Strefa SPA

oltre

Jako sta­le roz­wi­ja­ją­cy się dys­try­bu­tor oraz przed­się­bior­stwo czer­pią­ce z roz­ma­itych inspi­ra­cji, fir­ma OLTRE Out­do­or Indo­or Design jest w sta­nie zapre­zen­to­wać swo­im Klien­tom wyjąt­ko­we meble do ogro­du wypla­ta­ne z tech­no­rat­ta­nu. Od 2007 roku cie­szy­my się licz­ny­mi suk­ce­sa­mi oraz sta­le rosną­cą satys­fak­cja Klien­tów, któ­rzy w naszych pro­duk­tach doce­nia­ją nie tyl­ko wyso­ką jakość wyko­na­nia, ale i trwa­łość oraz oryginalność.

Od same­go począt­ku ist­nie­nia mar­ki OLTRE jej celem sta­ło się przy­go­to­wa­nie takich reali­za­cji, któ­re były­by w sta­nie zapew­nić Klien­tom moż­li­wość stwo­rze­nia aran­ża­cji ergo­no­micz­nych i ele­ganc­kich jed­no­cze­śnie. Nowo­cze­sne meble ogro­do­we, któ­re obec­nie wzbo­ga­ca­ją naszą ofer­tę, dosko­na­le reali­zu­ją tę misję. Nale­ży pod­kre­ślić, że meble rat­ta­no­we, dzię­ki temu, że są wypla­ta­ne z tech­no­rat­ta­nu, ujmu­ją trwa­ło­ścią oraz odpor­no­ścią wzglę­dem zróż­ni­co­wa­nych czyn­ni­ków pogo­do­wych, na dzia­ła­nie któ­rych mogą być nara­żo­ne. Sta­le też trosz­czy­my się o to, by nowe, przy­go­to­wy­wa­ne przez nas reali­za­cje, zaska­ki­wa­ły ory­gi­nal­nym desi­gnem, wło­ską sub­tel­no­ścią oraz pre­cy­zją wyko­na­nia. Wszyst­kie meble tara­so­we, któ­re pre­zen­tu­je­my, są pro­duk­ta­mi eko­lo­gicz­ny­mi – ze wzglę­du na neu­tral­ny cha­rak­ter wyko­rzy­sta­ne­go do ich pro­duk­cji mate­ria­łu, nie mają szko­dli­we­go wpły­wu na śro­do­wi­sko naturalne.

Nie mamy naj­mniej­szej wąt­pli­wo­ści co do tego, że kolek­cje OLTRE pomo­gą w odkry­wa­niu wyjąt­ko­wych moż­li­wo­ści prze­strze­ni – tej domo­wej, ogro­do­wej, jak i tej, któ­ra wzbo­ga­ca budyn­ku uży­tecz­no­ści publicznej.


Salon FIRMOWY
Roczy­ny ul. Biel­ska 55a

Tel. (33) 875 98 67
Tel. kom. 609 905 655

Czyn­ne:
od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00−18.00,
w sobo­ty w godz. 8.00−13.00.

Nasze realizacje

Termy Szaflary

Ter­my Szaflary

Czarny Groń

Czar­ny Groń

Strefa SPA

Stre­fa SPA