Zamówienia na towar instalacyjno-sanitarny

Wita­my,
w związ­ku z zagro­że­niem epi­de­micz­nym przyj­mu­je­my zamó­wie­nia na towar insta­ly­cyj­no-sani­tar­ny, reali­zu­je­my zamó­wie­nia inwe­sty­cyj­ne (grzej­ni­ki, rury, osprzęt). Zamó­wie­nia pro­si­my wysy­łać na adres: badansklep@interia.pl lub skła­dać pod nr. tele­fo­nu 33 875 98 67 lub 609 905 655.
W razie bar­dzo pil­nych spraw pro­szę o kon­takt pod numer tele­fo­nu: 605 259 095

Odbiór oso­bi­sty lub zapew­ni­my dowóz - do usta­le­nia ze sprzedawcą.

Dzię­ku­je­my!