Zapytanie ofertowe PROW 2014-2020 sprzęt informatyczny

Sys­temy Grzew­cze “BADAN”
Miro­sław Badan
Ul. Biel­ska 55a Roczyny
34-120 Andry­chów

ZAPYTANIE OFERTOWE

zapra­sza do zło­że­nia oferty w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego
pro­wa­dzo­nego w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego pod nazwą:

Zwra­cam się z prośbą o przed­sta­wie­nie oferty na : Zakup sprzętu infor­ma­tycz­nego wraz z opro­gra­mo­wa­niem.

Reali­zo­wany w ramach ope­ra­cji pn. Stwo­rze­nie inno­wa­cyj­nego cen­trum szko­le­nio­wego dla insta­la­to­rów sys­te­mów grzew­czych, odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz insta­la­cji wod-kan oraz wpro­wa­dze­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w zakre­sie obsługi klienta” współ­fi­nan­so­wa­nej z PROW 2014-2020 reali­zo­wa­nego w ramach pod­dzia­ła­nia: „Wspar­cie na wdra­ża­nie ope­ra­cji w ramach stra­te­gii roz­woju lokal­nego kie­ro­wa­nego przez spo­łecz­ność”, obję­tego Pro­gra­mem Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020 z udzia­łem środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich .

Zwra­cam się z prośbą o przed­sta­wie­nie oferty na : Zakup sprzętu infor­ma­tycz­nego wraz z opro­gra­mo­wa­niem.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Sys­temy Grzew­cze “BADAN”
Miro­sław Badan
Ul. Biel­ska 55a Roczyny
34-120 Andry­chów
NIP 5511009080

II. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postę­po­wa­nie pro­wa­dzone jest w for­mie zapy­ta­nia ofer­to­wego w try­bie kon­ku­ren­cyj­nego wyboru wyko­naw­ców na pod­sta­wie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspie­ra­niu roz­woju obsza­rów wiej­skich z udzia­łem środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich w ramach Pro­gramu Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020 (t.j., Dz. U. 2017 r. poz. 562 i z 2018 r., poz. 311.) oraz roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w spra­wie wyboru wyko­naw­ców zadań uję­tych w zesta­wie­niu rze­czowo-finan­so­wym ope­ra­cji oraz warun­ków doko­ny­wa­nia zmniej­szeń kwot pomocy oraz pomocy tech­nicz­nej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396).

Uwaga!
Zama­wia­jący zgod­nie z § 3 ust. 2 ww. roz­po­rzą­dze­nia zastrzega sobie moż­li­wość zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia bez wyboru żad­nej z ofert. Zama­wia­jący ma prawo do dopre­cy­zo­wa­nia szcze­gó­łów ZO.
Zama­wia­jący nie prze­wi­duje skła­da­nia ofert czę­ścio­wych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przed­mio­tem zapy­ta­nia są urzą­dze­nia i opro­gra­mo­wa­nie o para­me­trach nie mniej­szych niż podane w spe­cy­fi­ka­cji:

 • Ser­wer – 1 szt. ; mini­malne wyma­ga­nia: 3 GHZ pamięć RAM 8 GB, dysk twardy 300 GB , liczba pro­ce­so­rów 1,
 • Zasi­lacz UPS –1 szt. kom­pa­ty­bilny z zaku­pio­nym sys­te­mem, gwa­ran­cja min. 24 mie­siące
 • Switch – 1 szt. – kom­pa­ty­bilny z ofe­ro­wa­nym sys­te­mem gwa­ran­cja min 24 mie­siące
 • Lap­top – 1 szt. ; pro­ce­sor 2 GHZ, pamięć Ram 4 GB, dysk HDD 1 TB,
 • Ekran ( 1366×768) matowy 15,6 cala, sys­tem ope­ra­cyjny Win 10 – gwa­ran­cja 24 mie­siące
 • Kom­pu­ter PC – 6 szt. Pro­ce­sor 3 GHz, Pamięć RAM 4 GB, dysk twardy 1 TB,system ope­ra­cyjny Win 10, Gwa­ran­cja min 12 mie­sięcy
 • Pro­jek­tor – 1 szt. ; Jasność – SVGA – ANSI 3000 Lume­nów, kon­trast 20 000:1, porty: HDMI, VGA, RS232, USB-A, gwa­ran­cja na lampę min 36 mie­sięcy,
 • Dysk sie­ciowy- 1 szt. ; pojem­ność 1 TB, RAID: 0, 1 , pręd­kość odczytu 110 MB/sek. , pręd­kość zapisu 90 MB/sek. , gwa­ran­cja min 24 mie­siące
 • Sys­tem do obsługi szko­leń w zakre­sie OZE – 10 licen­cji , pro­sty w obsłu­dze sys­tem posia­da­jący wbu­do­waną bazę para­me­trów tech­nicz­nych pod­sta­wo­wych urzą­dzeń na rynku OZE. , gwa­ran­cja min. 12 mie­sięcy
 • Baza Danych – 1 szt. ; Ilość licen­cji NUP 10 szt. S=suport bazy danych min. 1 rok / NUP 10szt., gwa­ran­cja min. 12 mie­sięcy
 • Opro­gra­mo­wa­nie zabez­pie­cza­jące sys­tem 7 szt. ; ochrona kom­pu­te­rów – poziom anty­wi­rus, ochrona kom­pu­te­rów – poziom secu­rity, ochrona urzą­dzeń mobil­nych, ochrona ser­we­rów pli­ko­wych, cen­tralne zarzą­dza­nie, gwa­ran­cja min 12 mie­sięcy
 • Pakiet Office 2016 – 7 szt. ; MS Word, MS Excel, MS Power­Po­int, gwa­ran­cja min 12 mie­sięcy

Oferta obej­muje rów­nież kon­fi­gu­ra­cję zaku­pio­nego sys­temu ser­we­ro­wego i kom­pu­te­rów.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą ubie­gać się Wyko­nawcy, któ­rzy speł­niają niżej podane warunki:

Posia­dają upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści obję­tych przed­mio­tem zamó­wie­nia – potwier­dzone kodem PKD we wpi­sie do CEIDG lub KRS
Zobo­wiążą się w ofer­cie do reak­cji ser­wi­so­wej w mak­si­mum 12 godz. od zgło­szo­nej usterki.

V. Kry­te­ria oceny ofert – wybór naj­ko­rzyst­niej­szej oferty nastąpi w opar­ciu o nastę­pu­jące kry­te­ria:

Cena – 100%

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Wyklu­cze­niu będą pod­le­gać oferty :
1. któ­rych treść nie odpo­wiada tre­ści zapy­ta­nia ofer­to­wego,
2. zło­żone przez ofe­renta, który nie speł­nia warun­ków, okre­ślo­nych w zapy­ta­niu ofer­to­wym,
3.które zostały zło­żone po wyzna­czo­nym ter­mi­nie na skła­da­nia ofert
4. Z udziału w postę­po­wa­niu wyklu­cza się Ofe­ren­tów powią­za­nych kapi­ta­łowo lub oso­bowo z Panem Miro­sła­wem Bada­nem.
Przez powią­za­nia kapi­ta­łowe lub oso­bowe rozu­mie się wza­jemne powią­za­nia mię­dzy Zama­wia­ją­cym lub oso­bami upo­waż­nio­nymi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zama­wia­ją­cego lub oso­bami wyko­nu­ją­cymi w imie­niu Zama­wia­ją­cego czyn­no­ści zwią­zane z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­dury wyboru wyko­nawcy a wyko­nawcą, pole­ga­jące w szcze­gól­no­ści na:
a) uczest­ni­cze­niu w spółce jako wspól­nik spółki cywil­nej lub spółki oso­bo­wej,
b) posia­da­niu co naj­mniej 10 % udzia­łów lub akcji,
c) peł­nie­niu funk­cji członka organu nad­zor­czego lub zarzą­dza­ją­cego, pro­ku­renta, peł­no­moc­nika,
d) pozo­sta­wa­niu w związku mał­żeń­skim, w sto­sunku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej,
e) pozo­sta­wa­niu z wyko­nawcą w takim sto­sunku praw­nym lub fak­tycz­nym, że może to budzić uza­sad­nione wąt­pli­wo­ści co do bez­stron­no­ści tych osób.

VII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 • Oferta spo­rzą­dzona na for­mu­la­rzu udo­stęp­nio­nym przez zama­wia­ją­cego
 • Oświad­cze­nie o braku powią­zań oso­bo­wych lub kapi­ta­ło­wych, sta­no­wiące załącz­nik nr 1 do zapy­ta­nia ofer­to­wego.
 • Odpis z wła­ści­wego reje­stru lub z cen­tral­nej ewi­den­cji i infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

Zama­wia­jący przed prze­pro­wa­dze­niem roz­strzy­gnię­cia wezwie Wyko­naw­ców do zło­że­nia, uzu­peł­nie­nia lub popra­wie­nia oświad­czeń lub doku­men­tów lub do udzie­la­nia wyja­śnień.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy skła­dać w ter­mi­nie od 09.11.2018 do 23.11.2018 ( liczony jako data otrzy­ma­nia oferty przez zama­wia­ją­cego)

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia do 22.12.2018
2. Ter­min zwią­za­nia ofertą 30 dni liczony od daty ogło­sze­nia wyni­ków poste­po­wa­nia.

X. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

 • Oso­bi­ście w sie­dzi­bie Zama­wia­ją­cego ul. Biel­ska 55a Roczyny 34-120 Andry­chów,
 • Listem pole­co­nym na adres zama­wia­ją­cego ul. Biel­ska 55a Roczyny 34-120 Andry­chów,
 • Pocztą elek­tro­niczną na adres: badan_ksiegowosc@interia.pl ( konieczne jest żąda­nie potwier­dze­nia otrzy­ma­nia wia­do­mo­ści przez zama­wia­ją­cego)

XI. ZAŁĄCZNIKI