O firmie

Fir­ma BADAN - Sys­te­my Grzew­cze, pro­wa­dzo­na i kie­ro­wa­na przez wła­ści­cie­la Miro­sła­wa Bada­na, dzia­ła w sek­to­rze ogrzew­nic­twa, kli­ma­ty­za­cji i wen­ty­la­cji, pomp cie­pła i foto­wol­ta­iki od 1987 roku. Tysią­ce insta­la­cji i urzą­dzeń zamon­to­wa­nych nie tyl­ko w kra­ju, są z pew­no­ścią naj­lep­szą gwa­ran­cją dla naszej obec­nej i przy­szłej klienteli.

Od momen­tu wej­ścia na pol­ski rynek kon­cer­nu BUDERUS HEIZTECHNIK GMBH jeste­śmy jego auto­ry­zo­wa­nym part­ne­rem, a ilość mon­to­wa­nych urzą­dzeń zarów­no dużych jak i mniej­szych mocy pozwa­la nam opty­mi­stycz­nie patrzeć w przy­szłość. Z roku na rok fir­ma notu­je dyna­micz­ny roz­wój dzię­ki cze­mu na tutej­szym ryn­ku fir­ma BADAN-SYSTEMY GRZEWCZE sta­ła się nie­kwe­stio­no­wa­nym liderem.

Swo­ją dzia­łal­ność fir­ma opie­ra na pre­cy­zyj­nym pla­nie inwe­sty­cyj­nym posze­rza­jąc swo­ją struk­tu­rę tech­nicz­ną i han­dlo­wą. Stwo­rzy­li­śmy zespół pra­cow­ni­ków o ugrun­to­wa­nej pozy­cji zawo­do­wej, przed­się­bior­czych, pra­cu­ją­cych dobrze, szyb­ko i z zaan­ga­żo­wa­niem, któ­rzy swym doświad­cze­niem zapew­nia­ją pro­fe­sjo­nal­na obsłu­gę. Pra­ca z mło­dym, dyna­micz­nym zespo­łem jest gwa­ran­cją sta­łe­go roz­wo­ju i pozwa­la na podej­mo­wa­nie nowych, cie­ka­wych przed­się­wzięć oraz cią­głe roz­sze­rza­nie ofer­ty handlowej.

Poważ­ną pozy­cję w dzia­łal­no­ści naszej fir­my zaj­mu­je obsłu­ga drob­nych inwe­sto­rów. Sta­ra­my się zawsze pro­po­no­wać roz­wią­za­nia przy­no­szą­ce peł­ną satys­fak­cję naszym klien­tom. W tym celu do każ­de­go zada­nia pod­cho­dzi­my indy­wi­du­al­nie pro­po­nu­jąc zarów­no naj­now­sze jak i tra­dy­cyj­ne tech­no­lo­gie w zależ­no­ści od potrzeb klien­ta w dzie­dzi­nie ogrzew­nic­twa (m.in. ogrze­wa­nie pod­ło­go­we, ścien­ne), wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej (m.in.. sys­te­my wen­ty­la­cyj­ne z odzy­skiem cie­pła) a tak­że tech­no­lo­gie wyko­rzy­stu­ją­ce nie­kon­wen­cjo­nal­ne źró­dła ener­gii (pom­py cie­pła, foto­wol­ta­ika, kolek­to­ry sło­necz­ne) oraz sys­te­my wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej, kli­ma­ty­za­cji i tech­ni­ki basenowej.

W 2006 r. prze­nie­śli­śmy się do nowe­go obiek­tu o pow. ok 500 m2, w któ­rym powsta­ło fir­mo­we Stu­dio Łazien­ko­we EXCELLENT, eks­po­zy­cje łazien­ko­we fir­my PARADYŻ, TUBĄDZIN, wło­ska cera­mi­ka CASALGRANDE oraz salon domo­we­go SPA i mebli rattanowych.

Współ­pra­cu­je­my z biu­ra­mi pro­jek­to­wy­mi. Na miej­scu moż­na zre­ali­zo­wać pro­jekt w opar­ciu o naj­now­sze wzo­ry tapet fir­my VESCOM, wykła­dzi­ny fir­my FORBO i innych firm 

Na bie­żą­co pro­wa­dzi­my ana­li­zę ryn­ku, odpo­wia­da­my na potrze­by klien­tów, pro­po­nu­je­my wyro­by wyso­kiej jako­ści. Współ­pra­cu­je­my z Ban­kiem Ochro­ny Śro­do­wi­ska w zakre­sie zadań inwe­sty­cyj­nych mają­cych na celu popra­wę ota­cza­ją­ce­go nas śro­do­wi­ska naturalnego.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia naszej fir­my i nawią­za­nia współpracy.