Zamówienia na towar instalacyjno-sanitarny

Witamy,
w związku z zagro­że­niem epi­de­micz­nym przyj­mu­jemy zamó­wie­nia na towar insta­ly­cyjno-sani­tarny, reali­zu­jemy zamó­wie­nia inwe­sty­cyjne (grzej­niki, rury, osprzęt). Zamó­wie­nia pro­simy wysy­łać na adres: badansklep@interia.pl lub skła­dać pod nr. tele­fonu 33 875 98 67 lub 609 905 655.
W razie bar­dzo pil­nych spraw pro­szę o kon­takt pod numer tele­fonu: 605 259 095

Odbiór oso­bi­sty lub zapew­nimy dowóz – do usta­le­nia ze sprze­dawcą.

Dzię­ku­jemy!