Zapytanie ofertowe PROW 2014-2020 wyposażenie sali szkoleniowej

Sys­temy Grzew­cze “BADAN”
Miro­sław Badan
Ul. Biel­ska 55a Roczyny
34-120 Andry­chów

ZAPYTANIE OFERTOWE

zapra­sza do zło­że­nia oferty w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego
pro­wa­dzo­nego w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego pod nazwą:

 

Zakup wypo­sa­że­nia sali szko­le­nio­wej”

 Reali­zo­wany w ramach ope­ra­cji  pn. Stwo­rze­nie inno­wa­cyj­nego  cen­trum szko­le­nio­wego dla insta­la­to­rów sys­te­mów grzew­czych, odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz insta­la­cji wod-kan oraz wpro­wa­dze­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w zakre­sie obsługi klienta” współ­fi­nan­so­wa­nej z PROW 2014-2020 reali­zo­wa­nego w ramach pod­dzia­ła­nia: „Wspar­cie na wdra­ża­nie ope­ra­cji w ramach stra­te­gii roz­woju lokal­nego kie­ro­wa­nego przez spo­łecz­ność”, obję­tego Pro­gra­mem Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020 z udzia­łem środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich .

 

Zwra­cam się z prośbą o przed­sta­wie­nie oferty na : Zakup wypo­sa­że­nia sali szko­le­nio­wej

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Sys­temy Grzew­cze “BADAN”
Miro­sław Badan
Ul. Biel­ska 55a Roczyny
34-120 Andry­chów
NIP 5511009080

II. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Postę­po­wa­nie pro­wa­dzone jest w for­mie  zapy­ta­nia  ofer­to­wego w try­bie kon­ku­ren­cyj­nego wyboru wyko­naw­ców na pod­sta­wie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspie­ra­niu roz­woju obsza­rów wiej­skich z udzia­łem środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich w ramach Pro­gramu Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020 (t.j., Dz. U. 2017 r. poz. 562 i z 2018 r., poz. 311.) oraz roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w spra­wie wyboru wyko­naw­ców zadań uję­tych w zesta­wie­niu rze­czowo-finan­so­wym ope­ra­cji oraz warun­ków doko­ny­wa­nia zmniej­szeń kwot pomocy oraz pomocy tech­nicz­nej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396).

Uwaga! 

Zama­wia­jący zgod­nie z § 3 ust. 2 ww. roz­po­rzą­dze­nia zastrzega sobie moż­li­wość zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia bez wyboru żad­nej z ofert.  Zama­wia­jący ma prawo do  dopre­cy­zo­wa­nia szcze­gó­łów ZO.                                                                                                                                    Zama­wia­jący nie prze­wi­duje skła­da­nia ofert czę­ścio­wych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przed­mio­tem zapy­ta­nia jest: Zakup wypo­sa­że­nia sali szko­le­nio­wej w skład któ­rego wcho­dzą:

 1. Stół kon­fe­ren­cyjny roz­kła­dany wymia­rach dł. 3,5- 4 m, szer.1,05-,1,1 m.  – 1 szt. ,
 2. stan­dar­dowe krze­sło biu­rowe tapi­ce­ro­wane – 10 szt. ,
 3. biurko kon­fe­ren­cyjne do pro­wa­dze­nia szko­leń, o wymia­rach 70×160 cm, 2.szt,
 4. fotel obro­towy biu­rowy  z opar­ciem 2 szt. ,
 5. regał na segre­ga­tory – wyko­na­nie płyta meblowa 1szt.
 6. szafka kuchenna z wbu­do­wa­nym zle­wo­zmy­wa­kiem i bate­rią kuchenną-  wyko­na­nie płyta meblowa 1szt. ,
 7. drzwi szklane wewnętrzne  z bocz­nymi świe­tli­kami o powierzchni 9,6 m2 – 1 szt.

 Uwaga: Zama­wia­jący infor­muje o moż­li­wo­ści doko­na­nia wizji lokal­nej w tere­nie po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu ter­minu.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą ubie­gać się Wyko­nawcy, któ­rzy speł­niają niżej podane  warunki:

 1. Posia­dają upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści obję­tych przed­mio­tem zamó­wie­nia – potwier­dzone kodem PKD we wpi­sie do CEIDG lub KRS
 2. Zobo­wiążą się w ofer­cie do udzie­le­nia gwa­ran­cji pro­du­centa na zamó­wiony towar.

V. Kry­te­ria oceny ofert – wybór naj­ko­rzyst­niej­szej oferty nastąpi w opar­ciu o nastę­pu­jące kry­te­ria:

 1. Cena – 100%

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Wyklu­cze­niu będą pod­le­gać oferty :

 1. któ­rych treść nie odpo­wiada tre­ści zapy­ta­nia ofer­to­wego,
 2. zło­żone przez ofe­renta, który nie speł­nia warun­ków, okre­ślo­nych w zapy­ta­niu ofer­to­wym,
 3. które zostały zło­żone po wyzna­czo­nym ter­mi­nie na skła­da­nia ofert
 4. Z udziału w postę­po­wa­niu wyklu­cza się Ofe­ren­tów powią­za­nych kapi­ta­łowo lub oso­bowo z Panem Miro­sła­wem Bada­nem.

Przez powią­za­nia kapi­ta­łowe lub oso­bowe rozu­mie się wza­jemne powią­za­nia mię­dzy Zama­wia­ją­cym lub oso­bami upo­waż­nio­nymi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zama­wia­ją­cego lub oso­bami wyko­nu­ją­cymi w imie­niu Zama­wia­ją­cego czyn­no­ści zwią­zane z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­dury wyboru wyko­nawcy a wyko­nawcą, pole­ga­jące w szcze­gól­no­ści na:

 1. a) uczest­ni­cze­niu w spółce jako wspól­nik spółki cywil­nej lub spółki oso­bo­wej,
 2. b) posia­da­niu co naj­mniej 10 % udzia­łów lub akcji,
 3. c) peł­nie­niu funk­cji członka organu nad­zor­czego lub zarzą­dza­ją­cego, pro­ku­renta, peł­no­moc­nika,
 4. d) pozo­sta­wa­niu w związku mał­żeń­skim, w sto­sunku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej,
 5. e) pozo­sta­wa­niu z wyko­nawcą w takim sto­sunku praw­nym lub fak­tycz­nym, że może to budzić uza­sad­nione wąt­pli­wo­ści co do bez­stron­no­ści tych osób.

VII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

 1. Oferta spo­rzą­dzona na for­mu­la­rzu udo­stęp­nio­nym przez zama­wia­ją­cego
 2. Oświad­cze­nie o braku powią­zań oso­bo­wych lub kapi­ta­ło­wych, sta­no­wiące załącz­nik nr 1 do zapy­ta­nia ofer­to­wego.
 3. Odpis z wła­ści­wego reje­stru lub z cen­tral­nej ewi­den­cji i infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

Zama­wia­jący przed prze­pro­wa­dze­niem roz­strzy­gnię­cia  wezwie Wyko­naw­ców do zło­że­nia, uzu­peł­nie­nia lub popra­wie­nia oświad­czeń lub doku­men­tów lub do udzie­la­nia wyja­śnień.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy skła­dać w ter­mi­nie od 05.11.2018 do 12.11.2018 ( liczony jako data otrzy­ma­nia oferty przez zama­wia­ją­cego)

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia do 26.11.2018
 2. Ter­min zwią­za­nia ofertą 30 dni liczony od daty ogło­sze­nia wyni­ków poste­po­wa­nia.

X. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oso­bi­ście w sie­dzi­bie Zama­wia­ją­cego ul. Biel­ska 55a Roczyny 34-120 Andry­chów,
 2. Listem pole­co­nym na adres zama­wia­ją­cego ul. Biel­ska 55a Roczyny 34-120 Andry­chów,
 3. Pocztą elek­tro­niczną na adres: badan_ksiegowosc@interia.pl ( konieczne jest żąda­nie potwier­dze­nia otrzy­ma­nia wia­do­mo­ści przez zama­wia­ją­cego)

XI. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór oferty
 2. Oświad­cze­nie o braku powią­zań oso­bo­wych lub kapi­ta­ło­wych, sta­no­wiące załącz­nik nr 1 do zapy­ta­nia ofer­to­wego.
 3. Doku­ment, z któ­rego wynika upo­waż­nie­nie do repre­zen­to­wa­nia Wyko­nawcy np: KRS, CEIDG, peł­no­moc­nic­two