Studio łazienek

excellent


Zapraszamy

Salon FIRMOWY
Roczyny ul. Biel­ska 55a

Tel.(33) 875 98 67
Tel. kom. 609 905 655

Czynne:
od ponie­działku do piątku w godz. 8.00−18.00,
w soboty w godz. 8.00−13.00.

Jeste­śmy dyna­micz­nie roz­wi­ja­jącą się pol­ską firmą, która skon­cen­tro­wała swoją dzia­łal­ność na bran­żach zwią­za­nych z budow­nic­twem w kraju i za gra­nicą. Nasza pra­wie 25 let­nia obec­ność na rynku, zaowo­co­wała pozy­cją jed­nej z czo­ło­wych firm w branży.

Dzi­siaj Excel­lent to wio­dąca firma zwią­zana z branżą budow­nic­twa, zatrud­nia­jąca pra­wie 300 pra­cow­ni­ków, posia­da­jąca hale pro­duk­cyjne i maga­zy­nowe o powierzchni ok 20.000 m2 oraz ogól­no­pol­ską sieć ponad 1000 firm współ­pra­cu­ją­cych. Firma Excel­lent eks­por­tuje swoje towary do 16 pań­stw euro­pej­skich w ramach trzech marek: Axel, Excel­lent, Actima.

Jakość:

Nasza marka wybie­rana jest zazwy­czaj przez wyma­ga­ją­cych odbior­ców poszu­ku­ją­cych pro­duk­tów nie­za­wodne, funk­cjo­nal­nych, o nowo­cze­snym wzor­nic­twie. Excel­lent szcze­gólną wagę przy­wią­zuje do jako­ści mate­ria­łów i spraw­dzo­nych pod­ze­spo­łów, które gwa­ran­tują trwa­łość oraz pew­ność użyt­ko­wa­nia na dłu­gie lata. Wyróż­nie­niem dla naszej marki są liczne nagrody, m.in. Łazienka-Wybór Roku, Jakość Roku, Lider Rynku, Euro­Li­der.

 EXCELLENT – kwartalnik promocyjny O szczegóły pytaj sprzedawcę

EXCELLENT – kwar­tal­nik pro­mo­cyjny
O szcze­góły pytaj sprze­dawcę


radaway

Jeste­śmy pro­du­cen­tem wyso­kiej jako­ści, kom­for­to­wych, a jed­no­cze­śnie desi­gner­skich kabin prysz­ni­co­wych. Dzia­łamy na rynku od 2002 r. i przez te kil­ka­na­ście lat naszej dzia­łal­no­ści pozna­li­śmy setki trud­no­ści aran­ża­cyj­nych, z jakimi bory­kają się nasi Klienci pod­czas urzą­dza­nia łazie­nek. Dzięki wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu udało nam się zna­leźć roz­wią­za­nia tych pro­ble­mów. Wszyst­kie nasze pro­dukty pro­jek­tu­jemy w sie­dzi­bie Rada­way w Swa­rzę­dzu, nie­da­leko Pozna­nia. To tu znaj­duje się także hala pro­duk­cyjna oraz hale maga­zy­nowe.MISJĄ RADAWAY JEST TWORZYĆ RZECZY PRAKTYCZNE, POPRAWIAJĄCE KOMFORT ŻYCIA.

radaway

Oferta


Galeria