Zapytanie ofertowe PROW 2014-2020 zestaw solarny

Sys­temy Grzew­cze “BADAN”
Miro­sław Badan
Ul. Biel­ska 55a Roczyny
34-120 Andry­chów

ZAPYTANIE OFERTOWE

zapra­sza do zło­że­nia oferty w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego
pro­wa­dzo­nego w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego pod nazwą:

Zakup poka­zo­wej kotłowni szko­le­nio­wej- zestaw solarny skła­da­jący się z dwóch kolek­to­rów sło­necz­nych i zbior­nika 300 – 350 l”.

Reali­zo­wany w ramach ope­ra­cji pn. Stwo­rze­nie inno­wa­cyj­nego cen­trum szko­le­nio­wego dla insta­la­to­rów sys­te­mów grzew­czych, odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz insta­la­cji wod-kan oraz wpro­wa­dze­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w zakre­sie obsługi klienta” współ­fi­nan­so­wa­nej z PROW 2014-2020 reali­zo­wa­nego w ramach pod­dzia­ła­nia: „Wspar­cie na wdra­ża­nie ope­ra­cji w ramach stra­te­gii roz­woju lokal­nego kie­ro­wa­nego przez spo­łecz­ność”, obję­tego Pro­gra­mem Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020 z udzia­łem środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich .

Zwra­cam się z prośbą o przed­sta­wie­nie oferty na fabrycz­nie nowy zestaw solarny skła­da­jący się z dwóch kolek­to­rów sło­necz­nych i zbior­nika 300 – 350 l

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Sys­temy Grzew­cze “BADAN”
Miro­sław Badan
Ul. Biel­ska 55a Roczyny
34-120 Andry­chów
NIP 5511009080

II. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postę­po­wa­nie pro­wa­dzone jest w for­mie zapy­ta­nia ofer­to­wego w try­bie kon­ku­ren­cyj­nego wyboru wyko­naw­ców na pod­sta­wie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspie­ra­niu roz­woju obsza­rów wiej­skich z udzia­łem środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich w ramach Pro­gramu Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020 (t.j., Dz. U. 2017 r. poz. 562 i z 2018 r., poz. 311.) oraz roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w spra­wie wyboru wyko­naw­ców zadań uję­tych w zesta­wie­niu rze­czowo-finan­so­wym ope­ra­cji oraz warun­ków doko­ny­wa­nia zmniej­szeń kwot pomocy oraz pomocy tech­nicz­nej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396).
Uwaga!
Zama­wia­jący zgod­nie z § 3 ust. 2 ww. roz­po­rzą­dze­nia zastrzega sobie moż­li­wość zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia bez wyboru żad­nej z ofert. Zama­wia­jący ma prawo do dopre­cy­zo­wa­nia szcze­gó­łów ZO.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
nowy zestaw solarny skła­da­jący się z dwóch kolek­to­rów sło­necz­nych i zbior­nika 300 – 350 l
W skład zestawu wcho­dzą:
– Kolek­tor sło­neczny pła­ski 2 szt.
– Zestaw przy­łą­cze­niowy
– Zespół pom­powo- ste­row­ni­czy
– Pod­grze­wacz
– zespół naczy­nia prze­po­no­wego
– zestaw przy­łą­cze­niowy pod­grze­wa­cza
– płyn chłod­ni­czy dla cało­ści zestawu -25*C
– mini­malny okres gwa­ran­cji 24 mie­siące

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą ubie­gać się Wyko­nawcy, któ­rzy speł­niają niżej podane warunki:

Posia­dają upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści obję­tych przed­mio­tem zamó­wie­nia – potwier­dzone kodem PKD we wpi­sie do CEIDG lub KRS
Zobo­wiążą się w ofer­cie do udzie­le­nia gwa­ran­cji pro­du­centa na zamó­wiony towar.
Poda­dzą w ofer­cie czas pod­ję­cia czyn­no­ści ser­wi­so­wych od zgło­sze­nia usterki.

V. Kry­te­ria oceny ofert – wybór naj­ko­rzyst­niej­szej oferty nastąpi w opar­ciu o nastę­pu­jące kry­te­ria:

Cena – 100%

Mini­malny wyma­gany przez Zama­wia­ją­cego okres gwa­ran­cji to 36 mie­sięcy

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Wyklu­cze­niu będą pod­le­gać oferty :
1 któ­rych treść nie odpo­wiada tre­ści zapy­ta­nia ofer­to­wego,
2. zło­żone przez ofe­renta, który nie speł­nia warun­ków, okre­ślo­nych w zapy­ta­niu ofer­to­wym,
3.które zostały zło­żone po wyzna­czo­nym ter­mi­nie na skła­da­nia ofert
4. Z udziału w postę­po­wa­niu wyklu­cza się Ofe­ren­tów powią­za­nych kapi­ta­łowo lub oso­bowo z Panem Miro­sła­wem Bada­nem.
Przez powią­za­nia kapi­ta­łowe lub oso­bowe rozu­mie się wza­jemne powią­za­nia mię­dzy Zama­wia­ją­cym lub oso­bami upo­waż­nio­nymi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zama­wia­ją­cego lub oso­bami wyko­nu­ją­cymi w imie­niu Zama­wia­ją­cego czyn­no­ści zwią­zane z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­dury wyboru wyko­nawcy a wyko­nawcą, pole­ga­jące w szcze­gól­no­ści na:
a) uczest­ni­cze­niu w spółce jako wspól­nik spółki cywil­nej lub spółki oso­bo­wej,
b) posia­da­niu co naj­mniej 10 % udzia­łów lub akcji,
c) peł­nie­niu funk­cji członka organu nad­zor­czego lub zarzą­dza­ją­cego, pro­ku­renta, peł­no­moc­nika,
d) pozo­sta­wa­niu w związku mał­żeń­skim, w sto­sunku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej,
e) pozo­sta­wa­niu z wyko­nawcą w takim sto­sunku praw­nym lub fak­tycz­nym, że może to budzić uza­sad­nione wąt­pli­wo­ści co do bez­stron­no­ści tych osób.

VII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

  • Oferta spo­rzą­dzona na for­mu­la­rzu udo­stęp­nio­nym przez zama­wia­ją­cego
  • Oświad­cze­nie o braku powią­zań oso­bo­wych lub kapi­ta­ło­wych, sta­no­wiące załącz­nik nr 1 do zapy­ta­nia ofer­to­wego.
  • Odpis z wła­ści­wego reje­stru lub z cen­tral­nej ewi­den­cji i infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej

Zama­wia­jący przed prze­pro­wa­dze­niem roz­strzy­gnię­cia wezwie Wyko­naw­ców do zło­że­nia, uzu­peł­nie­nia lub popra­wie­nia oświad­czeń lub doku­men­tów lub do udzie­la­nia wyja­śnień.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy skła­dać w ter­mi­nie od 09.11.2018 do 16.11.2018 ( liczony jako data otrzy­ma­nia oferty przez zama­wia­ją­cego)

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia do 26.11.2018
2. Ter­min zwią­za­nia ofertą 30 dni liczony od daty ogło­sze­nia wyni­ków poste­po­wa­nia.

X. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

  • Oso­bi­ście w sie­dzi­bie Zama­wia­ją­cego ul. Biel­ska 55a Roczyny 34-120 Andry­chów,
  • Listem pole­co­nym na adres zama­wia­ją­cego ul. Biel­ska 55a Roczyny 34-120 Andry­chów,
  • Pocztą elek­tro­niczną na adres: badan_ksiegowosc@interia.pl ( konieczne jest żąda­nie potwier­dze­nia otrzy­ma­nia wia­do­mo­ści przez zama­wia­ją­cego)

XI. ZAŁĄCZNIKI