Program „Czyste powietrze”

 

 

Pla­nu­jesz wymie­nić kocioł na paliwo stałe, ocie­plić dom albo zamon­to­wać kolek­tory sło­neczne? W takim razie koniecz­nie zapo­znaj się ze szcze­gó­łami pro­gramu „Czy­ste powie­trze”. W jego ramach możesz sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia na te inwe­sty­cje. Zgod­nie z danymi poda­nymi przez Mini­ster­stwo Śro­do­wi­ska, do 31.12.2018 roku w całym kraju w pro­jek­cie zostało zło­żo­nych już około 25 tys. wnio­sków, w tym 3,5 tys. na Ślą­sku oraz ponad 2,3 tys. na Mazow­szu! Gdzie i na jakich zasa­dach zło­żyć wnio­sek? Ile można zyskać? Poznaj naj­waż­niej­sze szcze­góły pro­gramu.

Program „Czyste powietrze” – główne założenia i beneficjenci

Czy­ste powie­trze” to pro­gram, któ­rego głów­nym zało­że­niem jest zmniejszenie/uniknięcie emi­sji pyłów oraz innych zanie­czysz­czeń, które dostają się do atmos­fery za sprawą domów nale­żą­cych do osób fizycz­nych. Pro­gram sku­piony jest na wymia­nie sta­rych pie­ców, kotłów na paliwo stałe oraz ter­mo­mo­der­ni­za­cji domów jed­no­ro­dzin­nych. Dzięki połą­cze­niu tych dwóch aspek­tów można efek­tyw­nie i odpo­wie­dzial­nie zarzą­dzać ener­gią. Dodat­kowo, oprócz ochrony śro­do­wi­ska można także popra­wić stan domo­wego budżetu.

 

Bene­fi­cjen­tami pro­gramu są właściciele/współwłaściciele domów jed­no­ro­dzin­nych oraz osoby, które otrzy­mały pisemną zgodę na roz­po­czę­cie budowy. Aby przy­stą­pić do pro­jektu, konieczne jest speł­nie­nie pod­sta­wo­wego warunku: w budyn­kach ist­nie­ją­cych jest to wymiana sta­rego pieca lub kotła na paliwo stałe na nowe źró­dło cie­pła speł­nia­jące wymogi pro­gramu, a w obiek­tach w budo­wie – zakup oraz mon­taż nowego źró­dła cie­pła, które będzie speł­niać wyma­ga­nia pro­gramu.

Budżet programu „Czyste Powietrze”

Pro­gram prze­wi­duje zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów przez inwe­sto­rów w ramach dzia­łań mają­cych na celu ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii i ucho­dze­nia szko­dli­wych sub­stan­cji do atmos­fery. Pomoc jest ofe­ro­wana w dwóch warian­tach: dota­cji oraz pożyczki. Na reali­za­cję pro­jektu zapla­no­wano 103 mld zło­tych. Usta­lone zostały także limity doty­czące dota­cji w przy­padku poszcze­gól­nych gospo­dar­stw. Mak­sy­malny koszt, od któ­rego jest liczona dota­cja to 53 tys. zł, a gdy war­tość inwe­sty­cji prze­kro­czy tę kwotę, dodat­kowe koszty mogą zostać dofi­nan­so­wane w for­mie pożyczki. Jest ona opro­cen­to­wana zmien­nie, ale nie wię­cej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazo­wych i nie mniej niż 2% rocz­nie.

 

Na jakie inwestycje można uzyskać dofinansowanie?

Pro­gram obej­muje kon­kretne dzia­ła­nia zwią­zane z reali­za­cją celu.

Dofi­nan­so­wa­nie można uzy­skać na:

 • wymianę sta­rych źró­deł cie­pła na nowe speł­nia­jące wyma­ga­nia pro­jektu;
 • docie­ple­nie prze­gród budynku;
 • wymianę sto­larki drzwio­wej i okien­nej;
 • mon­taż lub moder­ni­za­cję insta­la­cji CO oraz CWU;
 • insta­la­cję OZE (kolek­tory oraz panele foto­wol­ta­iczne);
 • mon­taż wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem cie­pła.

 

Przed­się­wzię­cie nie może być reali­zo­wane jedy­nie w budyn­kach, które są wyko­rzy­sty­wane wyłącz­nie sezo­nowo (domki let­ni­skowe). Zaku­pione urzą­dze­nia grzew­cze muszą speł­niać odpo­wied­nie wymogi. Kotły na paliwo stałe (biomasę/węgiel) muszą speł­niać wymogi roz­po­rzą­dze­nia Komi­sji UE 2015/1189, kotły na paliwo gazowe i olej opa­łowy mają speł­niać wyma­ga­nia klasy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej mini­mum A, a pompy do celów grzew­czych mini­mum A+. Dodat­kowo warun­kiem pozwo­le­nia na wymianę kotła na węglowy jest brak moż­li­wo­ści pod­łą­cze­nia lub uza­sad­nie­nia takiego pod­łą­cze­nia do sieci cie­płow­ni­czej czy sieci dys­try­bu­cji gazu.

Czas realizacji projektu – najważniejsze terminy

Osta­teczny ter­min reali­za­cji pro­jektu mija w 2029 roku, ale tylko do końca 2027 będą pod­pi­sy­wane umowy z oso­bami, które złożą odpo­wiedni wnio­sek w tym celu:

 • 2018-2029 – lata reali­za­cji pro­jektu
 • do 31.12.2027 – pod­pi­sy­wa­nie umów
 • 30.06.2029 – osta­teczny ter­min zakoń­cze­nia prac obję­tych umową

 

Najważniejsze informacje dotyczące naboru wniosków

Za przyj­mo­wa­nie i roz­pa­try­wa­nie doku­men­tów odpo­wia­dają Woje­wódz­kie Fun­du­sze Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej (WFO­ŚiGW), wła­ściwe adre­sowi budynku pod­da­nemu moder­ni­za­cji.Wnio­ski są przyj­mo­wane w try­bie cią­głym i na bie­żąco oce­niane. W ubie­głym roku doku­menty były przyj­mo­wane od 19 wrze­śnia do 31 grud­nia. Wzno­wie­nie przyj­mo­wa­nia wnio­sków nastą­piło 21 stycz­nia 2019 roku. Powo­dem pra­wie trzy­ty­go­dnio­wej prze­rwy była aktu­ali­za­cja sys­te­mów infor­ma­tycz­nych w związku z nową ulgą podat­kową. Od dota­cji otrzy­ma­nej w 2018 roku trzeba było zapła­cić poda­tek. Zwol­nie­nie podat­kowe weszło w życie 1.01.2019 roku. Od tego czasu dota­cje uzy­skane z pro­gramu „Czy­ste powie­trze” nie są już zali­czane jako dochód, stąd nie trzeba pła­cić od nich podatku.

 

Jak pod­kre­ślał Kazi­mierz Kujda, pre­zes Naro­do­wego Fun­du­szu Ochrony Śro­do­wi­ska, do 17 stycz­nia 2019 roku pod­pi­sa­nych zostało prze­szło 100 umów na kwotę ponad 1 mln zł dofi­nan­so­wa­nia. Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje na temat ter­mi­nów skła­da­nia oraz roz­pa­try­wa­nia wnio­sków, a także spo­sobu ich wypeł­nia­nia są dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych fun­du­szy.

Jak dostać dofinansowanie – najważniejsze kroki

Pro­ce­dura zwią­zana z przyj­mo­wa­niem wnio­sków, ich roz­pa­try­wa­niem i reali­za­cją składa się z kilku eta­pów. Jakie kroki należy wyko­nać? Czy­taj­cie poni­żej.

 

 1. Zapo­znaj się ze szcze­gó­łami naboru: pro­gram prio­ry­te­towy, for­mu­larz wnio­sku, załącz­niki instruk­cja do nich, regu­la­min. Wszyst­kie potrzebne doku­menty znaj­dują się na stro­nach inter­ne­to­wych WFO­ŚiGW lub w ich sie­dzi­bach.
 2. Sprawdź stan obecny budynku oraz jego potrzeby. Powinny zostać okre­ślone w audy­cie ener­ge­tycz­nym lub przed­sta­wione w uprosz­czo­nej ana­li­zie ener­ge­tycz­nej zwe­ry­fi­ko­wa­nej przez przed­sta­wi­ciela Fun­du­szu. Wyma­gany jest audyt ener­ge­tyczny, który okre­śli nie tylko zakres i para­me­try ter­mo­mo­der­ni­za­cji, ale także wskaże wariant opty­malny pod wzglę­dem finan­so­wym. To dzia­ła­nie potrzebne przed reali­za­cją przed­się­wzię­cia.
 3. Wypeł­nij i złóż wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie. Pamię­taj o wytycz­nych, w tym o liście nie­zbęd­nych doku­men­tów, które podaje wła­ściwy loka­li­za­cji budynku WFO­ŚiGW na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej. Ważne zna­cze­nie mają cho­ciażby dane potwier­dza­jące dochód.
 4. Pocze­kaj na wery­fi­ka­cję wnio­sku przez przed­sta­wi­ciela Fun­du­szu. Stwier­dzi on po wizy­ta­cji, czy stan budynku jest zgodny z danymi zawar­tymi we wnio­sku.
 5. Pod­pisz umowę o dofi­nan­so­wa­nie. Przy­go­tuje ją Fun­dusz po pozy­tyw­nym roz­pa­trze­niu zło­żo­nego wnio­sku.
 6. Złóż wnio­sek doty­czący płat­no­ści. Pie­nią­dze mogą być wypła­cone w kilku ratach po zre­ali­zo­wa­niu kolej­nych eta­pów prac. W razie zmian na eta­pie moder­ni­za­cji budynku należy wystą­pić o korektę umowy.
 7. Zakoń­cze­nie przed­się­wzię­cia. Wizyta przed­sta­wi­ciela Fun­du­szu potwier­dzi reali­za­cję pla­no­wa­nych prac. Dodat­kowa kon­trola jest także moż­liwa w okre­sie jego trwa­nia (w ter­mi­nie do 3 lat).
 8. Roz­li­cze­nie przed­się­wzię­cia nastę­puje po pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji reali­za­cji przed­się­wzię­cia przez przed­sta­wi­ciela Fun­du­szu.

Ile otrzymam dofinansowania?

Forma oraz wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia zależy przede wszyst­kim od mie­sięcz­nego dochodu na osobę w gospo­dar­stwie domo­wym wnio­sko­dawcy, który jest liczony zgod­nie z meto­dyką opi­saną w instruk­cji do wypeł­nie­nia wnio­sku (na pod­sta­wie zasad pro­gramu Rodzina 500+). Progi dota­cji są uza­leż­nione do docho­dów uzy­ski­wa­nych mie­sięcz­nie w prze­li­cze­niu na jedną osobę w rodzi­nie. Naj­więk­szą mak­sy­malną dota­cję otrzy­mają te gospo­dar­stwa domowe, w któ­rych dochód na osobę nie prze­kra­cza 600 zł. Naj­waż­niej­sze wskaź­niki przed­sta­wia poniż­sza tabela.

Pożyczka
Grupa Kwota mie­sięcz­nego dochodu / osoba [zł] Dota­cja
(pro­cent kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych prze­wi­dzia­nych do wspar­cia dota­cyj­nego)
uzu­peł­nie­nie do war­to­ści dota­cji pozo­stałe koszty kwa­li­fi­ko­wane
(uzu­peł­nie­nie do wyso­ko­ści mak­sy­mal­nych jed­nost­ko­wych kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych)
1 2 3 4 5
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powy­żej 1600 do 30% do 70% do 100%

Program Czyste Powietrze – w trosce o lepszą jakość powietrza

Pro­gram Czy­ste Powie­trze ma za zada­nie przy­czy­nić się do poprawy jako­ści powie­trza w naszym kraju. W jego ramach można uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie na wymianę pieca albo ter­mo­mo­der­ni­za­cję budynku. Na pewno, każdy, kto roz­waża taką moż­li­wość, powi­nien się pospie­szyć, gdyż bar­dzo moż­liwe, że w przy­szło­ści rząd zmo­dy­fi­kuje zasady przy­zna­wa­nia dota­cji. Nie wia­domo, czy UE zgo­dzi się dokła­dać do przed­się­wzię­cia, które zakłada dofi­nan­so­wa­nie kotłów na paliwo stałe. W związku z tym wnio­sek naj­le­piej zło­żyć jak naj­wcze­śniej.

 

 

Źródło:

http://wfosigw.pl/

https://www.techsterowniki.pl/