Strefa SPA

oltre

Jako stale roz­wi­ja­jący się dys­try­bu­tor oraz przed­się­bior­stwo czer­piące z roz­ma­itych inspi­ra­cji, firma OLTRE Out­door Indoor Design jest w sta­nie zapre­zen­to­wać swoim Klien­tom wyjąt­kowe meble do ogrodu wypla­tane z tech­no­rat­tanu. Od 2007 roku cie­szymy się licz­nymi suk­ce­sami oraz stale rosnącą satys­fak­cja Klien­tów, któ­rzy w naszych pro­duk­tach doce­niają nie tylko wysoką jakość wyko­na­nia, ale i trwa­łość oraz ory­gi­nal­ność.

Od samego początku ist­nie­nia marki OLTRE jej celem stało się przy­go­to­wa­nie takich reali­za­cji, które byłyby w sta­nie zapew­nić Klien­tom moż­li­wość stwo­rze­nia aran­ża­cji ergo­no­micz­nych i ele­ganc­kich jed­no­cze­śnie. Nowo­cze­sne meble ogro­dowe, które obec­nie wzbo­ga­cają naszą ofertę, dosko­nale reali­zują tę misję. Należy pod­kre­ślić, że meble rat­ta­nowe, dzięki temu, że są wypla­tane z tech­no­rat­tanu, ujmują trwa­ło­ścią oraz odpor­no­ścią wzglę­dem zróż­ni­co­wa­nych czyn­ni­ków pogo­do­wych, na dzia­ła­nie któ­rych mogą być nara­żone. Stale też trosz­czymy się o to, by nowe, przy­go­to­wy­wane przez nas reali­za­cje, zaska­ki­wały ory­gi­nal­nym desi­gnem, wło­ską sub­tel­no­ścią oraz pre­cy­zją wyko­na­nia. Wszyst­kie meble tara­sowe, które pre­zen­tu­jemy, są pro­duk­tami eko­lo­gicz­nymi – ze względu na neu­tralny cha­rak­ter wyko­rzy­sta­nego do ich pro­duk­cji mate­riału, nie mają szko­dli­wego wpływu na śro­do­wi­sko natu­ralne.

Nie mamy naj­mniej­szej wąt­pli­wo­ści co do tego, że kolek­cje OLTRE pomogą w odkry­wa­niu wyjąt­ko­wych moż­li­wo­ści prze­strzeni – tej domo­wej, ogro­do­wej, jak i tej, która wzbo­gaca budynku uży­tecz­no­ści publicz­nej.


Salon FIRMOWY
Roczyny ul. Biel­ska 55a

Tel. (33) 875 98 67
Tel. kom. 609 905 655

Czynne:
od ponie­działku do piątku w godz. 8.00−18.00,
w soboty w godz. 8.00−13.00.

Nasze realizacje

Termy Szaflary

Termy Sza­flary

Czarny Groń

Czarny Groń

Strefa SPA

Strefa SPA