Odnawialne źródła energii

Oferta

Kolektory słoneczna

 • Zesta­wy solar­ne z kolek­to­ra­mi pła­ski­mi i próżniowymi
 • Sze­ro­ki wybór kolek­to­rów słonecznych
 • Pod­grze­wa­cze wody, gru­py pom­po­we, sterowniki
 • Sys­te­my mon­ta­żo­we, rury, arma­tu­ra i inny osprzęt

kolektory

Pompy ciepła

 • Pom­py cie­pła do wody użyt­ko­wej i ogrze­wa­nia domu
 • Pom­py cie­pła do pod­grze­wa­nia wody basenowej
 • Pod­grze­wa­cze wody i zasob­ni­ki buforowe
 • Zesta­wy wen­ty­la­cyj­ne, ele­men­ty mon­ta­żu, osprzęt

pompy

Fotowoltaika

 • Zesta­wy foto­wol­ta­icz­ne w cenie z montażem
 • Pane­le foto­wol­ta­icz­ne poli- i monokrystaliczne
 • Inwer­te­ry, zdal­ny moni­to­ring pra­cy insta­la­cji PV
 • Sys­te­my mon­ta­żo­we i akce­so­ria dodatkowe

foto