Studio łazienek

excellent


Zapraszamy

Salon FIRMOWY
Roczy­ny ul. Biel­ska 55a

Tel.(33) 875 98 67
Tel. kom. 609 905 655

Czyn­ne:
od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00−18.00,
w sobo­ty w godz. 8.00−13.00.

Jeste­śmy dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się pol­ską fir­mą, któ­ra skon­cen­tro­wa­ła swo­ją dzia­łal­ność na bran­żach zwią­za­nych z budow­nic­twem w kra­ju i za gra­ni­cą. Nasza pra­wie 25 let­nia obec­ność na ryn­ku, zaowo­co­wa­ła pozy­cją jed­nej z czo­ło­wych firm w branży.

Dzi­siaj Excel­lent to wio­dą­ca fir­ma zwią­za­na z bran­żą budow­nic­twa, zatrud­nia­ją­ca pra­wie 300 pra­cow­ni­ków, posia­da­ją­ca hale pro­duk­cyj­ne i maga­zy­no­we o powierzch­ni ok 20.000 m2 oraz ogól­no­pol­ską sieć ponad 1000 firm współ­pra­cu­ją­cych. Fir­ma Excel­lent eks­por­tu­je swo­je towa­ry do 16 państw euro­pej­skich w ramach trzech marek: Axel, Excel­lent, Actima.

Jakość:

Nasza mar­ka wybie­ra­na jest zazwy­czaj przez wyma­ga­ją­cych odbior­ców poszu­ku­ją­cych pro­duk­tów nie­za­wod­ne, funk­cjo­nal­nych, o nowo­cze­snym wzor­nic­twie. Excel­lent szcze­gól­ną wagę przy­wią­zu­je do jako­ści mate­ria­łów i spraw­dzo­nych pod­ze­spo­łów, któ­re gwa­ran­tu­ją trwa­łość oraz pew­ność użyt­ko­wa­nia na dłu­gie lata. Wyróż­nie­niem dla naszej mar­ki są licz­ne nagro­dy, m.in. Łazien­ka-Wybór Roku, Jakość Roku, Lider Ryn­ku, EuroLider.

 EXCELLENT – kwartalnik promocyjny O szczegóły pytaj sprzedawcę

EXCELLENT – kwar­tal­nik pro­mo­cyj­ny
O szcze­gó­ły pytaj sprzedawcę


radaway

Jeste­śmy pro­du­cen­tem wyso­kiej jako­ści, kom­for­to­wych, a jed­no­cze­śnie desi­gner­skich kabin prysz­ni­co­wych. Dzia­ła­my na ryn­ku od 2002 r. i przez te kil­ka­na­ście lat naszej dzia­łal­no­ści pozna­li­śmy set­ki trud­no­ści aran­ża­cyj­nych, z jaki­mi bory­ka­ją się nasi Klien­ci pod­czas urzą­dza­nia łazie­nek. Dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu uda­ło nam się zna­leźć roz­wią­za­nia tych pro­ble­mów. Wszyst­kie nasze pro­duk­ty pro­jek­tu­je­my w sie­dzi­bie Rada­way w Swa­rzę­dzu, nie­da­le­ko Pozna­nia. To tu znaj­du­je się tak­że hala pro­duk­cyj­na oraz hale maga­zy­no­we.MISJĄ RADAWAY JEST TWORZYĆ RZECZY PRAKTYCZNE, POPRAWIAJĄCE KOMFORT ŻYCIA.

radaway

Oferta


Galeria