Program „Czyste powietrze”

Opis programu

Cel Programu

Popra­wa jako­ści powie­trza oraz zmniej­sze­nie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych poprzez wymia­nę źró­deł cie­pła i popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków miesz­kal­nych jednorodzinnych.

Narzę­dziem w osią­gnię­ciu celu jest dofi­nan­so­wa­nie przed­się­wzięć reali­zo­wa­nych przez bene­fi­cjen­tów upraw­nio­nych do pod­sta­wo­we­go pozio­mu dofi­nan­so­wa­nia oraz bene­fi­cjen­tów upraw­nio­nych do pod­wyż­szo­ne­go pozio­mu dofinansowania.

Część pierwsza programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 

Formy dofinansowania

  1. dota­cja
  2. dota­cja z prze­zna­cze­niem na czę­ścio­wą spła­tę kapi­ta­łu kre­dy­tu ban­ko­we­go (uru­cho­mie­nie w póź­niej­szym terminie)

 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć  wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przed­się­wzię­cie obej­mu­ją­ce demon­taż nie­efek­tyw­ne­go źró­dła cie­pła na pali­wo sta­łe oraz zakup i mon­taż pom­py cie­pła typu powie­trze-woda albo grun­to­wej pom­py cie­pła do celów ogrze­wa­nia lub ogrze­wa­nia i cwu.

Dodat­ko­wo mogą być wyko­na­ne (dopusz­cza się wybór wię­cej niż jed­ne­go ele­men­tu z zakresu):
– demon­taż oraz zakup i mon­taż nowej insta­la­cji cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia lub cwu (w tym kolek­to­rów słonecznych),

– zakup i mon­taż mikro­in­sta­la­cji fotowoltaicznej,

– zakup i mon­taż wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem ciepła,

– zakup i mon­taż ocie­ple­nia prze­gród budow­la­nych, okien, drzwi zewnętrz­nych, drzwi/bram gara­żo­wych (zawie­ra rów­nież demontaż),

–  doku­men­ta­cja doty­czą­ca powyż­sze­go zakre­su: audyt ener­ge­tycz­ny (pod warun­kiem wyko­na­nia ocie­ple­nia prze­gród budow­la­nych), doku­men­ta­cja pro­jek­to­wa, ekspertyzy.

Kwo­ta mak­sy­mal­nej dotacji:

– 25 000 zł – gdy przed­się­wzię­cie nie obej­mu­je mikro­in­sta­la­cji fotowoltaicznej

– 30 000 zł – dla przed­się­wzię­cia z mikro­in­sta­la­cją fotowoltaiczną

 

Opcja 2

Przed­się­wzię­cie obej­mu­ją­ce demon­taż nie­efek­tyw­ne­go źró­dła cie­pła na pali­wo sta­łe oraz:

– zakup i mon­taż inne­go źró­dła cie­pła niż wymie­nio­ne w opcji 1 (powy­żej) do celów ogrze­wa­nia lub ogrze­wa­nia i cwu albo

-zakup i mon­taż kotłow­ni gazo­wej w rozu­mie­niu Załącz­ni­ka 2 do Programu.

Dodat­ko­wo mogą być wyko­na­ne (dopusz­cza się wybór wię­cej niż jed­ne­go ele­men­tu z zakresu):

– demon­taż oraz zakup i mon­taż nowej insta­la­cji cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia lub cwu (w tym kolek­to­rów sło­necz­nych, pom­py cie­pła wyłącz­nie do cwu)

– zakup i mon­taż mikro­in­sta­la­cji fotowoltaicznej,

– zakup i mon­taż wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem ciepła,

– zakup i mon­taż ocie­ple­nia prze­gród budow­la­nych, okien, drzwi zewnętrz­nych, drzwi/bram gara­żo­wych (zawie­ra rów­nież demontaż),

– doku­men­ta­cja doty­czą­ca powyż­sze­go zakre­su: audyt ener­ge­tycz­ny (pod warun­kiem wyko­na­nia ocie­ple­nia prze­gród budow­la­nych), doku­men­ta­cja pro­jek­to­wa, ekspertyzy

Kwo­ta mak­sy­mal­nej dotacji:

– 20 000 zł – gdy przed­się­wzię­cie nie obej­mu­je mikro­in­sta­la­cji fotowoltaicznej

– 25 000 zł – dla przed­się­wzię­cia z mikro­in­sta­la­cją fotowoltaiczną

 

Opcja 3

Przed­się­wzię­cie nie obej­mu­ją­ce wymia­ny źró­dła cie­pła na pali­wo sta­łe na nowe źró­dło cie­pła, a obej­mu­ją­ce (dopusz­cza się wybór wię­cej niż jed­ne­go ele­men­tu z zakresu):

– zakup i mon­taż wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem ciepła,

– zakup i mon­taż ocie­ple­nia prze­gród budow­la­nych, okien, drzwi zewnętrz­nych, drzwi/bram gara­żo­wych (zawie­ra rów­nież demontaż),

– wyko­na­nie doku­men­ta­cji doty­czą­cej powyż­sze­go zakre­su: audy­tu ener­ge­tycz­ne­go (pod warun­kiem wyko­na­nia ocie­ple­nia prze­gród budow­la­nych), doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej, ekspertyz.

Kwo­ta mak­sy­mal­nej dotacji:

– 10 000 zł

Beneficjenci 

Bene­fi­cjen­ci to oso­by fizycz­ne, będą­ce właścicielami/współwłaścicielami budyn­ków miesz­kal­nych jed­no­ro­dzin­nych lub wydzie­lo­nych w budyn­kach jed­no­ro­dzin­nych loka­li miesz­kal­nych z wyod­ręb­nio­ną księ­gą wie­czy­stą, o docho­dzie rocz­nym nie­prze­kra­cza­ją­cym kwo­ty 100 000 zł,

W przy­pad­ku uzy­ski­wa­nia docho­dów z róż­nych źró­deł, docho­dy sumu­je się, przy czym suma ta nie może prze­kro­czyć kwo­ty 100 000 zł.

 

Część druga programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Formy dofinansowania

1. dota­cja
2. pożycz­ka dla gmin, jako uzu­peł­nia­ją­ce finan­so­wa­nie dla Bene­fi­cjen­tów (uru­cho­mie­nie w póź­niej­szym terminie)
3. dota­cja z prze­zna­cze­niem na czę­ścio­wą spła­tę kapi­ta­łu kre­dy­tu ban­ko­we­go (uru­cho­mie­nie w póź­niej­szym terminie)

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przed­się­wzię­cie obej­mu­ją­ce demon­taż nie­efek­tyw­ne­go źró­dła cie­pła na pali­wo sta­łe oraz:
– zakup i mon­taż źró­dła cie­pła do celów ogrze­wa­nia lub ogrze­wa­nia i cwu albo
– zakup i mon­taż kotłow­ni gazo­wej w rozu­mie­niu Załącz­ni­ka 2a do Programu.
Dodat­ko­wo mogą być wyko­na­ne (dopusz­cza się wybór wię­cej niż jed­ne­go ele­men­tu z zakresu):
– demon­taż oraz zakup i mon­taż nowej insta­la­cji cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia lub cwu (w tym kolek­to­rów sło­necz­nych, pom­py cie­pła wyłącz­nie do cwu),
– zakup i mon­taż mikro­in­sta­la­cji fotowoltaicznej,
– zakup i mon­taż wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem ciepła,
– zakup i mon­taż ocie­ple­nia prze­gród budow­la­nych, okien, drzwi zewnętrz­nych, drzwi/bram gara­żo­wych (zawie­ra rów­nież demontaż),
– doku­men­ta­cja doty­czą­ca powyż­sze­go zakre­su: audyt ener­ge­tycz­ny (pod warun­kiem wyko­na­nia ocie­ple­nia prze­gród budow­la­nych), doku­men­ta­cja pro­jek­to­wa, ekspertyzy.

Kwo­ta mak­sy­mal­nej dotacji:
– 32 000 zł – gdy przed­się­wzię­cie nie obej­mu­je mikro­in­sta­la­cji fotowoltaicznej
– 37 000 zł – dla przed­się­wzię­cia z mikro­in­sta­la­cją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przed­się­wzię­cie nie obej­mu­ją­ce wymia­ny źró­dła cie­pła na pali­wo sta­łe na nowe źró­dło cie­pła, a obej­mu­ją­ce (dopusz­cza się wybór wię­cej niż jed­ne­go ele­men­tu z zakresu):
– zakup i mon­taż wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem ciepła,
– zakup i mon­taż ocie­ple­nia prze­gród budow­la­nych, okien, drzwi zewnętrz­nych, drzwi/bram gara­żo­wych (zawie­ra rów­nież demontaż),
– wyko­na­nie doku­men­ta­cji doty­czą­cej powyż­sze­go zakre­su: audy­tu ener­ge­tycz­ne­go (pod warun­kiem wyko­na­nia ocie­ple­nia prze­gród budow­la­nych), doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej, ekspertyz.

Kwo­ta mak­sy­mal­nej dotacji:
– 15 000 zł

Beneficjenci

1. Bene­fi­cjen­ci to oso­by fizycz­ne, któ­re łącz­nie speł­nia­ją nastę­pu­ją­ce warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budyn­ku miesz­kal­ne­go jed­no­ro­dzin­ne­go lub wydzie­lo­ne­go w budyn­ku jed­no­ro­dzin­nym loka­lu miesz­kal­ne­go z wyod­ręb­nio­ną księ­gą wieczystą ;
2) prze­cięt­ny mie­sięcz­ny dochód na jed­ne­go człon­ka ich gospo­dar­stwa domo­we­go nie prze­kra­cza kwoty:
a) 1400 zł w gospo­dar­stwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym.

2. W przy­pad­ku pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, rocz­ny przy­chód bene­fi­cjen­ta z tytu­łu pro­wa­dze­nia poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej za rok kalen­da­rzo­wy, za któ­ry usta­lo­ny został prze­cięt­ny mie­sięcz­ny dochód, nie prze­kro­czył trzy­dzie­sto­krot­no­ści kwo­ty mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pra­cę okre­ślo­ne­go w roz­po­rzą­dze­niu Rady Mini­strów obo­wią­zu­ją­cym w grud­niu roku poprze­dza­ją­ce­go rok zło­że­nia wnio­sku o dofinansowanie.

 

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych
Złożenie wniosku o dofinansowanie

1. Wnio­ski nale­ży skła­dać do wfo­śigw obej­mu­ją­ce­go swo­im dzia­ła­niem teren woje­wódz­twa, w któ­rym zlo­ka­li­zo­wa­ny jest budynek/lokal mieszkalny.

2. Aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cy for­mu­larz wnio­sku wraz z załącz­ni­ka­mi oraz instruk­cją jego wypeł­nia­nia dostęp­ne są:
1) w Por­ta­lu Bene­fi­cjen­ta, tj. apli­ka­cji inter­ne­to­wej znaj­du­ją­cej się na stro­nach inter­ne­to­wych wfo­śigw lub
2) w ser­wi­sie „gov.pl”.

3. Wnio­ski skła­da się w posta­ci elektronicznej:
1) poprzez apli­ka­cję inter­ne­to­wą, tj. Por­tal Bene­fi­cjen­ta dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej wła­ści­we­go wfo­śigw lub
2) poprzez ser­wis „gov.pl”.

4. Przed zło­że­niem wnio­sku poprzez Por­tal Bene­fi­cjen­ta Wnio­sko­daw­ca reje­stru­je kon­to na tym por­ta­lu. Reje­stra­cja kon­ta umoż­li­wia pobra­nie   elek­tro­nicz­nej posta­ci for­mu­la­rza wnio­sku. Pobra­ny wnio­sek w posta­ci elek­tro­nicz­nej nale­ży wypeł­nić i prze­słać poprzez Por­tal Bene­fi­cjen­ta do wła­ści­we­go wfo­śigw, z zastrze­że­niem w poniż­szym punkcie.

5. Wnio­sko­daw­ca prze­sy­ła­ją­cy wnio­sek poprzez Por­tal Bene­fi­cjen­ta zobo­wią­za­ny jest rów­nież do wydru­ko­wa­nia wnio­sku z Por­ta­lu Bene­fi­cjen­ta, opa­trze­nie go swo­im pod­pi­sem i dostar­cze­nie w posta­ci papie­ro­wej wraz z załącz­ni­ka­mi (z wyma­ga­ny­mi pod­pi­sa­mi) do wła­ści­we­go wfośigw.

6. W celu zło­że­nia wnio­sku poprzez ser­wis „gov.pl”, Wnio­sko­daw­ca wypeł­nia wnio­sek na stro­nie wska­za­nej w tym ser­wi­sie i pod­pi­su­je kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym albo pod­pi­sem zaufa­nym oraz prze­sy­ła go za pośred­nic­twem wska­za­ne­go ser­wi­su do wła­ści­we­go wfo­śigw na wyzna­czo­ną skrzyn­kę podaw­czą ePU­AP. W tym przy­pad­ku koniecz­ne jest załą­cze­nie załącz­ni­ków do wnio­sku w for­mie elek­tro­nicz­nej (ska­ny z wyma­ga­ny­mi podpisami).

7. W przy­pad­ku gdy Wnio­sko­daw­ca nie ma moż­li­wo­ści zło­że­nia wnio­sku dro­gą elek­tro­nicz­ną, dopusz­czal­ne jest zło­że­nie wnio­sku wraz z załącz­ni­ka­mi tyl­ko w for­mie papie­ro­wej. Zale­ca się wypeł­nie­nie wnio­sku (nawet jeże­li jest skła­da­ny wyłącz­nie w for­mie papie­ro­wej) korzy­sta­jąc z aktyw­ne­go for­mu­la­rza, ze wzglę­du na „samo­li­czą­ce się” pola.

 
Źródło:
Weź dofinansowanie