Wnętrza i balustrady nierdzewne

paradyz
Mar­ka Para­dyż to ponad 27 lata doświad­cze­nia w two­rze­niu pięk­nych pro­duk­tów o nie­po­wta­rzal­nym wzor­nic­twie i naj­wyż­szej jako­ści wykonania.

Na prze­strze­ni ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat ist­nie­nia Gru­py Para­dyż stwo­rzy­li­śmy spój­ny, roz­po­zna­wal­ny styl. Nasze pro­duk­ty wyróż­nia nowa­tor­stwo wzor­ni­cze, dba­łość o dopra­co­wa­nie deta­li oraz sze­ro­ka ofer­ta kom­plet­nych kolek­cji ścien­no-pod­ło­go­wych i ele­men­tów zdob­ni­czych w wie­lu for­ma­tach. Daje to prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści aran­ża­cji odmien­nych w cha­rak­te­rze wnętrz. Kła­dzie­my nacisk na nowo­cze­sne tech­no­lo­gie – jako pierw­szy pro­du­cent w Pol­sce wpro­wa­dzi­li­śmy na rynek takie pro­duk­ty jak: szkli­wio­na płyt­ka mro­zo­od­por­na, gres pół­po­le­ro­wa­ny, płyt­ka rek­ty­fi­ko­wa­na, a przede wszyst­kim płyt­ka zdo­bio­na inno­wa­cyj­ną tech­no­lo­gią dru­ku cyfro­we­go. Nowo­ścią w naszej ofer­cie są wiel­ko­for­ma­to­we deko­ra­cje szkla­ne two­rzo­ne na spe­cjal­ne, indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie klienta.

Oferujemy


my-way
Mar­ka My Way Para­dyż Gro­up stwo­rzo­na zosta­ła dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Sygno­wa­ne nią pro­duk­ty wyróż­nia­ją się naj­wyż­szą jako­ścią, pre­cy­zją wyko­na­nia oraz cie­ka­wy­mi, odważ­ny­mi roz­wią­za­nia­mi wzor­ni­czy­mi. Każ­da kolek­cja pły­tek cera­micz­nych mar­ki My Way Para­dyż Gro­up daje moż­li­wość stwo­rze­nia nie­po­wta­rzal­ne­go wnętrza.

Każ­da pro­po­zy­cja My Way Para­dyż Gro­up to odwzo­ro­wa­nie ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta, w tym pięk­na natu­ry ze wszyst­kich jego zakąt­ków. Przy two­rze­niu serii i kolek­cji w ramach tej eks­klu­zyw­nej mar­ki wyko­rzy­stu­je­my moż­li­wo­ści, jakie daje nowo­cze­sna tech­no­lo­gia, m.in. druk cyfro­wy, dzię­ki któ­re­mu uzy­sku­je­my obra­zy i bar­wy naj­wyż­szej jakości.

Oferujemy


my-way
Mar­ka Kwa­dro Cera­mi­ka powsta­ła w 2006 roku z myślą o Klien­tach, dla któ­rych waż­na jest jak naj­lep­sza rela­cja jako­ści do ceny. Wszyst­kie pro­duk­ty Kwa­dro cha­rak­te­ry­zu­ją się ponad­cza­so­wym wzor­nic­twem, któ­re znaj­du­je zasto­so­wa­nie we wnę­trzach o każ­dym sty­lu i charakterze.

Mar­ka Kwa­dro gwa­ran­tu­je Klien­tom sze­ro­ki wybór róż­no­rod­nych kolek­cji, któ­re w zależ­no­ści od dobo­ru towa­rzy­szą­cych im deko­ra­cji, moż­na wyko­rzy­stać w dowol­ny spo­sób i w róż­nych rodza­jach pomiesz­czeń. Dzię­ki tak przy­go­to­wa­nej ofer­cie, tra­fia­my w gusta róż­nych Klien­tów: zarów­no tych, któ­rzy cenią mini­ma­li­stycz­ne wzor­nic­two, jak i tych, dla któ­rych waż­ne są wyra­zi­ste kolo­ry i wie­le ele­men­tów dekoracyjnych.

Mar­ka Kwa­dro Cera­mi­ka cie­szy się nie­zmier­nie dużą popu­lar­no­ścią, przede wszyst­kim dzię­ki bar­dzo dobrym para­me­trom tech­nicz­nych i wytrzy­ma­ło­ścio­wym pły­tek, co zapew­nia speł­nie­nie wyso­kich ocze­ki­wań naszych Klien­tów. Na wszyst­kie pro­duk­ty Gru­py Para­dyż obo­wią­zu­je pię­cio­let­nia gwarancja.

Oferujemy


vescom
Vescom zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem, pro­duk­cją i dys­try­bu­cją pro­duk­tów wnę­trzar­skich prze­zna­czo­nych na mię­dzy­na­ro­do­wy rynek pro­jek­tan­tów, takich jak okle­iny ścien­ne, tka­ni­ny i mate­ria­ły obi­cio­we oraz tka­ni­ny zasłonowe. 

Vescom ozna­cza wyso­ką jakość, zarów­no w zakre­sie tech­no­lo­gii, wzor­nic­twa jak i obsłu­gi. Pod­sta­wą naszych eks­klu­zyw­nych i ory­gi­nal­nych kolek­cji są wyróż­nia­ją­ce się pro­jek­ty i trwa­łe mate­ria­ły. Pro­duk­ty Vescom są wyko­rzy­sty­wa­ne przez spe­cja­li­stów od wystro­ju wnętrz i innych fachow­ców z bran­ży pro­jek­to­wej i naj­czę­ściej znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w takich seg­men­tach ryn­ku jak hote­lar­stwo, ochro­na zdro­wia, prze­strzeń biu­ro­wa i edukacja. 

Oferujemy


forbo
For­bo Flo­oring Sys­tems jest świa­to­wym lide­rem w pro­duk­cji wyso­kiej jako­ści wykła­dzin lino­leum i PVC, pły­tek i pane­li winy­lo­wych, wykła­dzin flo­ko­wa­nych, dywa­no­wych oraz igło­wa­nych two­rzą­cych kom­plek­so­we roz­wią­za­nia do każ­de­go pomieszczenia.

For­bo posia­da ponad 65% udzia­łu w ryn­ku w pro­duk­cji lino­leum, któ­re dostar­cza­ne jest w rol­ce lub w for­ma­cie modu­lar­nym. Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji o Gru­pie For­bo zapra­sza­my na naszą kor­po­ra­cyj­ną stronę.

Oferujemy


logo-300x300
Fir­ma KOMEX dzia­ła na ryn­ku pol­skim od 1997 roku. Przez ten czas zdo­by­li­śmy zaufa­nie wie­lu Klien­tów, a nasza fir­ma sta­ła się jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych i cenio­nych firm w Pol­sce, pro­du­ku­ją­cych eks­klu­zyw­ne grzej­ni­ki deko­ra­cyj­ne i łazienkowe.

Kie­ru­jąc się dłu­go­let­nim doświad­cze­niem i sto­su­jąc inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne dba­my o to, aby nasze pro­duk­ty były zawsze ide­al­nie dosto­so­wa­ne do potrzeb Klien­tów. Nowo­cze­sne meto­dy pro­duk­cji, wie­dza zespo­łu oraz uni­kal­na tech­no­lo­gia spra­wia­ją, że wśród sze­ro­kie­go asor­ty­men­tu grzej­ni­ków i akce­so­riów KOMEX każ­dy znaj­dzie coś dla siebie.

Oferujemy


irsap-logo
IRSAP - fir­ma, któ­ra z poszu­ki­wa­nia stwo­rzy­ła swo­ją histo­rię i z udo­sko­na­la­nia swo­ją teraź­niej­szość. W sek­to­rze grzej­ni­ków poko­jo­wych, jest mar­ką gwa­ran­tu­ją­cą jakość. Jakość, któ­ra rodzi się z boga­te­go doświad­cze­nia w ogrze­wa­niu pomiesz­czeń miesz­kal­nych oraz kon­se­kwent­ne­go dzia­ła­nia, któ­re spra­wi­ło, że Fir­ma osią­gnę­ła naj­wyż­szy poziom na ryn­ku wło­skim i międzynarodowym.

Polep­sze­nie jako­ści życia w każ­de­go rodza­ju pomiesz­cze­niach poprzez pro­duk­ty, sys­te­my i inno­wa­cyj­ne funk­cje zasto­so­wa­ne do ogrze­wa­nia, kli­ma­ty­za­cji i prze­twa­rza­nia powie­trza, przy­wią­zu­jąc jed­no­cze­śnie jak naj­więk­szą wagę do wyma­gań użyt­kow­ni­ka i chro­niąc śro­do­wi­sko, taka jest misja IRSAP.

Oferujemy


terma-logo
Jeste­śmy pol­skim pro­du­cen­tem grzej­ni­ków łazien­ko­wych i deko­ra­cyj­nych, grza­łek, maszyn budow­la­nych oraz sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go. Mając 25-let­nie doświad­cze­nie, słu­ży­my ludziom nie tyl­ko w Pol­sce, lecz tak­że w ponad 40. kra­jach świa­ta, na 4 kontynentach. 

Wie­my, że roz­wój osią­ga się jedy­nie we współ­pra­cy z lep­szy­mi od sie­bie, dla­te­go współ­dzia­ła­nie z kom­pe­tent­ny­mi i kre­atyw­ny­mi ludź­mi pozwa­la nam znaj­do­wać inno­wa­cyj­ne i funk­cjo­nal­ne roz­wią­za­nia. Czy jeste­śmy ide­al­ni? Nie. Pocią­ga nas dosko­na­łość i to ona jest naj­sil­niej­szym moto­rem naszej aktywności. 

Nasze dąże­nie do ofe­ro­wa­nia naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów jest wyra­zem sza­cun­ku dla kon­su­men­ta, któ­re­go dobro sta­no­wi naj­wyż­szy prio­ry­tet. Speł­nia­nie ocze­ki­wań to dla nas za mało – chce­my je wyprzedzać.

terma-img

Oferujemy


gorgiel-logo
Fir­ma dopro­wa­dzi­ła pro­duk­cję do naj­wyż­szej dostęp­nej jako­ści a wzor­nic­two i funk­cjo­nal­ność pro­duk­tów wspar­ła naj­no­wo­cze­śniej­szą tech­no­lo­gią. Ofer­ta grzej­ni­ków zosta­ła roz­bu­do­wa­na do pozio­mu pozwa­la­ją­ce­go na wypo­sa­że­nie każ­de­go wnę­trza, zarów­no pry­wat­ne­go jak i publicz­ne­go. Klient bez pro­ble­mu znaj­dzie odpo­wied­ni grzej­nik dla swo­je­go domu, biu­ra, szko­ły czy szpi­ta­la. Zna­ko­mi­te wła­ści­wo­ści grzew­cze, sze­ro­ki zakres roz­mia­rów i wer­sji pod­łą­czeń zaspo­ko­ją potrze­by naj­bar­dziej wyma­ga­ją­ce­go klien­ta. Sty­lo­we a jed­no­cze­śnie nie­skom­pli­ko­wa­ne wzor­nic­two stwa­rza pro­dukt przy­ja­zny zdro­wiu użyt­kow­ni­ka – bez miejsc dla kurzu, bru­du czy insek­tów. Każ­dy grzej­nik jest testo­wa­ny pod wyso­kim ciśnie­niem a sto­sow­na gwa­ran­cja jest załą­czo­na do każ­de­go opa­ko­wa­nia. Prze­my­śla­na kon­struk­cja grzej­ni­ków czy­ni je łatwy­mi w mon­ta­żu i przy­ja­zny­mi instalatorowi.

gorgiel-img

Oferujemy


badan-logo1

Balu­stra­dy, jakie ofe­ru­je­my to zna­ko­mi­ty i nowo­cze­sny pro­dukt na pod­nie­sie­nie stan­dar­du wnę­trza budyn­ku. O walo­rach arty­stycz­nych decy­du­ją czę­sto: zasto­so­wa­ne mate­ria­ły, cie­ka­we i rzad­ko wyko­rzy­sty­wa­ne pomy­sły tech­no­lo­gicz­ne oraz jakość wyko­na­nej usłu­gi. Czyn­ni­ki te naj­czę­ściej decy­du­ją o suk­ce­sie arty­stycz­nym i komer­cyj­nym całe­go budyn­ku a zwłasz­cza wnę­trza, któ­re jest czę­ścią repre­zen­ta­tyw­ną i czę­sto jest pierw­szym wra­że­niem dla klien­ta. Balu­stra­dy jako ele­ment wypo­sa­że­nia wnętrz zapew­nia­ją rów­nież poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny domow­ni­kom jak rów­nież pra­cow­ni­kom firm i ich klientom.

Ofer­ta nasza to 70 wzo­rów, ele­men­tów balu­strad, porę­cze oraz przy­kła­do­we zasto­so­wa­nie mate­ria­łów dodat­ko­wych, z któ­rych mogą Pań­stwo zło­żyć balu­stra­dy wg wła­sne­go pomy­słu, pro­jek­tu. Do dys­po­zy­cji mają Pań­stwo łącze­nia rur, zaśle­pek, łącze­nia pod­chwy­tów, wypeł­nie­nia balu­strad, muf­ki, itp.

badan-img

Nasza pełna oferta