marki wyko­rzy­stu­jemy moż­li­wo­ści, jakie daje nowo­cze­sna tech­no­lo­gia, m.in. druk cyfrowy, dzięki któ­remu uzy­sku­jemy obrazy i barwy naj­wyż­szej jako­ści.

Oferujemy


my-way
Marka Kwa­dro Cera­mika powstała w 2006 roku z myślą o Klien­tach, dla któ­rych ważna jest jak naj­lep­sza rela­cja jako­ści do ceny. Wszyst­kie pro­dukty Kwa­dro cha­rak­te­ry­zują się ponad­cza­so­wym wzor­nic­twem, które znaj­duje zasto­so­wa­nie we wnę­trzach o każ­dym stylu i cha­rak­te­rze.

Marka Kwa­dro gwa­ran­tuje Klien­tom sze­roki wybór róż­no­rod­nych kolek­cji, które w zależ­no­ści od doboru towa­rzy­szą­cych im deko­ra­cji, można wyko­rzy­stać w dowolny spo­sób i w róż­nych rodza­jach pomiesz­czeń. Dzięki tak przy­go­to­wa­nej ofer­cie, tra­fiamy w gusta róż­nych Klien­tów: zarówno tych, któ­rzy cenią mini­ma­li­styczne wzor­nic­two, jak i tych, dla któ­rych ważne są wyra­zi­ste kolory i wiele ele­men­tów deko­ra­cyj­nych.

Marka Kwa­dro Cera­mika cie­szy się nie­zmier­nie dużą popu­lar­no­ścią, przede wszyst­kim dzięki bar­dzo dobrym para­me­trom tech­nicz­nych i wytrzy­ma­ło­ścio­wym pły­tek, co zapew­nia speł­nie­nie wyso­kich ocze­ki­wań naszych Klien­tów. Na wszyst­kie pro­dukty Grupy Para­dyż obo­wią­zuje pię­cio­let­nia gwa­ran­cja.

Oferujemy


vescom
Vescom zaj­muje się pro­jek­to­wa­niem, pro­duk­cją i dys­try­bu­cją pro­duk­tów wnę­trzar­skich prze­zna­czo­nych na mię­dzy­na­ro­dowy rynek pro­jek­tan­tów, takich jak okle­iny ścienne, tka­niny i mate­riały obi­ciowe oraz tka­niny zasło­nowe.

Vescom ozna­cza wysoką jakość, zarówno w zakre­sie tech­no­lo­gii, wzor­nic­twa jak i obsługi. Pod­stawą naszych eks­klu­zyw­nych i ory­gi­nal­nych kolek­cji są wyróż­nia­jące się pro­jekty i trwałe mate­riały. Pro­dukty Vescom są wyko­rzy­sty­wane przez spe­cja­li­stów od wystroju wnę­trz i innych fachow­ców z branży pro­jek­to­wej i naj­czę­ściej znaj­dują zasto­so­wa­nie w takich seg­men­tach rynku jak hote­lar­stwo, ochrona zdro­wia, prze­strzeń biu­rowa i edu­ka­cja.

Oferujemy


forbo
Forbo Flo­oring Sys­tems jest świa­to­wym lide­rem w pro­duk­cji wyso­kiej jako­ści wykła­dzin lino­leum i PVC, pły­tek i paneli winy­lo­wych, wykła­dzin flo­ko­wa­nych, dywa­no­wych oraz igło­wa­nych two­rzą­cych kom­plek­sowe roz­wią­za­nia do każ­dego pomiesz­cze­nia.

Forbo posiada ponad 65% udziału w rynku w pro­duk­cji lino­leum, które dostar­czane jest w rolce lub w for­ma­cie modu­lar­nym. Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji o Gru­pie Forbo zapra­szamy na naszą kor­po­ra­cyjną stronę.

Oferujemy


logo-300x300
Firma KOMEX działa na rynku pol­skim od 1997 roku. Przez ten czas zdo­by­li­śmy zaufa­nie wielu Klien­tów, a nasza firma stała się jedną z naj­bar­dziej zna­nych i cenio­nych firm w Pol­sce, pro­du­ku­ją­cych eks­klu­zywne grzej­niki deko­ra­cyjne i łazien­kowe.

Kie­ru­jąc się dłu­go­let­nim doświad­cze­niem i sto­su­jąc inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne dbamy o to, aby nasze pro­dukty były zawsze ide­al­nie dosto­so­wane do potrzeb Klien­tów. Nowo­cze­sne metody pro­duk­cji, wie­dza zespołu oraz uni­kalna tech­no­lo­gia spra­wiają, że wśród sze­ro­kiego asor­ty­mentu grzej­ni­ków i akce­so­riów KOMEX każdy znaj­dzie coś dla sie­bie.

Oferujemy


irsap-logo
IRSAP – firma, która z poszu­ki­wa­nia stwo­rzyła swoją histo­rię i z udo­sko­na­la­nia swoją teraź­niej­szość. W sek­to­rze grzej­ni­ków poko­jo­wych, jest marką gwa­ran­tu­jącą jakość. Jakość, która rodzi się z boga­tego doświad­cze­nia w ogrze­wa­niu pomiesz­czeń miesz­kal­nych oraz kon­se­kwent­nego dzia­ła­nia, które spra­wiło, że Firma osią­gnęła naj­wyż­szy poziom na rynku wło­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym.

Polep­sze­nie jako­ści życia w każ­dego rodzaju pomiesz­cze­niach poprzez pro­dukty, sys­temy i inno­wa­cyjne funk­cje zasto­so­wane do ogrze­wa­nia, kli­ma­ty­za­cji i prze­twa­rza­nia powie­trza, przy­wią­zu­jąc jed­no­cze­śnie jak naj­więk­szą wagę do wyma­gań użyt­kow­nika i chro­niąc śro­do­wi­sko, taka jest misja IRSAP.

Oferujemy


terma-logo
Jeste­śmy pol­skim pro­du­cen­tem grzej­ni­ków łazien­ko­wych i deko­ra­cyj­nych, grza­łek, maszyn budow­la­nych oraz sprzętu reha­bi­li­ta­cyj­nego. Mając 25-let­nie doświad­cze­nie, słu­żymy ludziom nie tylko w Pol­sce, lecz także w ponad 40. kra­jach świata, na 4 kon­ty­nen­tach.

Wiemy, że roz­wój osiąga się jedy­nie we współ­pracy z lep­szymi od sie­bie, dla­tego współ­dzia­ła­nie z kom­pe­tent­nymi i kre­atyw­nymi ludźmi pozwala nam znaj­do­wać inno­wa­cyjne i funk­cjo­nalne roz­wią­za­nia. Czy jeste­śmy ide­alni? Nie. Pociąga nas dosko­na­łość i to ona jest naj­sil­niej­szym moto­rem naszej aktyw­no­ści.

Nasze dąże­nie do ofe­ro­wa­nia naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów jest wyra­zem sza­cunku dla kon­su­menta, któ­rego dobro sta­nowi naj­wyż­szy prio­ry­tet. Speł­nia­nie ocze­ki­wań to dla nas za mało – chcemy je wyprze­dzać.

terma-img

Oferujemy


gorgiel-logo
Firma dopro­wa­dziła pro­duk­cję do naj­wyż­szej dostęp­nej jako­ści a wzor­nic­two i funk­cjo­nal­ność pro­duk­tów wsparła naj­no­wo­cze­śniej­szą tech­no­lo­gią. Oferta grzej­ni­ków została roz­bu­do­wana do poziomu pozwa­la­ją­cego na wypo­sa­że­nie każ­dego wnę­trza, zarówno pry­wat­nego jak i publicz­nego. Klient bez pro­blemu znaj­dzie odpo­wiedni grzej­nik dla swo­jego domu, biura, szkoły czy szpi­tala. Zna­ko­mite wła­ści­wo­ści grzew­cze, sze­roki zakres roz­mia­rów i wer­sji pod­łą­czeń zaspo­koją potrzeby naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cego klienta. Sty­lowe a jed­no­cze­śnie nie­skom­pli­ko­wane wzor­nic­two stwa­rza pro­dukt przy­ja­zny zdro­wiu użyt­kow­nika – bez miejsc dla kurzu, brudu czy insek­tów. Każdy grzej­nik jest testo­wany pod wyso­kim ciśnie­niem a sto­sowna gwa­ran­cja jest załą­czona do każ­dego opa­ko­wa­nia. Prze­my­ślana kon­struk­cja grzej­ni­ków czyni je łatwymi w mon­tażu i przy­ja­znymi insta­la­to­rowi.

gorgiel-img

Oferujemy


badan-logo1

Balu­strady, jakie ofe­ru­jemy to zna­ko­mity i nowo­cze­sny pro­dukt na pod­nie­sie­nie stan­dardu wnę­trza budynku. O walo­rach arty­stycz­nych decy­dują czę­sto: zasto­so­wane mate­riały, cie­kawe i rzadko wyko­rzy­sty­wane pomy­sły tech­no­lo­giczne oraz jakość wyko­na­nej usługi. Czyn­niki te naj­czę­ściej decy­dują o suk­ce­sie arty­stycz­nym i komer­cyj­nym całego budynku a zwłasz­cza wnę­trza, które jest czę­ścią repre­zen­ta­tywną i czę­sto jest pierw­szym wra­że­niem dla klienta. Balu­strady jako ele­ment wypo­sa­że­nia wnę­trz zapew­niają rów­nież poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i ochrony domow­ni­kom jak rów­nież pra­cow­ni­kom firm i ich klien­tom.

Oferta nasza to 70 wzo­rów, ele­men­tów balu­strad, porę­cze oraz przy­kła­dowe zasto­so­wa­nie mate­ria­łów dodat­ko­wych, z któ­rych mogą Pań­stwo zło­żyć balu­strady wg wła­snego pomy­słu, pro­jektu. Do dys­po­zy­cji mają Pań­stwo łącze­nia rur, zaśle­pek, łącze­nia pod­chwy­tów, wypeł­nie­nia balu­strad, mufki, itp.

badan-img

Nasza pełna oferta